Landsmøte 2022:

Åtte fikk hederstegn

MG 1257 1

Under landsmøtemiddagen i Sandefjord onsdag kveld ble det delt ut åtte hederstegn.

Åtte nye navn havnet på listen over medlemmer i Politiets Fellesforbund med hederstegn under landsmøteforhandlingene i Sandefjord. – Det er en gjeng som i mange år har gjort en fantastisk jobb for Politiets Fellesforbund, skrøt forbundsleder Unn Alma Skatvold, som delte ut hederstegnene.

Syv av de åtte som ble tildelt det gjeve hederstegnet var til stede og ble ropt opp på scenen en etter en til trampeklapp og velfortjent jubel.

– Disse tillitsvalgte har gjort en kjempejobb for Politiets Fellesforbund i en årrekke. Dere er svært fortjente mottagere av hederstegnet, sa Skatvold.

Disse åtte fikk hederstegn:

  • Anna Holter Sollien
  • Arild Hustad
  • Astrid Røren
  • Brit Jorun Krogstad
  • Iver Aage Iversen
  • Kristin Aga
  • Geir Nordkil
  • Lill Heidi Tinholt

Arild Hustad var den eneste som ikke var til stede, men han deltok digitalt og mottok velfortjent honnør via mobiltelefonen.

Her er begrunnelsene fra hedersutvalget:

Anna Holter Sollien

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Anna Sollien

Viser til innsendt forslag fra forbundsstyret i PF om tildeling av æresbevisning til Anna Sollien.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Anna Sollien PF hederstegn.

Anna har gjort en fremragende jobb i de årene hun har vært ansatt som forbundssekretær i PF sentralt. Anna tilhører PF Vest, men det er i hennes innsats sentralt siden 2014 som er grunnlaget for tildeling av hederstegn.

Hun forlater nå PF og går over til Innlandet fylkeskommune.

Anna jobber alltid systematisk og med god kontroll over saker internt og saker i POD. Hun har vært et bindeledd mellom organisasjonen og POD og er uredd i møte mellom partene.

En av hennes styrker er å være målfokusert og holde den "røde tråden" i alle ledd i ulike oppgaver.

Hun har gjort et særskilt arbeid opp mot forbundsstyret og spesielt oppfølging av landsmøtevedtakene. Med fokus på måloppnåelse systematiserte og laget Anna forslag for prioritering av vedtakene,

Anna var svært sentral for PF da nærpolitireformen pågikk for fullt i politietaten. Nærpolitireformen bestod av enormt mange ulike tiltak, og gjennom hele reformen var Anna den som holdt oversikten i PF. Hun sørget for at både forbundskontor og lokallag til enhver tid var oppdatert på de ulike tiltakene. Spesielt gjaldt dette personalløpet, som var det viktigste for våre medlemmer

Anna har som fagleder stått i en omorganiseringsprosess internt på forbundskontoret samtid med covid-pandemien. Hun ledet sin avdeling i en tid med mye hjemmekontor, og de utfordringer det innebar. Hun hadde også ansvar for interne rutiner under pandemien og sikret oppfølging av offentlige anbefalinger og pålegg.

Hun har vært en aktiv aktør innen tema varsling. Anna har utarbeidet varslingsrutiner internt i PF, samt vært en stor pådriver for varslingsinstituttet i hele politietaten.

Anna har som leder vært en del av ledergruppen internt og bidratt som en god støttespiller for ledelsen. Anna har stort bidratt til stor måloppnåelse for medlemmene våre – som er selve kjerneoppgaven til en PF ansatt.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Arild Hustad

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Arild Hustad

Viser til innsendt forslag fra styret i PF Øst om tildeling av æresbevisning til Arild Hustad

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Arild Hustad PF hederstegn.

Arild Hustad har vært tillitsvalgt gjennom hele sin karriere i politietaten. Han gikk av med pensjon i mai 2022.

Arild har innehatt verv i PF både lokalt og sentralt. Med et solid pågangsmot og en høy arbeidsmoral har Arild satt seg mål og nådd mål på stort sett alle arenaer og i de fleste forhandlinger han har vært med på. Hans spesialfelt ble lønn. Først i eget lokallag og senere som forbundssekretær. Han har vært en viktig rådgiver på området for PF sine forhandlere, lokalt og sentralt.

Arild ble en ener på lov- og avtaleverk. Han brukte mulighetene som lå i dette, samtidig som han skapte nye som han ofte fikk gjennomslag for. I tillegg har han en solid egenskap med å tenke "utenfor boksen" - for å engasjere og finne nye og gode løsninger. Han forakter urettferdighet, og liker dårlig når arbeidsgivere forsøker å være kreative på de ansattes bekostning.

