– Takk for innsatsen i tjeneste for Norge

Temporary International Presence in Hebron TIPH Foto Hilde Nordlund

Mer enn 1200 norske politifolk har siden 1989 vært med i internasjonale operasjoner. Politiets Fellesforbund vil uttrykke en stor takk til alle veteraner for deres viktige innsats i tjeneste for Norge.

8. mai er frigjørings- og veterandagen, og i 2020 er det 75 år siden freden kom til Norge etter fem år med krig og okkupasjon. Men også i årene etter 1945 har nordmenn fra både forsvar og politi deltatt i forskjellige internasjonale operasjoner for fred og frihet i ulike deler av verden. Dermed har Norge mange veteraner både i forsvaret og i politiet.

Siden 1989

Mer enn 1200 norske politifolk har vært med i internasjonale operasjoner. Operasjonene har foregått i 35 land over hele verden, fra den første operasjonen i Namibia i 1989, og under til tider svært risikofylte forhold. Per januar 2020 er 27 fra norsk politi i internasjonal tjeneste for Norge, fordelt på fire ulike operasjoner.

– Politiets Fellesforbund vil rette en stor takk til alle medlemmer og ansatte i politiet som har deltatt i internasjonale operasjoner. Disse er også veteraner. Vi er utrolig stolte av den jobben norsk politi gjør både her hjemme og ute i internasjonalt arbeid, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Oppfølgingen må bli bedre

Bolstad forteller at det fortsatt er en vei å gå for å følge opp politifolk som har vært med i internasjonale operasjoner bedre. Politidirektoratet har utarbeidet rutiner for oppfølging før, under og etter internasjonale operasjoner, men det varierer mye hvordan dette følges opp i politidistriktene og særorganene hvor veteranene er ansatt.

– Vi opplever stor etterspørsel om hva Politiets Fellesforbund og politiet kan tilby veteraner. Det er dessverre fortsatt lite fra politi- og lensmannsetatens side sammenlignet med alle Forsvarets tiltak. Vi må huske at det er veteraner også i politiet, og det er nødvendig med god oppfølging av de som deltar, både før, under og etter operasjonene, forteller forbundslederen.

Trenger bedre yrkesskadeerstatning

I tillegg til god oppfølging trengs det at politifolk får like god dekning for fysiske og psykiske skader som kan bli påført i tjenesten som det forsvarspersonell har. Politiets Fellesforbund har lenge krevd bedre yrkesskadeerstatning for politiet, for mer trygghet og forutsigbarhet for de ansatte. Politiets arbeid innebærer stor grad av risiko for å kunne løse samfunnsoppdraget, og man er i ytterste konsekvens villig til å sette liv og helse på spill for å løse oppdraget.

Flere politifolk har i internasjonale operasjoner blitt eksponert for livstruende og traumatiske opplevelser i krigssoner og krigslignende soner. Andre har fått helseproblemer på grunn av klimatiske utfordringer og alvorlige sykdommer. Enkelte av tjenestestedene har vært svært isolert og avsidesliggende, med de utfordringer det kan medføre.

– Det er helt klart for Politiets Fellesforbund at politiet trenger en bedre ordning for yrkesskade. Det er også viktig for å ivareta veteraner fra internasjonale operasjoner, sier Sigve Bolstad.

Viktig innsats

Bolstad forteller også at Politiets Fellesforbund vil gjøre sitt for å bidra, men påpeker at det er staten og politiet som arbeidsgiver som har hovedansvaret for å følge opp veteranene. Sigve Bolstad forteller videre at forbundet har flere i forbundsstyret, av lokallagslederne, mange medlemmer og på forbundskontoret som har vært ute i tjeneste for Norge. De har god og verdifull kunnskap om land, konflikter, situasjoner, kulturer og unike personlige erfaringer, som gjør dem til en ressurs i arbeidslivet og for det norske samfunnet. Likevel er man nok for dårlig på å legge vekt på denne kompetansen.

– Veteranenes innsats har vært viktig for å skape og bevare fred i mange land. Dessverre ser vi at arbeid som dette fortsatt vil være nødvendig i tiden som kommer. Når norske politifolk fortsatt skal bidra i dette viktige arbeidet, må oppfølgingen av veteranene bli bedre enn den er i dag. Her må det fortsatt gjøres en jobb, fastslår forbundslederen.