Månedens PFer

Frustrerende å føle at man ikke strekker til

Sund2

SIlje Sund har jobbet som etterforsker i mange år, og har følt på det å ikke strekke til fordi oppgavene er for mange og antall etterforskere for få. Hun mener det er på høy tid å løfte statusen og lønna til etterforskerne.

Hva går jobben din som digital etterforsker ut på?

– Jeg har nylig startet ved avsnitt for digitalt politiarbeid (DPA) i Molde som digital etterforsker. Etter hvert skal jeg bistå med å sikre innholdet på ulike elektroniske enheter, tilgjengeliggjøre dette andre etterforskere til gjennomgang, og bistå inn i saker hvor det kreves kompetanse innen digitale spor. Jeg har etterforskningsbakgrunn og kan være et bindeledd mellom ingeniøren og etterforskeren som sitter på en sak i distriktet. Avsnittet er organisert på Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, og vi bistår hele distriktet, sier Silje Sund, som er Månedens PFer i juni.


Du har jobbet på, og var tillitsvalgt, etterforskningsavdelingen i Molde som holdt på å bli stengt av Hovedverneombudet i distriktet – hva var situasjonen her?

– Vi var i en situasjon med veldig høyt arbeidspress, få ansatte og med etter hvert flere sykemeldinger som var arbeidsrelatert. Bedriftshelsetjenesten ble koblet inn og de fastslo at arbeidsmiljøet på avdelingen var helseskadelig. Da hovedverneombudet truet med å stenge avdelingen måtte ledelsen ta grep og vi fikk på plass midlertidige ansettelser som et strakstiltak. Videre har vi jobbet for å få på plass flere til faste ansettelser. Situasjonen har vært veldig krevende og har tatt tid, og nå begynner avdelingen heldigvis å få på plass et minimum av det jeg mener de burde være, sier Sund.

Følelsen av å ikke strekke til

Hva synes du er det mest utfordrende/vanskelige med å jobbe som etterforsker?

– Det jeg til slutt opplevde som det vanskeligste med å jobbe som etterforsker ved etterforskningsavdelingen, og som på mange måter gjorde at jeg søkte meg over i annen stilling, var følelsen av å ikke strekke til lenger. Spenningen og nysgjerrigheten til å finne ut hva som var skjedd i en sak og kontakten med de involverte ble noe negativt som jeg følte jeg trengte avstand til. Inntrykket mitt er at arbeidspresset ved flere etterforskningsavdelingen er for stort, og at det i for stor grad er opp til den enkelte ansatte å prioritere mellom de alvorligste sakene, at det er for få etterforskere å fordele arbeidsoppgavene ut på og som etter hvert går ut over helsen til de ansatte. Dette går igjen ut over de involverte i straffesakene. Dette er noe som arbeidsgiver, Politidirektoratet og politikere ta innover seg og gjøre noe med, mener Sund.

Må løfte status og lønn

Hvorfor er det så viktig å få på plass et etterforskningsløft?

– Det er veldig viktig å få på plass et etterforskningsløft for å få økt attraktiviteten og få opp statusen til etterforskerne. Vi må få opp etterforskningsmiljø som består av nytilsatte og erfarne etterforsker, også må det være rom for at ansatte som trenger en pause fra alvorlig kriminalitet kan få andre arbeidsoppgaver uten at de må forlate etaten. Vi må greie å rekruttere og beholde ansatte gjennom gode arbeidsvilkår og forhindre så stor turnover som mange etterforskningsavdelinger opplever i dag. Lønna må heves! Flere vil forhåpentligvis få mulighet til kompetanseheving og utvikling som kan være med på å heve kvaliteten i etterforskningen og bedre rettsikkerheten til de involverte i en straffesakene. Jeg håper og at det blir rom til å etterforske hverdagskriminalitet som vold, vinning og nettkriminalitet slik at folk flest opplever at deres sak blir tatt på alvor, sier Sund, som til tross for stort arbeidspress oppfordrer folk til å jobbe med etterforskning.

Hvorfor jobber du i politiet?

– Det er litt tilfeldig at det ble politiet, men da jeg søkte Politihøgskolen hadde jeg et kanskje naivt ønske om å utgjøre en forskjell for folk som trengte politiet sin bistand, eller som på en eller annen måte kom i kontakt med politiet. Den tanken har jeg i dag og, fortsatt litt naiv, men ut fra en litt annen virkelighetsoppfatning. Jobben i politiet er spennende og varierende, og er en jobb som har utfordret meg som person. Politiet er og en etat med mange muligheter, om en bare vil, sier hun.

Jobbe med mennesker

Hva er det beste med å jobbe i politiet?

– Det beste med å jobbe i politiet er nok å få jobbe så tett inn mot mennesker som befinner seg i alle slags situasjoner. Dette er til tider veldig krevende, men gjør at en sjelden har en lik hverdag. Også består etaten av mange dyktige og kjekke kolleger som gjør at jeg trives veldig bra.

Hva er politiet viktigste oppgave i dine øyne?

– Politiets viktigste jobb er, sammen med andre å drive godt forebyggende arbeid, især rettet mot barn og unge. God beredskap, etterforskning, sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgaver er og viktig og utgjør et helhetlig politi, sier Månedens PFer.

De ansatte må ta ansvar for dårlig økonomi

Hva synes du er den største utfordringen norsk politi står ovenfor nå?

– Den største utfordringen i politiet er ikke bare den dårlig økonomien, men ansvaret for den som dyttes ned på den enkelte ansatte og som må tåle at det blir mindre synlig politi, dårligere HMS for de ansatte, mindre tillit innad i politiet, og mindre tillit til politiet. Og med dagens budsjett så må de ansatte tåle kutt i kompetanseheving, velferdspermisjoner og gratis kaffe, noe som er synd! For det kommer en dag da de ansatte ikke orker å jobbe så mye dugnad lenger, og hvor er vi da med tanke på måltall og tillit?

Vurdert å slutte i frustrasjon

Har du noen gang vurdert å slutte som politi og i så fall hvorfor?

– Ja, det har hendt seg at jeg har tenkt tanken i stunder av frustrasjon, men så er det heller ikke andre plasser jeg ønsker å jobbe.

Hvorfor er du medlem i Politiets Fellesforbund og hvorfor synes du jobben forbundet gjør er viktig?

– Allerede som student oppfattet jeg Politietes Fellesforbund som den beste og mest synlige fagforeningen for de politiansatte, og det er min oppfattelse i dag og. PF har mange viktige tema som de fronter, ikke minst Etterforskningsløftet som jeg er veldig opptatt av nå. Politets Fellesforbund er synlige i diskusjonene og jeg håper og tror at de har en stor grad av påvirkningskraft inn mot Politidirektoratet og politikere, avslutter Sund.