Lagmannsretten avviser Politiets Fellesforbund sin anke

Sigve Bolstad #03

Spørsmålene om lovligheten av tilsettingene står dermed fortsatt ubesvart.

– For oss har det vært viktig at de juridiske spørsmålene vi har reist blir behandlet, og da er det skuffende at Lagmannsretten avslår å realitetsbehandle disse. Vi har nå en situasjon der lovligheten av disse tilsettingene ikke er avklart, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Saken tok utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette ansatte i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes i stillinger med politigrad.

Dette mente Politiets Fellesforbund var en ulovlig bruk av stillingskoder.

– Denne saken har stor prinsipiell betydning for ansatte i politi- og lensmannsetaten, og Politiets Fellesforbund opplever det som meget spesielt at Politidirektoratet forsøker å omlegge en praksis som har vært ubestridt og uomtvistet i mange tiår, sier Bolstad.

Har utøvet en myndighet de ikke har

Politiets Fellesforbund mener dette er nok et eksempel der man fra sentrale hold sender ut føringer som fratar politidistriktene muligheten til å drive god personalledelse. Under Tingrettsbehandlingen omtalte Politidirektoratet selv sin beslutning som en marsjordre til sine politidistrikter og særorgan.

– Vi mener at Politidirektoratet i denne sammenhengen har en utøvet en myndighet de i realiteten ikke har, og da er det ikke riktig at de enkelte politidistriktene og særorgan skal måtte stå til ansvar for en praksisendring Politidirektoratet har iverksatt, forklarer Bolstad.