Landsmøte 2022:

Her er vedtakene fra landsmøte 2022

IMG 1222

Her finner du en samlet oversikt over vedtakene fra Politiets Fellesforbunds landsmøte 2022. I tillegg kan tillitsvalgte laste ned protokollen fra landsmøtet på Min side.

Last ned: Som tillitsvalgt kan du laste ned protokollen fra landsmøte 2022 på Min side. Du finner protokollen ved å gå til «Tillitsvalgt» > «Min tillitsvalgtside», hvor protokollen ligger under «Avtaler».

Sak 1 Åpning

Åpningsseremoni for landsmøtet.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold holdt åpningstale. Les mer >

Musikalsk innslag ved Johanne X.

Video til landsmøtet – se video (YouTube) >

Konferansier: nestleder Vegard Monsvoll.

Taler:

 • Jon Torp, lokallagsleder Sør-Øst
 • Bjarne Sommerstad, varaordfører Sandefjord kommune
 • Unn Alma Skatvold, PF-leder
 • Ole Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt
 • Per Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget
 • Ragnhild Lied, Unio-leder
 • Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt
 • Einar Kaldhol, leder av Parat i politiet
 • Katharina Rise, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten
 • Alfred Sørbø, 2. nestleder Unio og leder av Akademikerforbundet
 • Julius Okkenhaug, nestleder i Akademikerne
 • Bjørn Egeli, leder av Politiets Pensjonistforbund

Sak 2 Konstituering

Landsmøtet godkjente delegatene, innkallingen, sakslisten, forretningsorden, dirigenter, protokollførere, protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

Sak 3 Interne saker

Sak 3.1 Årsmeldinger

 1. Årsmeldingene for 2021 og 2022 godkjennes.

Sak 3.2. Regnskap

Sak 3.2.1. Regnskap pr. 31.12.2021
 1. Årsregnskapet for Politiets Fellesforbund 2021 tas til etterretning.
 2. Revisjonsberetningen tas til etterretning.
Sak 3.2.2 Regnskap per 31.08.2022

Orienteringssak. Regnskapet tatt til etterretning.

Sak 3.3. Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund
Sak 3.3.1. Ivaretakelse av medlemmer
 1. Rapporten tas til etterretning.
 2. Forbundsstyret får ansvaret for å sikre at Politiets Fellesforbund utvikles i tråd med anbefalingene i rapporten.
 3. Generalsekretær får det praktiske oppfølgingsansvaret.
 4. Rapport som beskriver tiltak og resultater fra arbeidet legges frem for landsmøtet i 2024.
Sak 3.3.2. Utvalgsstruktur
PFPL
 1. Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) videreføres som fast ordning.
 2. Leder av PFPL gis 100 % frikjøp. Hen har fast plass i forbundsstyret som i dag. Ved forfall møter personlig valgt vara som velges av landsmøtet, med tale-, stemme og forslagsrett.
 3. Ved lengre fravær vil en forbundssekretær med ledelse som kompetansefelt overta de daglige oppgaver til leder av PFPL, mens personlig valgt vara av landsmøtet trer inn i forbundsstyret.
 4. Målgruppen er ledere, fra avsnittsledere og oppover, med personalansvar. Lokallaget avgjør hvilke lederfunksjoner som inngår i PFPL ut fra stiling og omfang av ledelse. Lokalt medlemskap opprettholdes.
 5. Mål, rolle og oppgaver følger av Politiets Fellesforbund sitt handlings- og strategiske program med spesielt fokus på ledelse og ledermedlemmer.
 6. PFPL sin representasjon på landsmøtet videreføres med tre delegater.
 7. Lokallagene skal i størst mulig utstrekning legge til rette for at lokal lederkontakt kan være representant i lokalt styre og forhandlingsutvalg.
 8. Utvalgsdelen erstattes av lokale lederkontakter i distriktene, i tråd med intensjonen fra rapport «Evaluering av utvalgene i Politiets Fellesforbund.»
 9. Strukturen evalueres fortløpende i landsmøteperioden og eventuelle forslag til endringer spilles inn til landsmøte 2024.
Sivilutvalget

I tråd med intensjonen fra rapporten «Evaluering av utvalgene i Politiets Fellesforbund» starter Politiets Fellesforbund en prosess hvor målet er å utarbeide et forslag til landsmøtet i 2024 for hvordan Politiets Fellesforbund best mulig skal ivareta de ulike medlemsgruppene under dagens sivilutvalg i fremtiden.

Sivilutvalget vil få en sentral rolle i denne prosessen, med lokallagene som viktige bidragsytere. Forbundsstyret skal sikre at organisasjonen gjør grep i henhold til anbefalinger gitt av arbeidsgruppen som skal se på utvalgsstruktur frem til 2024 og ivaretakelse av medlemmene. Forbundsstyret nedsetter en arbeids/prosjektgruppe som fremlegger rapport før landsmøtet 2024.

