Landsmøte 2020:

Her er vedtakene fra landsmøtet

IMG 3290 1

Her finner du en samlet oversikt over vedtakene fra Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020. I tillegg kan deltakere og tillitsvalgte laste ned protokollen fra landsmøtet på Min side.

Last ned: Som deltaker eller tillitsvalgt kan du laste ned protokollen fra landsmøte 2020 på Min side. Deltok du på landsmøtet, finner du protokollen på Min side ved å gå til «Medlem» > «Kurs» og velge landsmøtet under «Kurshistorikk». Er du tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, finner du protokollen ved å gå til «Tillitsvalgt» > «Min tillitsvalgtside», her finner du protokollen under «Avtaler».

Interne saker

Årsmeldinger

Landsmøtet godkjente årsmeldingen.

Regnskap

Landsmøtet tok årsregnskapene og revisjonsberetningene til etterretning.

Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund

Landsmøtet vedtok å utsette sak om ivaretakelse av medlemmer og evaluering av utvalg til landsmøte 2022.

Vedtekter

Landsmøtet vedtok vedtektene, med endringer, med virkning fra 17.11.2021. Oppdaterte vedtekter ligger her.

Æresbevisninger

Æresmedlemskap
 • Ole Martin Mortvedt
Hederstegn
 • Paal Christian Balchen
 • Ole Tom Fossnes
 • Vidar Johnsen
 • Karl Karlsson

Les mer om de tildelte æresbevisningene.

Valg

Forbundsstyret
 • Sigve Bolstad, leder (Oslo politiforening)
 • Unn Alma Skatvold, nestleder (PF Øst)
 • Kristin Aga, medlem (Oslo politiforening)
 • Håkon Moan, medlem (PF Kripos)
 • Ørjan Hjortland, medlem (PF Vest)
 • Stine Benjaminsen Nygård, medlem (PF Politihøgskolen)
 • Marina Sørgård, medlem (PF Nordland)
 • Reidun Martinsen, medlem (PF Innlandet)
 • Per Anders Røsjorde, medlem (PF Sør-Vest)
Varamedlemmer
 • Espen Orud, 1. vara (PF Øst)
 • Marit Rotmo, 2. vara (PF Møre og Romsdal)
 • Bjørn Taraldsen, 3. vara (PF Finnmark)
 • Trond Haugmoen, 4. vara (PF Agder)
 • Heidi Gjelten, 5. vara (Særorgan)
Sivilutvalget
 • Vegard Monsvoll, leder (PF Trøndelag)
 • Øyunn Myklestul Jensen, medlem (PF Øst)
 • Arsim Ajeti, medlem (PF Vest)
 • Guro Volden, vara (PF Nordland)
Lederutvalget, PF Politilederne
 • Lars Reiersen, leder (PF Sør-Øst)
 • Robin Johnsen, medlem (PF Nordland)
 • Karin Walin, medlem (PF UP)
 • Linn Kathrin Knudsen, vara (PF Møre og Romsdal)
Kontrollnemnda
 • Kristian Hanssen, leder (PF Nordland)
 • Lars Morten Lothe, medlem (PF Vest)
 • Gisle Pedersen, medlem (PF Politihøgskolen)
 • Toril Sorte, vara (PF Sør-Øst)
Bladstyret
 • Sven Arne Kjepso, leder (Oslo politiforening)
 • Stine Bergan, medlem (PF Sør-Øst)
 • Marie Tøkje, medlem (PF Vest)
Likestillings- og mangfoldsutvalget
 • Rikke Stefanie Hallgren, leder (PF Øst)
 • Audun Vårvik, medlem (PF Trøndelag)
 • Margrethe Eida Vaage, medlem (PF Vest)
 • Thomas Madsen, vara (PF Sør-Øst)
Hedersutvalget
 • Gry Mossikhuset, leder (PF Øst)
 • Kent Robert Lundemo, medlem (PF Trøndelag)
 • Jan Magnar Sandvik, medlem (PF Møre og Romsdal)
Valgkomite
 • Iver Aage Iversen, leder (Oslo politiforening)
 • Bente Nilsen, medlem (PF Nordland)
 • Tor Ragnar Steffensen, medlem (PF Sør-Øst)
 • Lena E. Jonassen, medlem (PF Sør-Vest)
 • Bente Hansen, medlem (PF Finnmark)
 • Hilde Røhmesmo, medlem (PF Vest)
 • Jan Magnar Sandvik, medlem (PF Møre og Romsdal)
 • Brit Jorun Krogstad, medlem (PF Trøndelag)
 • Niclas O. Carlsson, medlem (Særorgan)
Varamedlemmer
 • Eldar Meling, 1. vara (Oslo politiforening)
 • Brita Hansen, 2. vara (PF Agder)
 • Stein Rune Halleraker, 3. vara (PF Vest)

Ramme- og langtidsbudsjett

Rammebudsjettet for 2022 og langtidsbudsjett for 2023-2026 ble vedtatt.