Arild har brent uavbrutt for medlemmene store deler av sin karriere, både i tillitsvalgtsporet og i HMS-sporet. Han bryr seg om sine medmennesker. Han har alltid vært en raus og god lagspiller med en inkluderende holdning som gir kollegaer en følelse av annerkjennelse og respekt.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Astrid Røren

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget - æresbevisning til Astrid Røren

Viser til innsendt forslag fra styret i PF Sør-Øst om tildeling av æresbevisning til Astrid Røren.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Astrid Røren PF hederstegn.

Astrid har vært medlem i PF siden 2000. Hun hadde sitt første verv som plasstillitsvalgt på "Krimmen" i Drammen i 2012. Hun var styremedlem i PF Søndre Buskerud fra 2012 til hun ble valgt som lokallagsleder i februar 2013. Hun var lokallagsleder fram til mars 2016 da Nærpolitireformen ble gjennomført og fire gamle lokallag skulle bli et nytt som PF-Sør Øst. Astrid ble valgt til 1. nestleder i 2016 og gikk av i februar 2020. Pr i dag er Astrid medlem av valgkomiteen i lokallaget.

Astrid var forbundsstyremedlem fra november 2016 til november 2018 og som 1. vara til forbundsstyre fra november 2018 og til landsmøte 2020.

Astrid har vært leder i PF i syv sammenhengende år. Da hun gikk av, var hun den siste gjenværende av de fire lokallagslederne, som sto på brua når PF Sør-Øst skulle dannes. Astrid bidro sterkt til den vellykkede sammenslåingen av de fire tidligere lokallagene. Hun var en viktig bidragsyter til de gode prosessene som ble kjørt før, under og etter sammenslåingen.

Astrid er ikke høyrøstet, men folk rundt henne lytter når hun snakker. Det er viktig å ha tillitsvalgte som Astrid i en gruppe – som ikke nødvendigvis henger seg på alle andre, som tar litt avstand og ser ting i perspektiv, og som tør å utfordre.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Brit Jorun Krogstad

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Brit Jorun Krogstad

Viser til innsendt forslag fra styret i PF Trøndelag om tildeling av æresbevisning til Brit Jorun Krogstad.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Brit Jorun Krogstad PF hederstegn.

Brit Jorun Krogstad var i mange år sekretær, medlemsregisteransvarlig og styremedlem, og ble i 2016 nestleder.

Ved sammenslåingen til PF Trøndelag fortsatte hun som nestleder frem til 2019. I flere perioder fungerte hun også som leder.

Hun ble i 2019 utnevnt til Æresmedlem av PF Trøndelag og tildelt Morgenstjernen som er lokallagets høyeste utmerkelse.

Hun var varamedlem i sentral valgkomite fra 2016 – 2018, og medlem fra 2018 og frem til landsmøtet i år, hvor hun har valgt å ikke stille til gjenvalg.

Brit Jorun Krogstad har på fremragende vis skjøttet alle sine verv, og har hatt stor legitimitet i forhold til andre aktører innen partssamarbeidet. Hun nyter stor respekt og tillit både lokalt og sentralt.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Iver Aage Iversen

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Iver Aage Iversen

Viser til innsendt forslag fra styret i Oslo Politiforening om tildeling av æresbevisning

til Iver Aage Iversen.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Iver Aage Iversen PF hederstegn.

Kandidaten har innehatt lokale verv i Oslo politiforening som hhv. styremedlem (2004-2005) og 2.nestleder (2005-2006). Siden februar 2022 har kandidaten hatt verv som vara seksjonstillitsvalgt ved enhet Sentrum, OPD.

Iver Aage var fra 2008 til 2012 medlem i sentralt sivilutvalg. Et verv han utførte med stort engasjement og en tydelig stemme for PF sine sivile medlemmer.

I perioden 2016-2018 har kandidaten vært medlem av valgkomiteen i Politiets Fellesforbund. Fra 2018 frem til dags dato har kandidaten ledet valgkomiteen. Han har med naturlig autoritet og objektivitet ledet valgkomiteens arbeid uhildet, engasjert og til organisasjonens beste. Han har hatt medlemskap Politiets Fellesforbunds største lokallag, men har alltid vært helhetsorientert og tatt alle lokallag og deres innspill på alvor. Han har derfor rettmessig hatt hele PFs tillit i sitt arbeid som medlem og leder av valgkomiteen.

Kandidatens arbeid i valgkomiteen har hatt stor betydning for rekruttering av topptillitsvalgte og dermed PF`s resultater og gjennomslagskraft.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Geir Nordkil

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Geir Nordkil

Viser til innsendt forslag fra styret i PF Nordland om tildeling av æresbevisning til Geir Nordkil.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Geir Nordkil PF hederstegn.

