Reduserer opptaket til Politihøgskolen

Sigve Bolstad #01

Foto: Thomas Haugersveen

Opptaket til Politihøgskolen reduseres og politidistriktene får ingen ekstra penger. – Helt feil vei å gå, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag.

Les mer: Politiets Fellesforbunds budsjettforslag til Stortinget

Regjeringen senker opptaket på Politihøgskolen fra 720 til 550 studenter. Endringen vil gjelde fra og med høstens opptak. Det er bachelorstudiet ved Kongsvinger som legges ned, men Politihøgskolens utdanningssenter vil bli videreført.

– Vi er inne i historiens største politireform. Hvis man skal ha muligheten til å bekjempe kriminalitet og få til en enda bedre løsning av samfunnsoppdraget er det behov for å styrke norsk politi. Styrket bemanning må til slik at nærpolitireformen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, og derfor blir det helt feil å kjøre nedtrekk på politihøgskolen, sier forbundslederen.

Han påpeker at norsk politi skal være kunnskapsstyrt, men at det ikke ligger noen kunnskap til grunn for denne beslutningen.

– Det er et stort og viktig fokus på å bekjempe kriminalitet på nett, spesielt når det gjelder overgrep. Samlet sett så er det et behov for å styrke kapasiteten på beredskap, tilstedeværelse og på nett. Norsk politi må styrkes kraftig og det krever også en styrking av budsjettet. Vi mener det hadde vært helt på sin plass å se spor av det på revidert, men det gjør vi skuffende nok ikke, sier Bolstad.

Les mer: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - Opptaksreduksjon på Politihøgskolen

Bemanningssituasjonen i politiet har vært utfordrende over lang tid.

– Vi har som fagforening akseptert betydelige unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser for å kunne levere tilfredsstillende tjenester til befolkningen. Det er ingen selvfølge at vi fortsatt er villige til å innvilge unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser om ikke regjeringen er villige til å utdanne tilstrekkelig med polititjenestemenn, sier Sigve Bolstad.

Han påpeker at det har vært en balanse i dette.

– Unntakene har vært gitt under forutsetning av at man fra arbeidsgiversiden har forpliktet seg til å oppbemanne politiet i tråd med samfunnsutviklingen og nye kriminalitetsformer. Rapporten som i 2008 satte en målsetning om 2 polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere var en del av forutsetningen for unntak. At vi nå tar ned utdanningsvolumet av politifolk uten å ha gjort en ny vurdering av behovet, er jeg sterkt kritisk til. At det gjøres midt i et budsjettår, sier noe om hvor tilfeldig dette er. Ideelt sett arbeider ansatte i politiet i tråd med arbeidsmiljølovens hvilebestemmelser, slik de fleste andre gjør, sier forbundslederen.