Likestilling og mangfold

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn.

Det er dette arbeidet likestillings- og mangfoldsutvalget jobber med i Politiets Fellesforbund.

170 Politifolk Deltok I Pride Paraden

Likestillings- og mangfoldsutvalget

Landsmøte 2022 vedtok endringer for likestillings- og mangfoldsarbeidet i Politiets Fellesforbund. En ny forbundssekretær skal ha likestilling og mangfold som hovedoppgave. Utvalgsdelen erstattes av lokale likestillings- og mangfoldskontakter, og forbundssekretæren får ansvaret for oppfølging av disse.

Kontaktinformasjon til likestilling- og mangfoldskontaktene finner du her >

Alle i arbeidslivet har et ansvar for å forebygge diskriminering. Diskriminering foregår også i politiet, til tross for at det er forbudt ved lov. Utvalgets mål er å gjøre likestillings- og mangfoldstenkningen til en naturlig del av arbeidshverdagen.

Dette arbeidet skal være en selvfølge og en del av det systematiske arbeidet i politiet. Politiet som viktig samfunnsaktør, har ikke råd til å gå glipp av god kompetanse, som er nødvendig for lønnsomhet og god måloppnåelse.

Utvalget ser at likestilling og mangfold er helt nødvendige faktorer for lønnsomhet, kreativitet og kvalitet.

Samarbeidspartnere

Utvalget har godt samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet behandler diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold i arbeidslivet. Utvalget har hatt stort utbytte av dette samarbeidet, både opp mot enkeltsaker, samt for faglig oppdatering.

Utvalget arbeider for at undervisningsopplegget til Rosa kompetanse justis skal bli obligatorisk for alle politiets ansatte. Et foredrag med Rosa kompetanse justis er faglig påfyll for både ledere og ansatte.

Utvalget har videre samarbeid med Politihøgskolen, opp mot generell rekruttering og utfordringer med kjønnsmessig skjevfordeling innad i avdelinger, samt fagdager med mer.

Utvalget har hatt kontakt med Politidirektoratet i enkeltsaker og på strategisk nivå, samtidig som det er spilt inn saker til Justiskomiteen på Stortinget. Denne tilnærmingen er valgt fordi sakene må løftes opp på både politisk nivå og ledernivå, dersom en skal komme i mål med blant annet handlingsplanen for økt kjønnsbalanse i lederstillinger.

Våre saker

Likestilling kommer ikke av seg selv, og nettopp derfor ønsker vi å trekke frem den nye handlingsplanen fra Politidirektoratet for økt kjønnsbalanse i lederstillinger som et viktig skritt i riktig retning.

Utvalget skal jobbe aktivt med å følge opp denne planen, både sentralt og lokalt. Likestillings- og mangfoldskontaktene vil her bli viktige aktører.

Utvalget ser med bekymring på utviklingen i samfunnet forøvrig, når det gjelder tilnærmingen fra viktige samfunnsaktører, spesielt opp mot med Pride-lignende arrangementer. Både internasjonalt og nasjonalt opplever minoriteter økt negativ oppmerksomhet. Det er forskjell på ytringsfrihet og ren verbal sjikanering, som etter hvert kan vise seg å få voldelige følger.

Politiets måltall når det gjelder uttransporteringer virker i negativ retning både når det gjelder den ansattes menneskesyn og psyke. Ansatte i disse stillingene trenger god oppfølging og jevnlige debriefinger, for ikke å bli skadelidende.

Mobbing, trakassering og seksuell trakassering er noe som ikke skal finnes i politiet. Her har vi noen runder å gå med oss selv, både når det gjelder kultur og tilnærming. Vi burde evaluere hvordan tilnærmingen har vært på alle nivåer i tidligere saker, slik at både etaten og Politiets Fellesforbund kan hente ut læringspunkter.

Politiets Fellesforbund er representert ved Oslo Pride-paraden, sammen med mange stolte kollegaer.

Handlingsplan for mangfold, dialog og tillit 2022-2025

Politidirektoratet har utarbeidet en ny handlingsplan for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit. Last den ned her ⬇️

Fagperson

Kari Anne Kristiansen

Kari Anne Kristiansen

Forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid