Temaområder

Likestilling- og mangfoldsutvalget

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn.

Det er dette arbeidet likestillings- og mangfoldsutvalget jobber med i Politiets Fellesforbund.

Likestillings- og mangfoldsutvalget Lmu

Alle i arbeidslivet har et ansvar for å forebygge diskriminering. Diskriminering foregår også i politiet, til tross for at det er forbudt ved lov. Utvalgets mål er å gjøre likestillings- og mangfoldstenkningen til en naturlig del av arbeidshverdagen.

Dette arbeidet skal være en selvfølge og en del av det systematiske arbeidet i politiet. Politiet som viktig samfunnsaktør, har ikke råd til å gå glipp av god kompetanse, som er nødvendig for lønnsomhet og god måloppnåelse.

Utvalget ser at likestilling og mangfold er helt nødvendige faktorer for lønnsomhet, kreativitet og kvalitet.

Samarbeidspartnere

Utvalget har godt samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet behandler diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold i arbeidslivet. Utvalget har hatt stort utbytte av dette samarbeidet, både opp mot enkeltsaker, samt for faglig oppdatering.

Utvalget arbeider for at undervisningsopplegget til Rosa kompetanse justis skal bli obligatorisk for alle politiets ansatte. Et foredrag med leder i Rosa kompetanse justis, Eirik Aimar Engebretsen, er faglig påfyll for både ledere og ansatte.

Utvalget har videre samarbeid med Politihøgskolen, opp mot generell rekruttering og utfordringer med kjønnsmessig skjevfordeling innad i avdelinger, samt fagdager med mer.

Utvalget har hatt kontakt med Politidirektoratet i enkeltsaker og på strategisk nivå, samtidig som det er spilt inn saker til Justiskomiteen på Stortinget. Denne tilnærmingen er valgt fordi sakene må løftes opp på både politisk nivå og ledernivå, dersom en skal komme i mål med blant annet handlingsplanen for økt kjønnsbalanse i lederstillinger.

Våre saker

Likestilling kommer ikke av seg selv, og nettopp derfor ønsker vi å trekke frem den nye handlingsplanen fra Politidirektoratet for økt kjønnsbalanse i lederstillinger som et viktig skritt i riktig retning.

Utvalget skal jobbe aktivt med å følge opp denne planen, både sentralt og lokalt. Likestillings- og mangfoldskontaktene vil her bli viktige aktører.

Utvalget ser med bekymring på utviklingen i samfunnet forøvrig, når det gjelder tilnærmingen fra viktige samfunnsaktører, spesielt opp mot med Pridelignende arrangementer. Både internasjonalt og nasjonalt, opplever minoriteter økt negativ oppmerksomhet. Det er forskjell på ytringsfrihet og ren verbal sjikanering, som etterhvert kan vise seg å få voldelige følger.

Politiets måltall når det gjelder uttransporteringer virker i negativ retning både når det gjelder den ansattes menneskesyn og psyke. Ansatte i disse stillingene trenger god oppfølging og jevnlige debrifinger, for ikke å bli skadelidende.

Mobbing, trakassering og seksuell trakassering, er noe som ikke skal finnes i politiet. Her har vi noen runder å gå med oss selv, både når det gjelder kultur og tilnærming. Vi burde evaluere hvordan tilnærmingen har vært på alle nivåer i tidligere saker, slik at både etaten og Politiets Fellesforbund kan hente ut læringspunkter.

Utvalget var representert ved Oslo Pride paraden, sammen med mange stolte kollegaer.

Likestilling- og mangfoldsutvalget

Rikke Stefanie Hallgren
PF Øst
Leder915 86 659
rikkha@phs.no
Bård StensliMedlem
Margrete Eide Vaage
PF Vest
Medlem
Audun Vårvik (Permisjon)
PF Trøndelag
Vara

Lokale likestilling- og mangfoldskontakter

PF Agder
Trine Barbro Aasen Øymoen
trine.barbro.aasen.oymoen@politiet.no

PF Finnmark
Britt Elin Isaksen Hætta
britt.elin.hatta.isaksen@politiet.no
78 92 62 45 / 916 10 094

PF Innlandet
Marianne Udneseth
marianne.udneseth@politiet.no
916 20 242 / 950 66 680

PF Kripos
Tove Sørgjerd
SIRENE-seksjonen
tove.sorgjerd@politiet.no
23 20 81 06

PF Møre og Romsdal
Merethe Bentz
merethe.bentz@politiet.no
71 58 93 39 / 907 36 566

PF Nordland
Tale Helgesen Schjølberg
tale.helegesen.schjølberg@politiet.no
954 06 171

Oslo Politiforening
Dyveke Gyllenhammar
dyveke.gyllenhammar@politiet.no
482 98 180

Vara:

May Barsok
may.barsok@politet.no

PF PIFT
Ioannis Hatzidamianos
ioannis.hatzidamianos@politiet.no
482 13 605

PF Politihøgskolen

Ida Follerås
ida.folleras@phs.no
920 77 112

PF Politistudentene
Åsmund Hordvik
Asmhor@phs.no
415 94 646

PF PU
Nina Christin Bergersen Tidemand
nina.bergersen.tidemand@politiet.no
922 33 070

PF Sentral politiledelse
Bente Storruste
bente.storruste@politiet.no
917 70 426

PF Sør-Vest
Camilla Tjelle Waage
camilla.tjelle.waage@politiet.no
957 60 538

PF Sør-Øst
Christel Gjevestad
chri.gjev@politiet.no
33 13 20 42 / 413 17 439

PF Troms
Susanne Louise Strand
Susanne.Louise.Strand@politiet.no
936 58 067

PF Trøndelag
Elin V. Haugland
elin.valkvae.haugland@politiet.no
919 19 823

PF Vest
Margrete Eide Vaage
margrete.vaage@politiet.no
55 91 91 00 / 990 37 867

PF Øst
Rikke Stefanie Hallgren
Felles enhet for etteretning og etterforskning
rikkha@phs.no
64 99 54 01 / 915 86 659

UP-lag
Turid Paulsen Aamodt
UP distrikt 1 – Follo og Østfold
turid.paulsen.aamodt@politiet.no
64 85 18 57

ØKOKRIM
Se Oslo Politiforening