Praksis for lønnstrekk må endres i staten

Forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge

– Det er nå ny rettspraksis, sier Bente Elisabeth Bugge, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, om lønnstrekk.

Det blir nå endring i praksis for lønnstrekk i tilfeller hvor ansatte i politiet har fått for mye utbetalt. Framover må avtale rundt dette gjøres i hvert enkelt tilfelle.

Politiets Fellesforbund fanget opp en Høyesterettsdom som fastslår at det ikke holder med et generelt samtykke gjennom signatur på arbeidsavtalen for å trekke tilbake for mye utbetalt i lønn. En avtale om tilbakebetaling må knyttes til det konkrete tilfellet/hendelsen hvor det er blitt for mye utbetalt.

Arbeidsmiljøloven (§ 14-15) åpner for at lønnstrekk kan gjøres «når det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale». Derfor har det i arbeidsavtaler, også i staten, vært vanlig å avtale at arbeidsgiver kan gjennomføre trekk i lønnen dersom arbeidsgiver har foretatt feil i tidligere utbetaling.

Høyesterett kom i sin avgjørelse til at arbeidsmiljøloven (§ 14-15) forbød en arbeidsgiver å trekke en arbeidstaker i lønn for å dekke inn tidligere for mye utbetalt diettgodtgjørelse. Ifølge Høyesterett må lovbestemmelsen tolkes slik at avtalen lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket. Når arbeidsavtalen var inngått lenge før feilutbetalingene skjedde, var vilkåret ikke oppfylt.

Departementet skal gjøre nødvendige endringer

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvar for statlig arbeidsgiverpolitikk, som også omfatter politiet.

– På bakgrunn av denne dommen ba vi Unio ta kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet om å få endret de standardiserte arbeidsavtalene for staten som også arbeidsavtalen i politiet er basert på, forteller forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge.

Møtet mellom hovedsammenslutningene og departementet er nå avholdt, og departementet ser de må endre standardavtalene med bakgrunn i dommen fra Høyesterett. De ga også positiv respons på å følge opp og gjøre kjent overfor statlige arbeidsgivere hva som er ny rettspraksis også der eksisterende avtaler er i bruk.

– Vi vil følge opp saken videre med Politidirektoratet så snart det foreligger noe skriftlig fra departementet, men det er altså nå ny rettspraksis. Endringen er gjeldende også for de med arbeidsavtaler hvor det er et generelt samtykke på beløp inntil 1000 kroner, som det står i politiets arbeidsavtaler, sier Bugge.

Trenger du bistand i en slik sak?