Høyesterett: Nytt personalreglement til behandling

PF i Hoyesterett

Politiets Fellesforbund var på plass i Høyesterett da saken om personalreglement ble tatt til behandling.

Høyesterett behandler nå en sak som Politiets Fellesforbund har bragt inn for domstolene. Den gjelder nytt personalreglement i politiet. Dette er annen gang på kort tid at PF har en sak til behandling i Høyesterett.

Saken gjelder personalreglementet. I 2017 ble tjenestemannsloven erstattet av statsansatteloven. I forhandlingene om nytt personalreglement ble ikke Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet enige om det skulle være anledning til å fravike lovens bestemmelse om mulighet for seks måneders ansettelse uten kunngjøring (administrativ ansettelse). Loven gir anledning til å utvide ordningen til tolv måneder gjennom personalreglementet. Politiets Fellesforbund har stått på at ordningen ikke skal kunne utvides til tolv måneder.

Fikk ikke medhold

Uenigheten mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet dreier seg om hvordan uenigheten om utvidet unntak fra lovens bestemmelse skal løses. Politiets Fellesforbund gikk derfor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet. Oslo tingrett ga ikke Politiets Fellesforbund medhold, i november 2019. I 2020 kom imidlertid lagmannsretten til at saken har rettslig interesse og var enstemmig i at saken kunne fremmes for rettssystemet. Nå er behandlingen i Høyesterett i gang:

– Vi fikk ikke medhold i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, men vi ser fram til behandlingen i Høyesterett om denne prinsipielt viktige saken, kommenterer Politiets Fellesforbunds forhandlingssjef, Roar Fosse. Han forteller at Høyesteretts ankeutvalg tidligere i år besluttet at anken over Borgarting lagmannsretts dom skal behandles i den høyeste rettsinstansen i Norge:

– Kun rundt 15 prosent av alle saker som blir anket til Høyesterett slipper gjennom nåløyet. For at en anke skal nå fram, så må det foreligge spørsmål som har betydning utenfor den aktuelle saken. At vi nå har fått saken til Høyesterett anser vi for å være en liten seier, og den viser at Politiets Fellesforbund har hatt solide argumenter på hånden, fortsetter Roar Fosse.

I klippet under er Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, på plass i Høyesterett og gir sin vurdering av det som skjer:

Behandling i Hoyesterett i gang 00 00 02 09 Still001
Se video