Ferie og feriepenger

Du har rett til feriefritid og feriepenger årlig. Les mer om dine ferierettigheter som ansatt i politietaten her.

Man landscape water waterfall wilderness walking 728990 pxhere com

Foto øverst: PxHere.com

Reglene for ferie og feriepenger finnes i ferieloven. Den sikrer arbeidstakere feriefritid og feriepenger årlig.

I tillegg inneholder også hovedtariffavtalen for staten bestemmelser om ferie. Disse kommer i tillegg til bestemmelsene i ferieloven, og gjelder for statsansatte, herunder ansatte i politiet.

Din arbeidsavtale skal inneholde opplysninger om rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

Feriefritid

Hvor lang ferie har jeg rett på?

Som ansatt i staten har du rett på 30 virkedager ferie per år. Ferieloven gir deg 25 virkedager ferie, og hovedtariffavtalen gir rett til ytterligere 5 dager ferie.

Er du over 60 år, eller du fyller 60 år i løpet av ferieåret, har du i tillegg rett på 6 ekstra dager ferie.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Har du normalt fri hver lørdag, vil lørdagene dermed likevel regnes som bruk av en feriedag.

Har jeg rett på ferie om sommeren?

Ja, du kan kreve at hovedferie – som omfatter 18 virkedager (3 uker) – gis i hovedferieperioden. Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september.

Kan jeg ta ferie neste år i stedet?

Du kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Overføring av mer ferie enn dette kan ikke avtales.

(Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som sykdomsfravær eller foreldrepermisjon (§§ 9–1 og 9–2) ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning, etter § 14.)

Kan jeg ta ut ferie når jeg vil?

Arbeidsgiver skal sørge for at du gis feriefritid på 30 virkedager hvert ferieår, og skal i god tid før ferien drøfte tidspunkt for ferie med deg eller din tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, kan arbeidsgiver fastsette tiden for ferien innenfor de regler som følger av ferieloven §§ 7-9. Som nevnt over har du krav på tre ukers ferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september.

Kan arbeidsgiver endre på ferien min?

Nei, i utgangspunktet ikke.

Din ferie kan endres av arbeidsgiver bare hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Slik endring kan bare gjøres om at du har ferie vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Det skal derfor relativt mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tidspunktet for ferien.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om eventuell endring med deg. Du har rett til å få bistand av en tillitsvalgt under drøftingen. Hvis det blir endring av din ferie, kan du kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av omleggingen av ferien, for eksempel ubenyttete flybilletter og hotellovernattinger. Omfanget av slike merutgifter bør du varsle om allerede under drøfting av endring med arbeidsgiver.

Kan jeg på eget initiativ endre ferien som jeg har avtalt med arbeidsgiver?

Dersom du har søkt om og fått innvilget ferie, men av ulike grunner likevel ikke ønsker ferie i det aktuelle tidsrommet, har du i utgangspunktet ikke rett til å få endret dette til ferie på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver har imidlertid anledning til å gå med på en slik endring, så ta kontakt med arbeidsgiver for å undersøke hvilke muligheter du har.

Jeg har startet i ny jobb i år. Har jeg fortsatt rett på ferie?

Starter du i ny jobb senest 30. september i ferieåret, har du rett til full ferie inneværende år. Tiltrer du ny jobb etter 30. september, har du rett til én ukes ferie (6 virkedager) i løpet av den resterende delen av året.

Starter du i jobben etter 15. august, kan du ikke kreve å få ta ut 3 uker (18 virkedager) av ferien før 30. september, slik bestemmelsene om hovedferieperioden ellers er, men du har like fullt rett på full ferie i løpet av året.

NB! Du kan bare kreve ferie som du ikke allerede har avviklet ferie hos annen arbeidsgiver tidligere i året. Har du dermed tatt ut for eksempel 18 feriedager (tre uker) hos tidligere arbeidsgiver, vil du fortsatt ha rett på 12 eller 6 dager ferie, avhengig av om oppstart hos ny arbeidsgiver er før eller etter 30. september, i løpet av det gjenværende året.

Feriepenger

Hvordan fungerer feriepenger?

Du har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget fremgår av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret.

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn (arbeidsvederlag) som er utbetalt i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er foregående år. Det vil si at hva du får i feriepenger i 2022 avhenger av hva du tjente i 2021.

Hva skjer med feriepengene om jeg slutter i jobben?

Om du har sluttet eller slutter i jobben, utbetales alle opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Skiftet du dermed arbeidsgiver i for eksempel januar 2022 skal du normalt ha fått utbetalt de opptjente feriepengene ved siste lønning hos tidligere arbeidsgiver, mens du enda ikke har opptjent feriepengegrunnlag hos ny arbeidsgiver. Fra ny arbeidsgiver vil du få feriepenger først påfølgende år.

Jeg har ikke tjent opp nok feriepenger. Må jeg ta ut ferie?

Du kan kreve ferie uavhengig av opptjeningen av feriepenger. Det er dermed ikke et krav at du har tjent opp nok feriepenger for å kunne ta ferie, ferie har du rett på uansett.

Du kan imidlertid motsette deg å ta ut ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Har du for eksempel opptjent feriepenger som dekker kun to ukers bortfall av lønn, kan du dermed motsette deg å ta ut de resterende ferieukene.

Det kan likevel nevnes at hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Relaterte lenker

Siden ble sist oppdatert: 13.07.2022.