Geir har stilt seg til disposisjon i flere verv lokalt i gamle Salten pd og nåværende Nordland Pd.

Geir har uansett tillitsverv utført sitt arbeid med solid engasjement og svært ansvarsbevisst. Han var lokallagsleder fra 2015 – 2017 hvor han ledet med stor integritet og har hatt stor tillit blant medlemmene i PF Nordland. I forbindelse med sammenslåingen av de tre gamle politidistriktene Salten, Midtre Hålogaland og Helgeland var Geir lokallagsleder, og med sin organisasjonskunnskap og erfaring fra og om politietaten bidro han sterkt til at sammenslåingen ble vellykket

Geir har ikke innehatt sentrale verv i PF. Han har allikevel bidratt sentralt hvor han bla har vært dirigent på flere landsmøter, en jobb har han utført eksemplarisk med sin kunnskap og sin ro.

Han har også vært medlem i sentrale arbeidsgrupper. Bla i UNIOS arbeidsgruppe "Regionalt samarbeid mot svart økonomi".

Geir er en meget raus og inkluderende person. Han er uselvisk og rettferdig i alt han gjør.

Geir har sine solide verdier med i alt han gjør og som har vært avgjørende for den solide og engasjerte innsatsen han har gjort for PF.

Geir har godt humør og har alltid en god kommentar på lur.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Kristin Aga

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget – æresbevisning til Kristin Aga

Viser til innsendt forslag fra styret i Oslo Politiforening (OPF) om tildeling av æresbevisning til Kristin Aga.

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Kristin Aga PF hederstegn.

Kristin Aga har vært tillitsvalgt i Oslo Politiforening gjennom 11 år.

Hun var 1.nestleder i OPF fra 2011 til 2013. I 2014 ble hun valgt som leder, et verv hun hadde i 8 år fram til 2022. Som leder av OPF, PF sin største lokallag ble hun valgt inn som forbundsstyremedlem i PF i samme periode – 2014 – 2022.

Gjennom sitt verv i forbundsstyret har Kristin vært medlem av HAMU og sentralt ansettelsesråd i flere år.

Kristin har alltid vært en tydelig stemme for medlemmene i OPF og stått stødig i mange kamper og vanskelige prosesser.

Kristin har tatt med seg engasjement og den tydelige stemmen inn i Forbundsstyret og vært med på å gi PF retning gjennom mange år.

I større saker har Kristin håndtert media profesjonelt med skarpskodde uttalelser for å opplyse sak og ivaretagelse av medlemmer i både OPF og PF sentralt.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret

Lill Heidi Tinholt

Til: Landsmøte 2022 i Politiets Fellesforbund

Vedtak fra Hedersutvalget - æresbevisning til Lill Heidi Tinholt

Viser til innsendt forslag fra styret i PF Sør-Øst om tildeling av æresbevisning til Lill Heidi Tinholt

Hedersutvalget har vurdert forslaget, og finner og kunne tildele Lill Heidi Tinholt PF hederstegn.

Lill Heidi har vært medlem av PF siden 1998.

Hun var valgt inn som styremedlem i Nordre-Buskerud fra februar 2002 og til februar 2004.

Lill Heidi var lokallagsleder i Nordre-Buskerud fra februar 2012 til mars 2014. I perioden etter hun gikk av som lokallagsleder var hun medlem av PFPL i Nordre-Buskerud frem til mars 2016. I PF Sør-Øst var hun medlem av PFPL fra 2018, frem til hun forlot politiet i april 2020.

Lill Heidi var den første lederen av PF-politilederne (PFPL) som ble opprettet i 2014. Dette vervet hadde hun fra desember 2014 til desember 2016. Fra 2016 var hun leder av kontrollnemda i PF sentralt til hun gikk ut av etaten våren 2020.

Som tillitsvalgt så vel som leder har Lill Heidi fylt rollen med faglig dyktighet, trygghet og omsorg. Lill Heidi er kunnskapsrik, hun er uredd og ærlig. Du ser Lill Heidi som tillitsvalgt, og hun ser deg. En av hennes beste egenskaper er at hun sier ja, og det kreves kapasitet for å levere slik hun gjorde.

I henhold til statuttene skal tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget til landsmøte som fatter vedtak. Positivt vedtak i landsmøte vil gjøre at en eventuell tildeling skjer på landsmøte 2022.

September 2022

Gry Mossikhuset – leder, hedersutvalget

Kent Robert Lundemo – medlem

Jan Magnar Sandvik – medlem

Marina Sørgård – medlem, forbundsstyret