Jobber for å endre arbeidsavtalene

Marina Sorgard

Marina Sørgård leder jobben med å endre arbeidsavtalene.

På landsmøtet i Sandefjord i 2022 fattet Politiets Fellesforbund vedtak om å jobbe målrettet for å endre arbeidsavtalene i politiet. Nå er arbeidet godt i gang.

Lokallagsleder i PF Nordland, Marina Sørgård – som også sitter i styret i Politiets Fellesforbund – leder dette arbeidet. Hun forklarer hvorfor denne jobben har høy prioritet:

– Politiets Fellesforbund kan ikke lengre sitte stille og se på at arbeidsgiver og Politidirektoratet utnytter den som søker jobb i politiet ved inngåelse av arbeidsavtale. Man viser gjerne til en mal fra Kommunal- og distriktsdepartementet eller utkast fra Politidirektoratet. Arbeidsgiver påberoper seg retten til sidebeordringer eller omdisponeringer og hevder at dette er langt innenfor styringsretten. Etter år i en stilling kan man bli beordret til å jobbe kanskje mange mil unna – og med helt annen lønnsutbetaling per måned og med andre arbeidstider. I slike situasjoner står arbeidstagerne ofte helt uten muligheter eller rettigheter. Slik kan vi ikke ha det, mener lokallagslederen.

Om arbeidsgivers generelle styringsrett mener hun følgende:

– Det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgivers styringsrett omfatter den restkompetansen som måtte være igjen etter at lov, tariffavtale eller arbeidsavtale setter grenser.

Avtalene bryter med arbeidsmiljøloven

Forbundsleder Unn Alma Skatvold viser til hva som er arbeidsmiljølovens minimumskrav til en skriftlig arbeidsavtale.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen.)

Arbeidsmiljøloven § 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

 • (1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
  • a. partenes identitet,
  • b. arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
  • c. en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
  • d. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
  • e. forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,
  • f. eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
  • g. arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
  • h. arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
  • i. den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
  • j. lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
  • k. lengde av pauser,
  • l. avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
  • m. opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Prioritert område

Unn Alma Skatvold er helt enig i at det er viktig å jobbe for bedre arbeidsavtaler i politiet:

– Arbeidsavtalen burde som hovedregel ta utgangspunkt i en jobbanalyse, stillingsbeskrivelse og innhold fra utlysningsteksten. Disse er som regel tydelige på adresse for lokasjon man skal jobbe på, og med tydelige krav til hvilken kompetanse og erfaring du bør ha. I dag er det ikke slik – hvor vage formuleringer i arbeidsavtalene kan slå svært uheldig ut for arbeidstakerne på sikt, sier hun.

Ikke til arbeidstakers fordel

Forbundssekretær Espen Rekve Litlebø fra forbundskontoret har jobbet med mye av saksgrunnlaget når det gjelder arbeidsavtaler. Han mener at nåværende arbeidsavtaler er alt annet enn til arbeidstakers fordel:

– Tenk deg at du anses som den beste kandidaten og blir tilbudt jobb. Du blir omtrent tvunget til å skrive under en avtale som i praksis sier at «du skal jobbe i politietaten etter til enhver tid gjeldende arbeidsplan. Arbeidsoppgavene dine er politibetjent 1, og lønnen forholder seg til hvor i politietaten vi vil flytte deg i fremtiden, men vil neppe endres til det beste for deg». Ville du skrevet under på en slik arbeidsavtale? Det blir mange nødt til, for svaret fra arbeidsgiver er at «aksepter utkastet, eller så spør vi nestemann på søkerlisten». Når dette er en høyst reell situasjon for mange i etaten, så er det helt nødvendig for Politiets Fellesforbund å jobbe for bedre arbeidsavtaler, mener forbundssekretæren.