Sivilutvalget beholdes i samme form frem til landsmøtet 2024.

Likestillings- og mangfoldsutvalget

I tråd med intensjonen i rapporten ønsker forbundsstyret å styrke arbeidet innen likestilling- og mangfold ved å ansette/velge en forbundssekretær i 100 % stilling med dette som hovedoppgave. Forbundssekretæren får ansvaret for faglig oppfølging og utvikling av likestilling- og mangfoldsarbeidet i Politiets Fellesforbund. Forbundssekretæren blir rådgiver for forbundsleder/forbundsstyret i saker innenfor fagfeltet.

Utvalgsdelen erstattes av lokale likestillings- og mangfoldskontakter, og forbundssekretæren får ansvaret for oppfølging av disse. Sammen med forbundsleder får forbundssekretæren også ansvar for samarbeid med andre viktige samarbeidspartnere innen fagfeltet.

Forbundssekretæren møter i forbundsstyret på lik linje med fagledere på forbundskontoret.

Strukturen evalueres fortløpende i landsmøteperioden og eventuelle forslag til endringer spilles inn til landsmøte 2024.

Vedtektene endres i tråd med forslaget.

Sak 3.4.1. A Forslag til vedtektsendring fra forbundsstyret

Endringer av vedtekter i § 6-2

10. Ansette generalsekretær, og utarbeide stillingsbeskrivelse for denne

11. Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer. Valgperioden settes av forbundsstyret. Sekretærer kan ikke være medlemmer av forbundsstyret eller kontrollnemd. Ansettelser av fast ansatte, samt fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår til valgte sekretærer og fast ansatte ved forbundskontoret tillegges Generalsekretæren som øverste administrative leder ved forbundskontoret.

Sak 3.4.1. B Forslag til vedtektsendringer fra forbundsstyret

Vedtektenes § 2-3: Faste utvalg

Sivilutvalget

Hedersutvalget

Vedtektenes § 5-6, nr. 3:

Sivilutvalget: tre medlemmer og ett varamedlem. Den første valgte er leder.

Hedersutvalg: fire medlemmer, hvorav tre velges av landsmøtet. Den første valgte er leder. Forbundsstyret oppnevner det fjerde medlemmet.

Politiets Fellesforbund Politilederne: Det velges en leder med personlig vara.

Vedtektenes § 6-1, nr. 3:

Hovedverneombudet skal innkalles til alle styremøtene med tale- og forslagsrett.

Sak 3.5 Æresbevisninger

 • Hederstegn til Iver Åge Iversen
 • Hederstegn til Britt Jorunn Krokstad
 • Hederstegn til Geir Nordkil
 • Hederstegn til Arild Hustad
 • Hederstegn til Astrid Røren
 • Hederstegn til Anna Sollien
 • Hederstegn til Lill Heidi Tinholt
 • Hederstegn til Kristin Aga
 • Æresmedlemskap til Sigve Bolstad
 • Æresmedlemskap til Reidun Martinsen

Sak 3.6 Valg

Sak 3.6.1 (valg)
Forbundsstyret
 • Unn Alma Skatvold – leder (PF Øst)
 • Ørjan Hjortland – nestleder (PF Vest)
 • Linn Charlene Arild, medlem (PF Finnmark)
 • Stine Bergan – medlem (PF Sør-Øst)
 • Marius Bækkevar – medlem (OPF)
 • Håkon Moan – medlem (PF Kripos)
 • Espen Orud - medlem (PF Øst)
 • Per Anders Røsjorde – medlem (PF Sør-Vest)
 • Marina Sørgård – medlem (PF Nordland)
 • Linn Kathrin Knudsen - 1. vara (PF Møre og Romsdal)
 • Ulrikke Pauline Sivertsen - 2. vara (PF Trøndelag)
 • Trond Haugmoen, 3. vara (PF Agder)
 • Elisa Josefina Cabrera Hugvik, 4. vara (OPF)
 • Silje Sund, 5. vara (PF Møre og Romsdal)
Lederutvalget
 • Lars Reiersen, leder (PF Sør-Øst)
 • Karin Walin, personlig vara (PF UP)
Sivilutvalget
 • Øyunn Myklestul-Jensen, leder (PF Øst)
 • Arsim Ajeti, medlem (PF Vest)
 • Thomas Madsen, medlem (PF Sør-Øst)
 • Guro Berg Koppangen Volden, vara (PF Nordland)
Kontrollnemnda
 • Kristian Hanssen, leder (PF Nordland)
 • Lars Morten Lothe, medlem (PF Vest)
 • Solbjørg Furseth, medlem (PF Troms)
 • Torill Sorte, vara (PF Sør-Øst)
Bladstyret
 • Sven Arne Kjepso, leder (OPF)
 • Geir Jarret-Arnesen, medlem (PF Sør-Øst)
 • Marie Tøkje, medlem (PF Vest)
Hederstegnutvalget
 • Gry Mossikhuset, leder (PF Øst)
 • Kent Robert Lundemo, medlem (PF Trøndelag)
 • Iver Aage Iversen, medlem (OPF)
Varslingsnemda
 • Kenneth Rastad, medlem (PF Vest)
 • Kristin Akerholt, vara (PF SE)
Sak 3.6.2 (valgkomite 2022 – 2024)
 • Tor Ragnar Steffensen, fast (PF Sør-Øst)
 • Eldar Meling, fast (OPF)
 • Brita Hansen, fast (PF Agder)
 • Bente Nilsen, fast (PF Nordland)
 • Niclas Carlsson, fast (PF SE)
 • Cecilia Klokk Heide, fast (PF Trøndelag)
 • Hilde Røhmesmo, fast (PF Vest)
 • Ninna Sollie, fast (PF Øst)
 • Stein Rune Halleraker, fast (PF Vest)
 • Jan Magnar Sandvik, 1. vara (PF Møre og Romsdal)
 • Liv Ova Graham, 2. vara (OPF)
 • Christel Gjevestad, 3. vara (PF Sør-Øst)

