Nytt personalreglement: Uenighet skal behandles i retten

Borgarting lagmannsrett

Foto: Anne Sophie Ofrim/CC-BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Politiets Fellesforbund og arbeidsgiver er i nytt personalreglement ikke enige om hvor lenge det skal kunne tilsettes administrativt. Lagmannsretten har besluttet at uenigheten kan behandles rettslig.

Det er utarbeidet nytt personalreglement for politi- og lensmannsetaten med nødvendige justeringer som følge av at den nye statsansatteloven kom i 2017. Partene er uenige om hvorvidt personalreglementet skal gi anledning til tolv måneders administrativ tilsetting i etaten. Ved administrative tilsetting gjelder ikke reglene i statsansatteloven som regulerer ansettelser (§§ 3-6), som blant annet omfatter prinsippet om at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes og formelle krav til utlysning, innstilling og ansettelse.

Hovedregelen i staten er faste ansettelser. Arbeidsgiver har likevel en mulighet til å administrativt tilsette i stillinger for kortere perioder, blant annet for å kunne gjennomføre en forsvarlig ansettelsesprosess på stillingen eller for å møte et tidsavgrenset behov. Hovedregelen i statsansatteloven § 7 (1) er at det er adgang til å ansette administrativt i inntil seks måneder. Inntil uenigheten er avklart gjelder hovedregelen også for politiet.

Kan utnyttes

– En utvidelse til 12 måneder vil medføre at vedkommende som er administrativt tilsatt kan bygge både erfaring og kompetanse, som igjen gir vedkommende fordeler når stillingen lyses ut. På den måten kan administrative tilsettinger benyttes av arbeidsgiver til å få inn den arbeidsgiver ønsker i stillingen, uten å ta hensyn til kvalifikasjonsprinsippene for ansettelser i staten, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Fosse legger til at det er krav til saklighet også ved administrative tilsettinger, men at erfaringsmessig er kvaliteten på saklighetsvurderingene svakere enn ved ordinære ansettelser etter normal utlysning.

Søksmål skal behandles

Politiets Fellesforbund har tatt ut søksmål mot Justis- og beredskapsdepartementet over denne uenigheten.

Saken ble først behandlet i Oslo tingrett november 2019, men ble her avvist grunnet manglende rettslig interesse. Politiets Fellesforbund anket avvisningen til lagmannsretten, og 6. mai 2020 kom en enstemmig lagmannsrett frem til at Politiets Fellesforbund har rettslig interesse og at saken derfor skal behandles. Lagmannsretten besluttet også at staten skal dekke Politiets Fellesforbunds samlede sakskostnader for ting- og lagmannsrettsbehandlingen så langt.

– Vi er fornøyd med at lagmannsretten nå har sagt at denne saken kan behandles rettslig, og håper at vi kan få avklart denne saken raskt, av hensyn til medlemmenes vilkår og rettigheter, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Ankefristen var én måned fra forkynnelsen 6. mai 2020. Det ble ikke fremmet anke, og kjennelsen er dermed rettskraftig. Saken vil bli lagt fram for behandling i Oslo tingrett.