Temaområder

Lønn

Lønn er Politiets Fellesforbund sin viktigste sak.

Motiverte og dedikerte medarbeidere, som opplever at lønnsnivået stemmer med det ansvaret og den kompleksiteten politijobben har, er avgjørende for at politiet skal kunne nå de målene samfunnet har satt.

Fokusområde, Lønn

Lønnstabell: Gjeldende hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat finner du her

Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønnsvilkår er en avgjørende oppgave for både medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Internt lønnsarbeid

Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sikre at organisasjonen til enhver tid har kompetanse i alle ledd for å kunne drive godt lønnsarbeid. Kompetanseutvikling er en av kjernevirksomhetene i forbundet, og det brukes store ressurser på å utvikle de tillitsvalgte til å kunne forvalte hovedtariffavtalen på en måte som sikrer medbestemmelse og innflytelse i politidistrikter, særorgan og forvaltningsorgan.

Lønnsutjevning

For Politiets Fellesforbund er det grunnleggende at lønnsforskjeller som oppstår som følge av fusjon må utjevnes. Lik lønn for arbeid av lik verdi er et grunnleggende prinsipp innenfor et politidistrikt. Politiets Fellesforbund opplever ikke at Politidirektoratet er uenige i det, men at man er uenig i hvordan lønnsutjevningen skal finansieres, og hvor fort den skal gjennomføres.

Dårlig lønnsutvikling i politiet

Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet har gjennomført en analyse som viser at lønnsutviklingen i politi- og lensmannsetaten er mindre enn når man sammenligner med staten for øvrig. Hvor stor denne mindrelønnsutviklingen er, og innenfor hvilke områder den gjør seg mest gjeldende, er det knyttet noe uenighet til. Det jobbes nå med å få et omforent bilde mellom alle fagforeningene i politiet og Politidirektoratet rundt dette.

Lønn i omstilling

Vi forventer at regjeringen legger opp til fullfinansiering av nærpolitireformen. Politiet er i omstilling og omstilling koster penger. Investering i de ansatte vil være en viktig faktor for å få en vellykket reform. Det er en del av den omforente lønnspolitikken at lønnsnivået i etaten må gjenspeile lønnsnivået i staten for øvrig.

Lederlønnspolitikk

Lederlønnspolitikken i politiet må gjenspeile rollen, oppgavene, belastningen, risikoen, kravet til kompetanse, ansvaret, de psykiske krav og den kompleksitet som lederstillinger i politiet innebærer. Det er Politiets Fellesforbund sitt mål at ledersatsingen i politiet også skal innebære et bevisst og gjennomtenkt forhold til lederlønnssatsning innenfor ledelse på alle nivåer og fagområder.

Forventninger til arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund forventer at arbeidsgiversiden har et bevisst forhold til lønnsnivå i politi- og lensmannsetaten. Vi skal rekruttere de beste og samtidig beholde dyktig arbeidskraft. Da er det viktig at lønnsnivået er på et slikt nivå at ansatte anser politietaten som et attraktivt sted å jobbe i et livslangt perspektiv. Et viktig grep er å sørge for at lønnsnivået er på nivå med gjennomsnittet i staten for øvrig.

Nytt lønnssystem i staten

Staten ønsket å fjerne både lønnstabellen og lønnsrammer i et nytt og modernisert lønnssystem under hovedtariffoppgjøret i 2018.

Dette kunne ikke Politiets Fellesforbund og Unio godta, fordi det ville frata oss mekanismer som er viktige for å sikre forutsigbar lønnsutvikling for medlemmene. I meklingen frafalt staten dette kravet.

Partene ble enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem fram mot mellomoppgjøret i 2019.

Landsmøtevedtak om lønn:

  1. Arbeid med lønnsvilkår for våre medlemmer er Politiets Fellesforbunds sin viktigste sak.
  2. Politiansatte er i en særstilling hva angår risiko, dette må gjenspeiles i lønn.
  3. Politiets Fellesforbund skal bidra i arbeidet med et lønnsmessig etterforskningsløft i norsk politi. Politiets Fellesforbund kan ikke godta at etterforskningsløftet går på bekostning av de øvrige medlemmers lønnsutvikling.
  4. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer vil ha høy prioritet i landsmøteperioden. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at særaldersgrensene tilpasses ny offentlig tjenestepensjon for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
  5. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i staten.
  6. Politiets Fellesforbund skal i landsmøteperioden arbeide for å etablere gode og forutsigbare lønnsmessige rammebetingelser for medlemmene når beordringsfullmakt med hjemmel i Politiloven benyttes.
  7. Landsmøtet gir forbundsstyret full støtte til å benytte alle lovlige virkemidler for å nå landsmøtevedtaket på lønn.
  8. I perioden 2018–2020 skal Politiets Fellesforbund arbeide for å gjøre våre medlemmer attraktive for arbeidsgivere også utenfor politi- og lensmannsetaten.
  9. Vedtakene erstatter tidligere vedtak vedrørende lønn og pensjon.