Sivilutvalget på Stortinget

Sivilutvalget Pa Stortinget

– Vi er godt fornøyd med møtet, og fikk stilt mange gode spørsmål, og hadde gode diskusjoner rundt totalberedskapen i politiet, og viktigheten av sivil kompetanse i fremtidens politi, sier leder for Sivilutvalget, Vegar Monsvoll.

Torsdag var Sivilutvalget på Stortinget for å møte Arbeiderpartiets representanter i Justiskomiteen. Komiteens leder Lene Vågslid, medlem Jan Bøhler og medlem Maria-Karine Aasen-Svendsrud. I tillegg deltok de to politiske rådgiverne, Ingunn Yssen og Astrid Bergmål.

Sivilutvalget fokuserte på følgende saker:

Transportprosjektet - prøveprosjekt siden høsten 2014

Pilotprosjektet handler om transport og fremstilling av varetektsfanger i politidistrikt Sør-Øst, men som også er delvis utvidet til Oslo PD. (Kriminalomsorgen tok over transporten av varetektsfanger) I perioden prosjektet har vart er det skrevet 2 rapporter som viser at det ikke gir samfunnsmessig gevinst i forhold til ressursbruken.

Prosjektets videre skjebne skal avgjøres i løpet av 2018. For Sivilutvalget var det viktig å fokusere på den manglende samfunnsøkonomiske gevinsten prosjektet gir, samt mål om å få ut mest mulig politikraft per krone.

Viktigheten av sivilkompetanse i politiet, og de utfordringene vi står ovenfor i forhold til bemanning, som er kritisk lav ute i distriktene.

Politikernes målsetning om 2 per 1000 må ikke gå på bekostning av sivilkompetanse. Det er kun politistillinger det telles og rapporteres på, og på grunn av stramme budsjetter og lite handlingsrom ute i distriktene, har det over lengre tid vært ansettelsesstopp av politisivile, og disse har blitt brukt som budsjettregulatorer.

I tillegg ble det eksemplifisert konsekvenser de politiske beslutningene kan få, både økonomisk og personalmessig. Her blant annet fra lønn-og regnskapssentralen i Kristiansund.

Det ble også gitt eksempler på hvilke konsekvenser lav bemanning på ATK-senteret på Farstad kan ha, samt utfordringer og totale kostnader i forbindelse implementering av pass og ID.