Pensjon: Ord og uttrykk

Her kan du lese om sentrale begreper, ord og uttrykk om pensjon.

En bunke med kontakter, 200-sedler

Særalderspensjon

Er en tidligpensjonsordning for de med aldersgrenser 65, 63 og 60 år.

Særaldersgrenser

Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år. Særaldersgrenser finner vi som oftest i yrker der det blir stilt særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper. De lavere aldersgrensene kan være 65, 63 og 60 år.

Tidligpensjonsordning

  1. Avtalefestet pensjon (AFP). En pensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav. For de som er født i 1963 eller senere er ikke regelverket helt avklart ennå.
  2. Særalderspensjon. En pensjon som utbetales mellom 57 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav. Reglene for de som er født etter 1962 blir det forhandlet nye regler for særalderspensjon i 2023.

Full opptjening i Statens pensjonskasse (SPK)

  1. Du har vært medlem i 30 år, har jobba i full stilling og fremdeles jobber i en stilling som gir medlemskap i SPK når du tar ut pensjon.
  2. Du har vært medlem i opptil 40 år, har jobba i en stilling og jobber nå i en stilling som ikke gir medlemskap i SPK når du tar ut pensjon. Som regel betyr det at du har gått fra offentlig til privat sektor.
  3. Opptjeningstiden har mindre å si når SPK skal beregne alderpensjonen for de som er født 1963 eller senere. Da er det størrelsen på pensjonsbeholdningen din som teller, og ikke hvor mange år du har brukt på å opptjene den.

Pensjonsgivende inntekt

Lønn som pensjon skal beregnes ut fra. For oss i politiet betyr det grunnlønn (en øvre grense på 12 ganger grunnbeløpet. Det er på ca 1,1 million), faste tillegg som turnustillegg og ATB.

Pensjonsnivå

Pensjon beregnet i prosent av tidligere inntekt.

Folketrygdens grunnbeløp «G»

Et beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert hvert år. Beløpet er per 1. desember 2022 er 111 477 kroner.

Se gjeldende grunnbeløp hos Nav >

85-årsregelen

Dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år, kan man gå av 3 år (også kalt vikeårene) før aldersgrensen med full alderspensjon.

Arbeidslinja

Reglene i folketrygden er tilpasset arbeidslinja; hvis man jobber lenger «sparer» man mer i pensjon og får kortere tid å fordele oppspart pensjonsbeholdning. Dermed blir den årlige pensjonen større.

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden (FT) er en livsvarig ordning som sikrer at du har en inntekt når du er pensjonist. Du tjener opp alderspensjon fra inntekt og botid i Norge. I tillegg kan det komme fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Nivå

Hvilke aldersgrenser skal vi ha i et nytt system.

Omfang

Hvilke grupper skal ha særalder i fremtiden.

Plikt

Når man ikke lengre får lov til å stå i sin stilling, men må gå av. Plikten til å gå av i politiet er fjernet.

Innskuddspensjonsordning

En ordning hvor man hvert år «sparer» i en pensjonsbeholdning og ikke er garantert en bestemt pensjonsytelse.

Levealdersjustering

Formålet med levealdersjustering er å sikre at kostnadene ved pensjonsordningene ikke øker som følge av at vi lever lenger. Prinsippet er enkelt; summen av pensjonsutbetalingene i (og dermed kostnadene for) den perioden man er pensjonist skal være konstant uavhengig av hvor lenge man er pensjonist (statistisk sett).