Temaområder

Pensjon

Politiets Fellesforbund er opptatt av å sikre medlemmene gode og forutsigbare pensjonsordninger. Særaldersgrensene er svært viktige for Politiets Fellesforbund og disse må tilpasses ny offentlig tjenestepensjon.

Fokusområde, Pensjon
Oppstilling under seniorkonferansen 2017 på Kongsvinger

Det er tungtveiende grunner til at man har særaldersgrenser. Politiyrket er tøft, krevende og ikke minst risikofylt. Samtidig vil vi arbeide for en kultur og personalpolitikk som stimulerer arbeidstakere til å stå lenger i arbeid enn laveste pensjonsalder i aktuell stillingskode. Det er svært viktig at de ulike politidistriktene tar vare på den omfattende kompetansen som erfarne politifolk har bygd opp over mange år.

Tjenestepensjon i offentlig sektor kan bli tema, enten som en generell lovprosess, eller under hovedlønnsoppgjøret i 2018.

Les mer: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)

Tilpasning av alderspensjon

Politiets Fellesforbund mener forslagene til nye regler for tilpasning av alderspensjon fra Statens pensjonskasse til alderspensjon fra folketrygden ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de særtrekkene som gjelder for polititjenestemenn med særaldersgrense.

Det er for Politiets Fellesforbund viktig at polititjenestemenn med særaldersgrense ikke kommer dårligere ut som følge av de tilpasninger som gjøres sammenlignet med andre statsansatte. Det er også viktig at de endringene som gjøres ikke medfører at polititjenestemenn som har gått av ved særaldersgrensen får en vesentlig lavere kompensasjonsgrad fra fylte 67 år sammenlignet med kompensasjonsgraden før fylte 67 år.

Levealdersjustering

Politiets Fellesforbund mener at ansatte med særaldersgrense må skjermes fra effekten av de nye reglene om levealdersjustering og samordning. For levealdersjusteringen mener Politiets Fellesforbund at pensjonen for ansatte med særaldersgrense bør beregnes som om den ansatte sto i arbeid frem til ordinær pensjonsalder (70 år). Dette vil være i mest i tråd med forutsetningene bak særaldersgrensen og hensynet til at ansatte med særaldersgrense ikke skal komme dårligere ut enn ansatte med ordinær aldersgrense.

Alt av variable tillegg skal regnes med i pensjonen

Alt av variable tillegg skal tas med i beregningen av hva du får utbetalt i særalderspensjon, uten tak. Det ble klart i 2020. – Dette har vært en meget viktig sak for oss. Det er helt urimelig at de som har jobbet kveld, natt og dag ikke skulle få pensjon av det de tjente på å gå på slike tøffe arbeidstidsordninger, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund. Les mer her.

Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening i ny offentlig tjenestepensjonsordning er regulert i hovedtariffavtalen. Her kan du laste ned gjeldende hovedtariffavtale.

Landsmøtevedtak om pensjon:

  1. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes livslønn.
  2. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer skal ha høy prioritet i landsmøteperioden.
  3. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Disse må tilpasses ny offentlig tjenestepensjon, for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
  4. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets vedtak.

Les mer: Særaldersgrensene skal beskytte deg som borger (PDF)