Sak 3.7 Overordnet handlingsplan 2022- 2024

 1. Overordnet handlingsplan - 2022 til 2024 vedtas, med endring i avsnitt om «Samfunnsansvar»:
  • Politiets Fellesforbund følger kriminalpolitikken tett. Vi jobber for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

   Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske standpunkt konkretiseres i vår politiske programpakke. Bærekraft skal hensyntas i alle deler av Politiets Fellesforbunds virksomhet. Vi vil bidra til en fremtid for kommende generasjoner.

Sak 3.8 Ramme- og langtidsbudsjett

 1. Rammebudsjettet for 2023 og 2024 og langtidsbudsjett for 2023 - 2027 vedtas.
 2. Per 1.1.2023 økes kontingenttaket med 3,84 %, fra kr 55 730 til kr 57 870.

Sak 4 Lønn

 1. Arbeid med lønnsvilkår for våre medlemmer er Politiets Fellesforbunds viktigste sak. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at arbeidsgiver ivaretar våre medlemmer lønnsmessig på sentralt nivå, på virksomhetsnivå og på delegert nivå, - med de virkemidler som ligger innenfor hovedtariffavtalens rammer for de ulike nivåene. Med ny hovedtariffavtale og nytt lønnssystem, er ansvaret på lokalt og delegert nivå forsterket.
 2. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer vil ha høy prioritet i landsmøteperioden. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at særaldersgrensene tilpasses ny offentlig tjenestepensjon for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
 3. Det skal arbeides for at det etableres et minstelønnsnivå for bachelorutdannede i politietaten, først i lokal lønnspolitikk på virksomhetsnivå, deretter vil det være Politiets Fellesforbund sitt krav i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten i 2024. Nivået skal harmoniseres med bachelor-nivået på KS og Spekterområdet.
 4. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at det ved nytilsettinger sikres lønnsfastsettelser som reelt sett hensyntar den nytilsattes erfaring, kompetanse og utdanning. Det skal etableres karriereveier for alle politiansatte som sikrer økt livslønn. Kompetanse skal lønne seg og ansatte skal ha en reell mulighet til å utvikle seg i takt med politiets kompetansebehov.
 5. Et politisk mål for Politiets Fellesforbund er å sikre en bedre grunnberedskap i norsk politi. I landsmøteperioden skal Politiets Fellesforbund ha fokus på hvordan lønnsmessige incentiver kan være med å understøtte anerkjennelse, rekruttering og evnen til å holde på kvalifisert personell knyttet til beredskap og etatens roller i førstelinje.
 6. Politiets Fellesforbund skal sørge for en samlet strategi i hele organisasjonen som resulterer i at jobbleveranser ut over arbeidsavtalen godtgjøres i særavtaler, enten avtalene inngås lokalt eller sentralt.
 7. Vedtakene (fra landsmøte 2022) erstatter tidligere vedtak vedrørende lønn og pensjon

Sak 5 Arbeidsvilkår

Omfatter sakene: 5.1 Hovedavtalen og utøvelse av medbestemmelse, 5.2 Varslingsproblematikken før og nå, 5.3 Identitetsskjerming og 5.4 Arbeidsavtaler og forslag til landsmøtevedtak fra Politiets Fellesforbund Øst.

