Internasjonal tjeneste

Politiets Fellesforbund mener det må gjennomføres helseundersøkelser blant politipersonell i internasjonal tjeneste og at politiets internasjonale innsats må sidestilles med forsvaret sin ved yrkesskadedekning.

Temporary International Presence in Hebron TIPH Foto Hilde Nordlund

Norsk politi har siden 1989 deltatt med over 1200 politipersonell i internasjonale fredsoperasjoner. Operasjonene har hovedsakelig vært i land som har behov for støtte til å gjenopprette en normal samfunnsstruktur etter krig og konflikter. Per januar 2020 er 27 norske politifolk beordret til tjeneste i fire ulike operasjoner utenfor Europa.

Flere av politipersonellet har vært eksponert for livstruende og traumatiske opplevelser i krigssoner og krigslignende soner. Andre har fått sin helse truet på grunn av klimatiske utfordringer og alvorlige sykdommer. Enkelte av tjenestestedene har vært svært isolert og avsidesliggende, med de utfordringer det kan medføre. Ingen norske polititjenestemenn eller -kvinner er drept i internasjonal tjeneste, men flere er påført skade eller sykdom.

Historie

Norsk politi har deltatt i internasjonale fredsoperasjoner siden slutten av 80-tallet, i 35 land over hele verden, under til tider svært risikofylte forhold.

Les mer om norsk politis deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner her >

Helseundersøkelse

Forsvaret har gjennom flere helseundersøkelser kartlagt hvilke fysiske og psykiske skader som kan oppstå hos sine mannskaper som følge av internasjonal tjeneste. Politiets Fellesforbund mener det er på høy tid at en tilsvarende helseundersøkelse også gjennomføres blant politipersonell.

Yrkesskadeerstatning

I høringsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende Forslag til endringer i politiloven – erstatning for skader under politioperativ trening hevdes det at politiet ikke har spesielle utfordringer knyttet til skader i internasjonale operasjoner og at politiets oppdrag skiller seg vesentlig fra Forsvarets oppgaver. Det synes som om departementet legger til grunn at politiet har ordnede arbeidsforhold og klare skiller mellom arbeidstid og fritid i slike operasjoner. Dette synet støttes ikke av Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund mener politipersonellets internasjonale innsats må sidestilles med forsvarspersonells internasjonale innsats hva gjelder yrkesskadedekning. Politiets Fellesforbund imøteser et slikt arbeid på et senere tidspunkt og stiller oss til disposisjon for et videre samarbeid.

Fagperson

Linda Verdal

Linda Verdal

Forbundssekretær