Lønn

Lønn er Politiets Fellesforbund sin viktigste sak.

Motiverte og dedikerte medarbeidere, som opplever at lønnsnivået stemmer med det ansvaret og den kompleksiteten politijobben har, er avgjørende for at politiet skal kunne nå de målene samfunnet har satt.

Fokusområde, Lønn

Ny hovedtariffavtale i staten

Merk: Ny hovedtariffavtale i staten for Unio og Akademikerne fra 1. mai 2022 medførte endringer i lønnssystemet. Det er ikke lenger lønnstrinn. Lønn blir oppgitt i kroner.

Se også spørsmål og svar om avtalen >

Arbeid for gode lønnsvilkår er en grunnleggende oppgave for en fagforening. Vektingen av lønnsarbeidet opp mot øvrige viktige oppgaver som arbeidsvilkår, fagutvikling, rolle i omstilling, samfunnsansvar mv. har i Politiets Fellesforbund vært oppe til debatt gjentatte ganger gjennom historien. Politiets Fellesforbund har definert lønn som vår viktigste sak. Våre medlemmer har en klar forventning til at vi som fellesskap skal kunne etablere gode lønnsvilkår for medlemmene. Det er tilsvarende forventninger til et grundig arbeid knyttet til arbeidsvilkår på generell basis.

En fagforening forvalter i de fleste tilfeller den enkelte arbeidstakers lønnsforhandlinger med arbeidsgiversiden. Den enkelte arbeidstakers tilfredshet med sitt fagforeningsarbeid er blant annet avhengig av at vedkommende opplever å få større lønnsmessig gevinst ved å overlate disse forhandlingene til fagforeningen fremfor å forhandle sin egen lønn.

Pensjon er en vesentlig del av de ansattes livslønn.

Overordnet handlingsplan

Politiets Fellesforbund sin overordnete handlingsplan påpeker at det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønnsvilkår er en avgjørende oppgave for både medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Pensjon er en sentral del av medlemmenes samlede lønnssituasjon. Det samme gjelder kompensasjoner for særlige belastninger som risiko, beordringer og ubekvem arbeidstid. Slike kompensasjoner skal ikke redusere våre medlemmers ordinære lønnsutvikling i tråd med resten av samfunnet.

Internt lønnsarbeid

Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sikre at organisasjonen til enhver tid har kompetanse i alle ledd for å kunne drive godt lønnsarbeid. Kompetanseutvikling er en av kjernevirksomhetene i forbundet, og det brukes store ressurser på å utvikle de tillitsvalgte til å kunne forvalte hovedtariffavtalen på en måte som sikrer medbestemmelse og innflytelse i politidistrikter, særorgan og forvaltningsorgan.

Lønnsutjevning

For Politiets Fellesforbund er det grunnleggende at lønnsforskjeller som oppstår som følge av fusjon må utjevnes. Lik lønn for arbeid av lik verdi er et grunnleggende prinsipp innenfor et politidistrikt. Politiets Fellesforbund opplever ikke at Politidirektoratet er uenige i det, men at man er uenig i hvordan lønnsutjevningen skal finansieres, og hvor fort den skal gjennomføres.

Dårlig lønnsutvikling i politiet

Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet har gjennomført en analyse som viser at lønnsutviklingen i politi- og lensmannsetaten er mindre enn når man sammenligner med staten for øvrig. Hvor stor denne mindrelønnsutviklingen er, og innenfor hvilke områder den gjør seg mest gjeldende, er det knyttet noe uenighet til. Det jobbes nå med å få et omforent bilde mellom alle fagforeningene i politiet og Politidirektoratet rundt dette.

Lønn i omstilling

Vi forventer at regjeringen legger opp til fullfinansiering av nærpolitireformen. Politiet er i omstilling og omstilling koster penger. Investering i de ansatte vil være en viktig faktor for å få en vellykket reform. Det er en del av den omforente lønnspolitikken at lønnsnivået i etaten må gjenspeile lønnsnivået i staten for øvrig.

