Politiets Fellesforbund slipper til i Høyesterett igjen

Høyesteretts hus 150312

Høyesterett skal behandle uenigheten mellom Politiets Fellesforbund og staten om nytt personalreglement for politiet.

Foto: Tore Saetre/CC BY SA 4 0/Wikimedia Commons

På nytt har Høyesterett tatt en sak fra Politiets Fellesforbund opp til behandling. Denne gangen om nytt personalreglement for politiet. – En viktig prinsipiell sak, sier forhandlingssjef Roar Fosse.

Politiets Fellesforbund hadde også i 2018 en sak oppe til behandling i Høyesterett – reisetidssaken. Nå er det uenighet om nytt personalreglement for politiet som skal behandles i landets øverste domstol. Saken skal opp 31. mai 2022.

Bakgrunn for saken er at statsansattloven i 2017 erstattet den gamle tjenestemannsloven. I den forbindelse gjaldt en overgangsordning frem til 1. juli 2019 for å fremforhandle et nytt personalreglement.

I forhandlingene om nytt personalreglement ble ikke Politiets Fellesforbund enige med Politidirektoratet om det skulle være anledning til å fravike lovens bestemmelse om mulighet for seks måneders ansettelse uten kunngjøring (såkalt administrativ ansettelse). Loven gir anledning til å utvide ordningen til tolv måneder gjennom personalreglementet. Politiets Fellesforbund mener at det ikke skal utvides til tolv måneder.

Uenigheten mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet dreier seg om hvordan uenigheten om utvidet unntak fra lovens bestemmelse, skal løses, og Politiets Fellesforbund gikk til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Flere runder i retten

Det rettslige spørsmålet ble først avvist av Oslo tingrett i november 2019 grunnet manglende rettslig interesse. I mai 2020 kom imidlertid en enstemmig lagmannsrett frem til at saken har rettslig interesse, og saken kunne med det fremmes for rettssystemet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Roar Fosse2

– Vi imøteser behandlingen i Høyesterett, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

– Dessverre tapte vi både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, så vi imøteser behandlingen i Høyesterett, sier forhandlingssjef Roar Fosse, etter at Høyesteretts ankeutvalg tidligere i år besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts dom skal behandles i Norges øverste rettsinstans.

– At Høyesterett nå ønsker å ta anken til behandling, er i seg selv en liten seier. Når vi vet at bare cirka 15 prosent av sakene som blir anket til Høyesterett kommer igjennom nåløyet, og at det ligger til grunn for å nå frem at en anke må gjelde spørsmål som har betydning utenfor den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, viser det at vi har gjort en riktig prioritering, sier Fosse.