Lønn

 1. Arbeid med lønnsvilkår for våre medlemmer er Politiets Fellesforbund sin viktigste sak.
 2. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer vil ha høy prioritet i landsmøteperioden. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at særaldersgrensene tilpasses ny offentlig tjenestepensjon for å sikre våre medlemmer dagens livslønn. Forbundskontoret og forbundsstyret skal ha tett kontakt med lokallagene i det videre arbeidet med å sikre en tidsriktig og økonomisk bærekraftig særalderspensjon i politiet.
 3. Lønnsnivået til bachelorutdannede i politiet må harmoneres med offentlig tilsatte på andre tariffområder som SPEKTER, KS og Oslo kommune. Politiet må i tillegg kompenseres for risiko, ansvar og belastning.
 4. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at det etableres karriereveier for alle politiansatte som sikrer økt livslønn. Kompetanse skal lønne seg og ansatte skal ha en reell mulighet til å utvikle seg i takt med politiets kompetansebehov.
 5. Politiets Fellesforbund skal være pådriver for et fremtidsrettet lønnssystem i staten som verdsetter politietatens særlige kompetanse, ansvar og utsatthet for risiko. Systemet må sikre lønnsutvikling gjennom karrieren.
 6. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en profesjonalisering og anerkjennelse av etterforskningsfaget hvor lønn skal være et aktivt virkemiddel.
 7. Vedtakene erstatter tidligere vedtak om lønn og pensjon.

Arbeidsvilkår

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for ivaretakelse av medbestemmelse etter hovedavtalen. Forhandlingsinstituttet må bestå.
 2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for opprettelse av et uavhengig varslingsombud, varslingsnemd og varslingsdomstol.
 3. Politiets Fellesforbund skal på alle nivå arbeide for etterlevelse av lov- og avtaleverket. I tilfeller der arbeidsvilkårene utfordres skal det vurderes tiltak, i ytterste konsekvens rettslige skritt.
 4. Politiets Fellesforbund skal arbeide for en tydeligere satsing på holdning, kultur og ledelse. Dette hører hjemme i en tillitsreform. Politiets Fellesforbund skal bidra til at ledere sikres et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget fagområde.
 5. PF skal kreve at tjenesteplanlegging fjernes som et av effektiviseringstiltakene.
 6. PF skal arbeide for at ansatte i politiet skal sikres forutsigbare kollektive arbeidsplaner.
 7. PF skal arbeide politisk for å få POD til å avslutte dagens bruk av stillingskode 0326. Forbundskontoret skal støtte sine lokallag når det oppstår lokale utfordringer i bruken av koden inntil ordningen er fjernet.
 8. Disse vedtakene erstatter tidligere vedtak i sak 5.1 Arbeidsvilkår fra 2018, sak 5.2 Vern om politiansatte ved yrkesskade fra 2018 og sak 6.5 om Varsling fra 2015.

ATB-resolusjon

I særavtale om arbeidstidsbestemmelsene for politiet har Politiets Fellesforbund samtykket til betydelige unntak fra vernereglene i arbeidsmiljøloven. Nå opplever Politiets Fellesforbund at arbeidsgiver i stadig økende grad forsøker å utvide disse unntakene ved å endre praksis. Denne praktiseringen, i tillegg til de allerede avtalte unntakene, fører til en uforsvarlig stor belastning for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund aksepterer ikke at HMS-hensyn må vike for arbeidsgivers iver etter økonomiske innsparinger. Det er både uetisk og provoserende at vi har en arbeidsgiver som er villig til å bryte bestemmelser i ATB for å spare penger på bekostning av våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund tvinges nå til å revurdere omfanget av de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven.

Samfunnsansvar

 1. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at fremtidens politi er rustet til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.
 2. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at det gjennomføres en utredning av fordeler og ulemper ved den integrerte påtaleordningen i politiet.
 3. PF skal arbeide for et myndighetsmessig skille mellom politimyndighet og påtalemyndighet. Det skal stilles krav om politiskolen/politihøgskolen for å inneha full politimyndighet.
 4. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at alle som utdannes fra politihøgskolen kommer i jobb etter endt utdanning, ved at politisk bestemte opptak gjenspeiles i tildelinger gjennom statsbudsjettet.
 5. Disse vedtakene erstatter tidligere vedtak i sak 5 Endring og omstilling fra 2014 og 2015, vedtak i sak 8.2 Organisering av politi og lensmannsetaten nr. 3 fra 2000, vedtak i sak 5.1 Politi og samfunn nr. 5 fra 2004 og vedtak i sak 7.1 Fremtidig politirolle nr. 7 fra 2005, vedtak i sak 6.1 Samfunnsansvar 2018, vedtak i sak 6.2: Effektiviseringstiltak i straffesakskjeden og vedtak i sak 6.3 Politimyndighet 2018.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Som deltaker eller tillitsvalgt kan du laste ned protokollen fra landsmøte 2020 på Min side:
 • Deltok du på landsmøtet, finner du protokollen ved å gå til «Medlem» > «Kurs» og velge landsmøtet under «Kurshistorikk».
 • Er du tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, finner du protokollen ved å gå til «Tillitsvalgt» > «Min tillitsvalgtside», her finner du protokollen under «Avtaler».
Sakspapirer til Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 (PDF, 9MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet