Landsmøte 2020:

Æresbevisninger delt ut

IMG 3158 1

Under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 ble det delt ut fem æresbevisninger: fire hederstegn og et æresmedlemskap.

Hedersutvalget har vurdert forslagene som har kommet inn, og har funnet å kunne tildele disse æresbevisningene. Her er begrunnelsene:

Ole Martin Mortvedt

Mortvedt tildeles æresmedlemskap for sin solide innsats som redaktør i Politiforum fra 2001 til han gikk av med pensjon i 2019.

Ole Martin Mortvedt har stått i spissen for å utvikle Politiforum til et anerkjent og meget godt fagblad. Før han tiltrådte som redaktør var bladet mest en samling av referater fra ulike møter og samlinger. Under Mortvedt sin ledelse har bladet satt agenda og vært retningsgivende i svært mange viktige saker for fagforeningen og også bidratt til å sette politiet som etat på kartet i mye større grad enn tidligere. Politiforum har under hans tid som redaktør mottatt ulike priser som bekrefter den anselige utviklingen bladet har hatt under hans ledelse.

Mortvedt sitt solide redaktørarbeid har gitt han et omdømme og uttalelser som viser at han er en hedersmann og at han har gjort særdeles mye for å utvikle Politiforum til et utmerket fagblad. Han har også gått foran og markedsført Politiets Fellesforbund som organisasjon på en god måte.

Ole Tom Fossnes

Fossnes tildeles hederstegn for sin solide innsats som tillitsvalgt, og har innehatt verv som tillitsvalgt i hele sitt arbeidsliv i politiet, hvor han gikk av med pensjon høsten 2020.

Han var blant annet lokallagsleder i gamle Stavanger politilag (1992–1994). Han avsluttet sin tillitsvalgtkarriere med å være hovedtillitsvalgt ved Felles enhet for etterforskning i Agder politidistrikt, samt medlem av valgkomiteen sentralt. Fossnes har særlig utvist engasjement for utarbeidelse av lokal lønnspolitikk. Videre var han tidlig ute med å innføre intervjuordning i lokal valgkomite. Dette videreførte han i sentral valgkomite hvor intervjuer er innarbeidet praksis i arbeidet med forslag til sentrale verv.

I perioden som ung lokallagsleder i Stavanger ble han beskrevet som en atypisk lokallagsleder som bygde opp kampmoralen til streiken i 1995. Han hadde fokus på samhold og startet ofte sine innlegg med «Kamerater». Videre var han faglig sterk og beholdt roen. Han har også hatt to perioder i landsstyret.

Paal Christian Balchen

Balchen tildeles hederstegn for sin solide innsats som tillitsvalgt, og har innehatt både lokale og sentrale verv i sin karriere i politi- og lensmannsetaten. Han gikk av med pensjon høsten 2020.

Som forbundssekretær har Balchen gjort en solid innsats for medlemmene i Politiets Fellesforbund. Han har jobbet innenfor en rekke fagfelt, men særlig knyttet opp mot kriminalpolitikk. Her har han jobbet tett opp mot Politiets Fellesforbund sin utforming av politikken. Han er meget god skriftlig og derfor vært brukt i en rekke råd og utvalg som sekretær. Her kan nevnes Politiets Fellesforbund sin OU-prosessgruppe, medlemsundersøkelse, politimeldingen med mer.

Balchen har vært en uredd medarbeider og tillitsvalgt. Han har løftet en rekke problemstillinger og deltatt aktivt i viktige diskusjoner både lokalt og sentralt.

Vidar Johnsen

Johnsen tildeles hederstegn for sin solide innsats som tillitsvalgt, og har innehatt både lokale og sentrale verv i sin karriere i politi- og lensmannsetaten. Han gikk av med pensjon høsten 2020.

Vidar har med sin avvæpnende stil bidratt til å oppnå et svært godt samarbeidsklima med ledelsen av Trøndelag politidistrikt og var en viktig aktør i arbeidet med å slå sammen gamle Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikter.

Med sin raushet og naturlige ro har han vært en brobygger i politidistriktet, og han har bidratt til å bygge opp tillitsvalgte rundt seg.

Han har vært en pådriver i blant annet yrkesskadesaken og sørget for at dette alvorlige problemet har blitt belyst.

Vidar Johnsen har vært en tydelig og respektert representant for Politiets Fellesforbund Trøndelag sentralt og lokalt.

Karl Karlsson

Karlsson tildeles hederstegn for sin solide innsats som tillitsvalgt, og har innehatt både lokale og sentrale verv i sin karriere i politi- og lensmannsetaten. Han gikk av med pensjon i mars 2021.

Karl Karlsson har hatt flere roller og verv i Politiets Fellesforbund, både sentralt og lokalt. Han har vært medlem siden 1998. Han tok over lokallagsledervervet i 2013 og innehadde dette til han gikk av med pensjon.

I perioden som lokallagsleder hadde han flere tunge saker. Han har et eget blikk for detaljer og regler, og har klart å få etterbetalt ca. 500 000,- for ansatte ved Troms politidistrikt ved å ettergå turnuser. Han er iherdig når det gjelder lover, retningslinjer og avtaleverk. Dette til arbeidsgivers store frustrasjon, men Karl har stått opp for medlemmene i vanskelige saker.

Karl har deltatt i forhandlingsutvalget til ATB tre ganger, en avtale som er verdt ca. 800 millioner kroner. Med sin detaljkunnskap og iherdighet har han bidratt sentralt i denne saken. Karl har også vært medlem av sentralt sivilutvalg i åtte år, hvor han har gjort en fenomenal jobb.

Karl har ved sine verv, kompetanse og virke i Politiets Fellesforbund vist for alle politisivile at din bakgrunn ikke betyr noe – Politiets Fellesforbund er for alle grupper og på like vilkår.