Ber om nytt politirolleutvalg og langtidsplan for politiet

Unn Alma Skatvold #3

Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund

Norge står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Det gjør det nødvendig å styrke norsk politi, mener arbeidstakerorganisasjonene i politiet, som nå ber om et nytt politirolleutvalg og mer langsiktig planlegging for politiet.

I år har både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen lagt fram sine rapporter, som peker på og beskriver en ny sikkerhetspolitisk situasjon for Norge. For å kunne håndtere det mener arbeidstakerorganisasjonene i politiet det også er helt nødvendig å styrke politiet, som den sentrale aktøren innenfor sivil beredskap.

– Politiet har et samfunnsoppdrag i å bidra til innbyggernes rettssikkerhet, trygghet og velferd. En ny sikkerhetspolitisk situasjon krever nå et styrket politi med mulighet til langsiktig planlegging og oppdatert kunnskap om hva politiets rolle er og skal være, for å kunne levere på samfunnsoppdraget, sier fire representanter fra arbeidstakerorganisasjonene: Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund; Kjetil Ravlo, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat; Einar Follesøy Kaldhol, leder i Parat politiet; og Aase Randi Kveen Hartmann, styremedlem i Norsk Tjenestemannslag Politiet (NTL Politiet).

Derfor har arbeidstakerorganisasjonene Politiets Fellesforbund, Norges Politilederlag i Parat, Parat politiet og NTL Politiet i et brev til justisministeren bedt om følgende:

  1. Det oppnevnes et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.
  2. Det innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurdert ambisjonsnivå.

– Dette mener vi vil gi bedre mulighet til å utvikle politiet og sikre nødvendig forutsigbarhet for politiet, innbyggerne og hele samfunnet. Det vil også kunne gi mer effektiv bruk av offentlige midler, og vil kunne være et bidrag i oppfølgingen av tillitsreformen, sier de fire representantene.

Snart femti år siden forrige utvalg

Det eneste Politirolleutvalget som har blitt utnevnt i Norge ble satt ned i 1976. Utvalget la frem sin første delutredning for 42 år siden. De siste tiår er det produsert utallige rapporter, stortingsmeldinger, utredninger og reformer i politiet. Men endringer som har blitt foretatt har stort sett enten handlet om struktur og/eller har vært iverksatt som følge av at noe har gått galt, en tragisk hendelse eller liknende. Arbeidstakerorganisasjonene ber nå om et nytt politirolleutvalg siden det ikke er foretatt en helhetlig og mer objektiv gjennomgang av politirollen på flere tiår.

Veien videre

– Vi ber om at politidirektøren så snart som mulig setter i gang arbeidet med et nytt politifaglig råd, og en langtidsplan. De første signalene fra dette arbeidet burde kunne tas inn og bidra til å legge premissene for statsbudsjettet 2025. Vi ber også om at det i løpet av høsten settes ned et offentlig utvalg som blir bedt om å utrede politiets rolle, i et bredt samfunnsmessig perspektiv, sier de fire representantene fra arbeidstakerorganisasjonene.