Tydeligere og mer forutsigbare arbeidsavtaler

Mann studerer og skriver i notatblokk, med PC foran seg.

Foto: StockSnap/Pixabay

I 2022 vedtok Politiets Fellesforbunds landsmøte at det skal arbeides for tydeligere arbeidsavtaler. Et prosjekt ble etablert av forbundsstyret. Politiets Fellesforbund har nå, i lys av lovendringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser, sett det nødvendig at saken bringes inn for sentralt IDF og at det drøftes nye utkast til arbeidsavtaler i tråd med loven.

– Saken har svært høy prioritet. Det vil være naturlig at alle nye avtaler er klare fra 1. juli for nye ansettelsesforhold og at eksisterende arbeidsavtaler endres innen 1. september, dersom våre medlemmer ønsker dette, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund vil i tiden fram mot 1. juli arbeide for å komme til enighet med arbeidsgiver om nytt utkast til arbeidsavtaler for forbundets medlemmer, i tråd med intensjonen for lovendringen.

Kort om endringen

Lovendringen trer i kraft 1. juli 2024. Lovendringen er helt i tråd med Politiets Fellesforbund sitt mål for endringer av maler og utkast til arbeidsavtaler. «Tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår», lovvedtak 8 (2023-2024) – stortinget.no sier mer om formålet: Formålet med lovendringen kommer tydelig fram på Regjeringen.no: «For regjeringen er det viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Forslagene vil generelt være med på å styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å fremme mer forutsigbare arbeidsvilkår og gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakere...»

Arbeidsavtalen må fremover inneholde en rekke nye opplysninger:

 • Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidsplass, skal arbeidsgiver opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder eller at arbeidstaker fritt kan bestemme selv.
 • De ulike lønnselementene skal angis særskilt. Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, skal angis særskilt.
 • Dersom daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det.
 • Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
 • Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.
 • Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver.
 • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på institusjoner som mottar innbetaling fra arbeidsgiver i den forbindelse.

Det er også gjort lovendringer i andre paragrafer i arbeidsmiljøloven som gir våre medlemmer nye rettigheter.

 • Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest innen 7 dager etter at arbeidsforholdet ble innledet.
 • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 • Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

– Dette er et viktig emne for Politiets Fellesforbund, og det er godt å registrere den utviklingen som skjer innenfor arbeidsavtaler og som underbygges av lovendringen, sier Unn Alma Skatvold.