Viktig evalueringsrapport om 25. juni-angrepet

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

– Evalueringen av terrorangrepet under pride i fjor viser et blandet bilde av håndteringen, men også at den operative håndteringen var godt gjennomført. Det er viktig å anerkjenne det, og samtidig trekke lærdom og gjøre nødvendige endringer, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I dag ble rapporten fra 25. juni-utvalget, som har evaluert PSTs og politiets håndtering av masseskytingen i Oslo sentrum i fjor, lagt fram.

– 25. juni 2022 ble en sorgtung og trist dag, der vi egentlig skulle feire mangfoldet i vårt samfunn og ha tidenes feiring av skeiv kjærlighet. Terrorangrepet rammet særlig det skeive miljøet hardt. I dag går igjen våre tanker til ofrene og deres pårørende, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Rapporten er nettopp lagt fram og Politiets Fellesforbund har ikke rukket sette seg inn i hele evalueringsrapporten, men er tydelig på at det er viktig å trekke lærdom av hendelser som denne.

Utvalgets mest sentrale funn

Utvalget presenterer en oversikt over sine 10 mest sentrale funn, med anbefalinger til politiet og PST for oppfølging.

Utvalget mener at politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, i det store og hele var godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer, men også at manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt fortsatt utgjør en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelse.

I tillegg trekkes det fram en del sentrale funn som angår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin håndtering av saken, blant annet at det er mulig angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak i månedene frem mot angrepet. Det pekes også på manglende kapasitet til oppfølging hos PST, grunnet lav bemanning og ferieavvikling.

– Politiet skal stadig forbedre seg

– Dette er en tragisk hendelse, og det er bra at den operative håndteringen beskrives som god. Dette var en utfordrende tid på jobb for mange av våre medlemmer. Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge, og det gjøres mye godt politiarbeid, men politiet skal stadig forbedre seg for å levere på samfunnsoppdraget, sier Skatvold.

Hun trekker fram at både retningslinjer og prosedyrer og den spisse beredskapen i norsk politi er forbedret de siste årene, med mål om å forbedre håndteringen av slike hendelser. Samtidig er det fortsatt forbedringspotensial, som evalueringsrapporten også viser, blant annet knyttet til PSTs arbeid og kapasitet til forebygging og å følge opp varsler.

Hverdagsarbeidet er viktig

Skatvold legger til at denne saken viser hvor viktig det er å også ivareta politiarbeidet i hverdagen som skal avdekke og forebygge kriminalitet. Hun understreker hvor viktig det særlig er at politiet fortsetter arbeidet mot hatkriminalitet.

– Vi har i politiet mange dedikerte ansatte som jobber med å forebygge og etterforske hatkriminalitet. Det er bra, og de gjør et betydningsfullt arbeid. Det er viktig med god mangfoldskompetanse i politiet for å bygge tillit i miljøene som utsettes for hatkriminalitet. Vårt samfunn skal være preget av respekt, mangfold, toleranse og frihet, slår forbundslederen fast.

Bør ha god beredskap i de viktigste stabsfunksjonene

– Vi registrerer at den operative innsatsen i det store og hele er godt gjennomført av mannskapene i Oslo. Dette var noe vi ventet, men likevel flott at det nå blir slått fast, sier Marius Bækkevar, leder av Oslo politiforening.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Marius Bækkevar (mars 2022)

Marius Bækkevar, leder av Oslo politiforening. trekker fram utvalgets vurdering av tilgjengelighet/beredskap for de viktigste stabsfunksjonene i politidistriktet.

Utvalget stiller spørsmål ved at en beredskapsorganisasjon som Oslo politidistrikt ikke har formalisert tilgjengelighet og/eller beredskap for de viktigste stabsfunksjonene i en tidlig fase. Det er per nå kun stabssjef som har en slik beredskapsordning. Dermed baserer dagens ordning seg på tilfeldighet og frivillighet, noe utvalget mener avviker fra rammene for en beredskapsorganisasjon.

– De samme spørsmålene og innvendingene har Oslo politiforening hatt en rekke ganger både før daværende avtale ble fjernet i 2021 og i tiden etterpå. Vi har opplevd at Politidirektoratet har vært pådrivere for å fjerne nødvendige avtaler, så nå vi ser frem til at Politidirektoratet er pådrivere i en prosess for å få dette på plass i tråd med utvalgets anbefaling, sier Bækkevar.