Stillingskodesaken:

Høyesterett sier nei til generell behandling

Høyesteretts hus 150312

Høyesteretts hus i Oslo sentrum.

Foto: Tore Saetre/CC BY SA 4 0/Wikimedia Commons

Uenigheten om tildeling av politimyndighet i sivile stillinger vedvarer. Høyesterett har nå avvist å behandle sak om retten til slik tildeling på generelt grunnlag. – Politiets Fellesforbund følger saken videre, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund og arbeidsgiver er uenige om hvorvidt arbeidsgiver har mulighet til å ansette i en sivil stilling og deretter tildele politimyndighet. Slik tildeling av politimyndighet mener Politiets Fellesforbund er i strid med politiloven. Høyesterett har nå med endelig virkning bestemt at det ikke er mulig for domstolene å prøve på generelt grunnlag om slik tildeling av politimyndighet er i strid med regelverket.

– Dette er etter Politiets Fellesforbunds syn uheldig, særlig av hensyn til en effektiv avklaring for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det hadde vært bedre å få en endelig avklaring på det generelle spørsmålet raskest mulig, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Saken hadde sitt utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette ansatte i sivil gjennomgående stillingskode (1211 – seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes i stillinger med politigrad.

Kan fremme enkeltsaker

Det er fortsatt mulig å prøve saken videre for retten, gjennom å ta opp saker for enkeltmedlemmer som rammes av dette og deres konkrete sak. Spørsmålet gjelder en rekke medlemmer i Politiets Fellesforbund, og man er allerede i gang med å bistå og vurdere veien videre for de medlemmene som ønsker dette. Politiets Fellesforbund vurderer også om saken samtidig representerer et brudd på tariffavtaleverket, som i så tilfelle kan behandles for Arbeidsretten, som er særdomstol for behandling av tarifftvister mellom partene i arbeidslivet.

– Forbundsstyret skal nå diskutere veien videre. Politiets Fellesforbund har ikke tenkt å gi seg i denne saken, avslutter Bolstad.