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for ivaretakelse av medbestemmelse etter hovedavtalen. Ivaretakelse av partssamarbeidet er et ansvar for ledere på alle nivå og skal ikke delegeres til en HR-avdeling. Ledere i politiet må sikres et reelt handlingsrom slik at de får muligheten til å utøve god ledelse.
 2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for opprettelse av et uavhengig varslingsombud for offentlig sektor, varslingsnemd og varslingsdomstol.
 3. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte gjennom to mulige og samvirkende strategier:
  1. Regel og praksisendringer som gjør det vanskeligere å få tilgang til tjenestepersonenes identitet.
  2. Gjøre det vanskeligere / straffbart å foreta krenkende bruk av de opplysninger man har fått eller har tilgang til.
 4. Politiets Fellesforbund skal arbeide systematisk og målrettet for endring av arbeidsavtalene slik at de gir forutsigbarhet og tydelige arbeidsvilkår i tråd med norsk lov og at bruk av ulovlige arbeidsavtaler avvikles.
 5. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at ansatte i politiet sikres forutsigbare kollektive arbeidsplaner, og at tjenesteplanlegging ikke brukes som effektiviseringstiltak som går på bekostning av de ansattes arbeidsvilkår.
 6. Politiets Fellesforbund skal følge opp at arbeidsgiver følger føringer om kjønnsnøytrale stillingskoder, og for å avslutte dagens bruk av lensmannskoder i politiet.
 7. Disse vedtak (fra landsmøte 2022) erstatter tidligere vedtak i sak 5 Arbeidsvilkår fra 2020.

Resolusjon: Vold og trusler mot politiansatte er en trussel mot hele samfunnet

Antall anmeldelser for vold mot politiansatte har nesten tredoblet seg fra 2004. Det er uakseptabelt.

Selv om politiyrket er risikofylt og man er godt trent for å håndtere tøffe oppdrag, er det likevel uholdbart at vold og trusler mot politiet ansees som en akseptabel yrkesrisiko. Dette er ikke utelukkende et problem for politiet, men for hele samfunnet. Aksepterer man vold mot politiet, så aksepterer man at terskelen for vold i samfunnet også senkes. Resultatet blir et mindre trygt samfunn.

Det er på tide at politikerne forstår alvoret og hvor store konsekvenser dette har for samfunnssikkerheten. Problemet er økende over hele Europa. Det er på tide å ta grep.

Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for vold, trusler og represalier, og rett til et privatliv. Vi kan ikke risikere at politiets evne til å beskytte landets innbyggere svekkes på grunn av vold og trusler. Vi kan ikke risikere at demokratiet svekkes.

Politiets Fellesforbund krever at:

 • Politikere må være tydelige på at vold og trusler mot politiet er uakseptabelt.
 • Regjeringen må sørge for at vold og trusler mot politiets ansatte forebygges og forhindres gjennom:
  • en lovendring som sikrer identitetsskjerming for politiansatte.
  • en utredning rundt problematikken om vold og trusler mot politiansatte, med forslag til tiltak.
 • Politidirektoratet må i enda større grad prioritere HMS-arbeidet for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot etatens arbeidstakere og deres familier.

Sak 6 Samfunnsansvar

Sak 6.1. Fremtidens politi

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at fremtidens politi er rustet til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.

Sak 6.2. Grunnberedskapen i norsk politi

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for å styrke grunnberedskapen i norsk politi.
 2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at alle som utdannes fra Politihøgskolen kommer i fast jobb i politietaten, ved at politisk bestemte opptak gjenspeiles i tildelinger gjennom statsbudsjettet.
 3. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en kapasitetsøkning på 450 studentplasser på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.

Sak 6.3. Politimyndighet og påtalemyndighet

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for et myndighetsmessig skille mellom politimyndighet og påtalemyndighet. Det skal stilles krav om Politiskolen/Politihøgskolen for å inneha full politimyndighet.
 2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at det gjennomføres en utredning av fordeler og ulemper ved den integrerte påtaleordningen i politiet.

Sak 7 Avslutning

Forbundsleder Unn Alma Skatvold oppsummerte og takket landsmøtet. Les mer >

Endringslogg

04.01.2023: I sak 3.3.2. «Utvalgsstruktur», under «Sivilutvalget», var opprinnelig første setning falt ut i andre avsnitt av vedtaket. Denne setningen er nå lagt til: «Sivilutvalget vil få en sentral rolle i denne prosessen, med lokallagene som viktige bidragsytere.»

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Protokoll: Tillitsvalgte kan laste ned protokollen fra landsmøte 2022 på Min side. Gå til «Tillitsvalgt» > «Min tillitsvalgtside», her finner du protokollen under «Avtaler».
Samledokument med alle sakspapirer til Politiets Fellesforbunds landsmøte 2022 (PDF, 15MB), utenom budsjett og regnskap
> Finn flere filer i dokumentarkivet