Lederlønnspolitikk

Lederlønnspolitikken i politiet må gjenspeile rollen, oppgavene, belastningen, risikoen, kravet til kompetanse, ansvaret, de psykiske krav og den kompleksitet som lederstillinger i politiet innebærer. Det er Politiets Fellesforbund sitt mål at ledersatsingen i politiet også skal innebære et bevisst og gjennomtenkt forhold til lederlønnssatsning innenfor ledelse på alle nivåer og fagområder.

Forventninger til arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund forventer at arbeidsgiversiden har et bevisst forhold til lønnsnivå i politi- og lensmannsetaten. Vi skal rekruttere de beste og samtidig beholde dyktig arbeidskraft. Da er det viktig at lønnsnivået er på et slikt nivå at ansatte anser politietaten som et attraktivt sted å jobbe i et livslangt perspektiv. Et viktig grep er å sørge for at lønnsnivået er på nivå med gjennomsnittet i staten for øvrig.

Nytt lønnssystem i staten

Staten ønsket å fjerne både lønnstabellen og lønnsrammer i et nytt og modernisert lønnssystem under hovedtariffoppgjøret i 2018.

Dette kunne ikke Politiets Fellesforbund og Unio godta, fordi det ville frata oss mekanismer som er viktige for å sikre forutsigbar lønnsutvikling for medlemmene. I meklingen frafalt staten dette kravet.

Det har siden vært arbeidet intensivt i henhold til protokolltilførsel 1 i hovedtariffavtalen, som handler om å etablere et nytt lønnssystem i staten. Så langt har ikke partene på statsområdet blitt enige, men arbeidet med nytt lønnssystem i staten fortsetter.

Landsmøtevedtak om lønn

  1. Arbeid med lønnsvilkår for våre medlemmer er Politiets Fellesforbunds viktigste sak. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at arbeidsgiver ivaretar våre medlemmer lønnsmessig på sentralt nivå, på virksomhetsnivå og på delegert nivå, - med de virkemidler som ligger innenfor hovedtariffavtalens rammer for de ulike nivåene. Med ny hovedtariffavtale og nytt lønnssystem, er ansvaret på lokalt og delegert nivå forsterket.
  2. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer vil ha høy prioritet i landsmøteperioden. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at særaldersgrensene tilpasses ny offentlig tjenestepensjon for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
  3. Det skal arbeides for at det etableres et minstelønnsnivå for bachelorutdannede i politietaten, først i lokal lønnspolitikk på virksomhetsnivå, deretter vil det være Politiets Fellesforbund sitt krav i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten i 2024. Nivået skal harmoniseres med bachelor-nivået på KS og Spekterområdet.
  4. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at det ved nytilsettinger sikres lønnsfastsettelser som reelt sett hensyntar den nytilsattes erfaring, kompetanse og utdanning. Det skal etableres karriereveier for alle politiansatte som sikrer økt livslønn. Kompetanse skal lønne seg og ansatte skal ha en reell mulighet til å utvikle seg i takt med politiets kompetansebehov.
  5. Et politisk mål for Politiets Fellesforbund er å sikre en bedre grunnberedskap i norsk politi. I landsmøteperioden skal Politiets Fellesforbund ha fokus på hvordan lønnsmessige incentiver kan være med å understøtte anerkjennelse, rekruttering og evnen til å holde på kvalifisert personell knyttet til beredskap og etatens roller i førstelinje.
  6. Politiets Fellesforbund skal sørge for en samlet strategi i hele organisasjonen som resulterer i at jobbleveranser ut over arbeidsavtalen godtgjøres i særavtaler, enten avtalene inngås lokalt eller sentralt.
  7. Vedtakene (fra landsmøte 2022) erstatter tidligere vedtak vedrørende lønn og pensjon

Kontaktpersoner

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef
Bente Elisabeth Bugge

Bente Elisabeth Bugge

Forbundssekretær