Arbeidstidsbestemmelsene igjen i fokus

AT Bsamling5

ATB-forumet til Politiets Fellesforbund var samlet i forrige uke.

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til regulering av arbeidstid. Den har også som utgangspunkt at arbeidet skal være helsefremmende. I politiet er det en rekke unntak fra arbeidsmiljøloven – samlet i ATB, arbeidstidsbestemmelsene. Denne uka har det vært faglig samling om temaet.

I særavtale om arbeidstidsbestemmelsene for politiet (ATB) har Politiets Fellesforbund samtykket til betydelige unntak fra vernereglene i arbeidsmiljøloven. Nå opplever Politiets Fellesforbund at arbeidsgiver i stadig økende grad forsøker å utvide disse unntakene ved å endre praksis. Denne praktiseringen, i tillegg til de allerede avtalte unntakene, fører til en uforsvarlig stor belastning for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund har etablert et eget forum med deltagere fra hele landet. Disse medlemmene har alle inngående kunnskap om arbeidstidsavtalene i politiet og har månedlige møter på teams – og fysiske møter jevnlig. Denne uka var det samling – og med representanter fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) og Norsk Tollerforbund som innbudte gjester:

– Arbeidstidsbestemmelsene – altså ATB – er et prioritert område for Politiets Fellesforbund, og hovedmålet er å sikre bedre etterlevelse og bedre vern for våre medlemmer. ATB er et verktøy som skal tilgodese både den enkelte politiansattes behov og ønsker – opp mot arbeidsgivers styring av virksomheten. Vi opplever nå en hverdag preget av uforutsigbarhet for våre medlemmer og etterlevelsen av avtalen stadig utfordres. Ett av tiltakene for en bedre etterlevelse av avtalen er at vi har etablert ATB-forum hvor man kan dele erfaringer og komme med innspill, samt enes om felles tiltak i distrikt og særorgan. I tillegg har også Politiets Fellesforbund tatt initiativ til et samarbeidsforum med de andre foreningene i politiet, hvor vi møtes to ganger i året. Slike samlinger er nyttige, understreker Mari Hauknes. Hun er forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og har fagansvar for ATB sammen med forbundssekretær Espen Sjeggestad.

Viktige gjester

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) var representert gjennom Thomas Lind. Han fortalte at hans medlemmer utførte arbeidet med utgangspunkt i en turnus som legges for ett år av gangen. Han kommenterer denne ordningen slik:

– Er man uenig lokalt, så skal det mekles. Deretter behandles saken på regionalt nivå – før den eventuelt går til direktoratet for sluttbehandling. Kompensasjonsordningene i vår etat er lagt på funksjon og ikke turnus. De aller fleste av våre medlemmer er fornøyd med dagens ordning – hvor det er fast turnus for ett år av gangen. Dette gir forutsigbarhet. Jeg synes det er nyttig å møte Politiets Fellesforbund. Vi har en rekke områder hvor vi har felles utfordringer, mente Thomas Lind. Og avsluttet med et ønske om videre samarbeid og erfaringsdeling.

Tolletaten mangler ressurser

Karin Tandrø Schaug er leder av Norsk Tollerforbund og hadde med seg Ron Erling Pedersen, hovedtilltitsvalgt ved grenseseksjonen, for å presentere hvilken arbeidshverdag tollerne står i:

– Vi organiserer 85 prosent av alle i tolletaten og har 1200 medlemmer. Vår hjemmel er å kontrollere varestrømmen til Norge, og vi er underlagt Finansdepartementet. 624 av våre medlemmer er i turnus – fordelt på tre skift. Tolletaten er inndelt i seks områder fra sør til nord – i divisjoner. Det er ressursmangel i etaten. Målet er 1200 i turnus, men tallet 624 er synkende. Gjennomsnittslønna i tolletaten etter 22 år i jobb er 508 000 kroner. Dessverre er jeg redd for at tolletaten bygges videre ned om det ikke blir større budsjetter i 2024. I tolletaten er vi i øyeblikket rundt 1500 ansatte, men om budsjettene fortsetter å kuttes, kan vi bevege oss ned mot 1000. Det er klart at en slik politikk går ut over oppdraget vi er satt til å løse, sa hun.

– Også jeg er svært glad for invitasjonen fra Politiets Fellesforbund og håper at vi kan fortsette å ha arenaer hvor vi kan drøfte felles problemstillinger og erfaringer. Jeg skulle gjerne hatt med enda flere forbund hvor arbeidstidsbestemmelser og praktiseringen av dem er en utfordring, sa Karin Tandrø Schaug.

AT Bsamling8

Victor-Bjørn Nielsen briljerte med sine kunnskaper om ATB og la særlig vekt på historien.

ATB-mesteren briljerte

Victor-Bjørn Nielsen var tidligere forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund og kan alt som er verd å vite om ATB-avtalen og historikken ved inngåelse av avtalen. Han briljerte med et engasjerende foredrag hvor han gjenfortalte noe av historien som ledet fram til nåværende ATB-avtale – og at man hele tiden må være på vakt for at praktiseringen av avtalen blir utfordret, samt viktigheten at vi ikke glemmer historikken og intensjonen når avtalen ble inngått. Victor-Bjørn minner oss også om Norge sine forpliktelser i forhold til EU sitt arbeidstidsdirektiv:

– Det finnes forskning som viser at virksomheter begynner å gjenta gamle feil etter fem år. Dette har ofte med utskifting av folk og mangel på kunnskap om historien å gjøre. Det gleder meg å registrere at Politiets Fellesforbund legger ressurser i å skolere tillitsvalgte fra hele landet. Jeg er pensjonist, men driver mitt eget firma med fokus på arbeidstidsbestemmelser og Arbeidsmiljøloven. Jeg brenner for ATB!, sa Victor-Bjørn Nielsen.