Forlik i «kompdagsaken»

Sigve Og Roar

Etter en lang prosess knyttet til den såkalte «kompdagsaken» er det inngått forlik. – Dette betyr at ansatte i politiet nå får kompdager på linje med øvrige ansatte i staten, forteller Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Partene ble enige om et forlik før behandling i arbeidsretten, og 30. april ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Her ble det skrevet protokoll slik at endringene trer i kraft fra 1. juni 2020.

– Forliket er inngått av pragmatiske grunner og hver av partene opprettholder tidligere prosesstandpunkter, sier Espen Sjeggestad, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

Forliket innebærer at § 3-6 i arbeidstidsbestemmelsene (ATB) for politiet og ATB for påtalejurister fjernes med virkning fra 1. juni 2020. Det som tidligere ble regulert av denne paragrafen, ATB § 3-6, kommer fremover til å bli regulert av § 14-5 i hovedtariffavtalen i staten (HTA).

Det innebærer at kompensasjonsfri for ansatte i politiet, herunder kompensasjonsfri for blankdager, nå reguleres likt som for ansatte i staten ellers. Kompensasjonsfri – kompdag(er) – gis når man på bevegelige helligdager alt har fri etter sin turnus/arbeidsplan, og kompensasjonsfri skal kompensere for at man da mister en fridag sammenlignet med ansatte som ikke jobber turnus.

Fornøyd med resultatet

– Enkelt sagt kan man si at blankdag nå gir kompdag, mens aftener på høytidsdager ikke gjør det. Samlet sett gir det bedre uttelling for Politiets Fellesforbunds medlemmer, sier Fosse.

Politiets Fellesforbund er glad for at man kom fram til en løsning i saken.

– Vi er meget fornøyde med utfallet av saken, og vil rette stor takk for stort engasjement og god bistand fra hele Politiets Fellesforbund, forteller forbundsleder Sigve Bolstad.

Bakgrunn

«Kompdagene» reguleres i staten av HTA § 14-5, mens i politiet har man hatt egen bestemmelse i ATB § 3-6 som kommer til anvendelse for dem som følger ATB. Begge bestemmelsene har som hovedhensikt å gjenopprette det tapet av fridager som en turnusarbeider opplever, sammenliknet med dagarbeideren, dersom bevegelige helligdager tilfeldigvis faller på ukedager der turnusarbeideren har fri fra før etter sin turnus/arbeidsplan.

«Kompdagsaken» oppstod tilbake i 2016 da enkelte medlemmer av Politiets Fellesforbund varslet om at de ikke lenger fikk kompdager etter ATB § 3-6. Dette viste seg å skyldes at arbeidsgiver mente at en forutsetning for å få kompdager etter HTA § 14-5 eller ATB § 3-6 var at man var turnusarbeider.

Arbeidsgiver mente videre at arbeidsplanen måtte innebære særskilt grad av belastning for å kunne defineres som turnus. I praksis innebar dette for eksempel at arbeidsgiver ikke tildelte kompdager dersom arbeidsplanen kun innebar en helgebelastning på hver sjette helg. Politiets Fellesforbund kunne ikke se at slikt belastningskrav følger av bestemmelsen.

Samtidig med at arbeidsgiver hevdet et belastningskrav for turnus var det også et problem at de som fulgte ATB ikke fikk kompdager for helligdager som falt på de såkalte «blankdagene». Blankdager er dager som er turnusfridager, men ikke «F»- eller «UF»-dager. Årsaken til problemet lå i ordlydsforskjell mellom HTA 14-5 og ATB 3-6. HTA benytter begrepet «turnusfridag» som da innbefatter både «F», «UF» og blankdager, mens ATB kun angir «F» og «UF». Resten av staten får altså kompdag for helligdag som faller på blankdag.

Om forliket

Forliket innebærer at Politiets Fellesforbund er enige med arbeidsgiver om å fjerne ATB § 3-6, slik at det i stedet vil være HTA § 14-5 som regulerer kompdager for alle ansatte i politiet.

På denne måten vil alle ansatte i politiet etter dette få kompdager også for blankdager, men uenigheten om turnusbegrepet og belastningskrav vil forbli uavklart. Begge parter beholder sine opprinnelige standpunkter i det spørsmålet.

Før inngåelsen av forliket var Politiets Fellesforbund i kontakt med NTL, PARAT og Politijuristene, som alle ga tilslutning til forslaget. Nå som partene også har skrevet under en felles protokoll om dette vil fjerningen av ATB § 3-6 dermed effektueres fra 1. juni 2020.

Etter det vil HTA § 14-5 dermed gjelde alene og eventuelle tolkingstvister omkring kompdager vil da måtte behandles mellom partene på hovedsammenslutningsnivå.