Sentral rolle i de fleste kriser

Unn Alma14 1

Unn Alma Skatvold.

Totalberedskapskommisjonen overleverte i dag en rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hvor det fremgår at politiet har en sentral rolle i de fleste kriser.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, har ikke rukket å lese hele rapporten på 464 sider, men noen hovedfunn trekker hun fram:

– Nå har vi fått både en forsvarskommisjonsrapport og en totalberedskapsrapport som begge peker på at det må settes større erkjennelse, fokus og prioritering på beredskap fremover. Politiet er en svært viktig del av den sivile beredskapen og må også henge med i dette fremtidsbildet. Nye kriser vil inntreffe, og alle krefter må samarbeide - samtidig som overlappende kriser vil sette større krav til å kunne løse oppgavene også hver for seg, sier Skatvold.

Viktige avklaringer

Hun ønsker derfor å rette søkelyset mot både hvilken forventning det vil være til politiet i årene fremover, samt hva politiet kan forvente av bistand fra andre når det oppstår beredskapssituasjoner:

– Det er derfor vi nå ønsker å sette søkelyset på behovet for en gjennomgang av politiets nåværende og fremtidige roller i det nye krevende fremtidsperspektivet disse kommisjonene peker på, sier Unn Alma Skatvold.

Hun mener videre at tydeliggjøring vil bli et nøkkelord:

– Vi må ha et tydelig ambisjonsnivå for politiberedskapen for ulike typer kriser. Politiet må utvikles i tråd med langtidsplanen for sivil beredskap. Og vi må ha et tydelig planverk som forteller hva politiet kan forvente fra andre nødetater når en ny krise inntreffer, sier forbundslederen.

Må kunne stå i kriser over tid

Fra rapporten som ble overlevert justis- og beredskapsministeren i dag heter det:

«Endringene i utfordringsbildet treffer politiet bredt. Kommisjonen mener at det er behov for at videreutviklingen av politiet har et langsiktig perspektiv som er forankret i utfordringsbildet og at langtidsplanen for sivil beredskap vil være et sentralt virkemiddel for å understøtte mer langsiktig styring, planlegging og utvikling av politiet.» (NOU 2023: 17, s. 366)

– Det er i tråd med våre ønsker: At vi får på plass en grunnbemanning i politiet som er forutsigbar og som gjør oss i stand til å stå i kriser over tid, kommenterer forbundslederen til dette.

Totalberedskapskommisjonen har vært ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Du kan laste ned hele rapporten her ⬇️