Pensjon:

Særaldersgrensene: Ber arbeidsgruppen om ikke å anbefale endringer

Vegar Monsvoll i mars 2022

Politiets Fellesforbund ber den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen, som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser, om å ikke anbefale vesentlige endringer i særaldersgrensene i norsk politi, men at det heller bør avklares i andre pågående prosesser.

På nyåret satte regjeringen ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Nylig leverte Politiets Fellesforbund sine innspill til Unio, som har stilt seg bak og videreformidlet disse til arbeidsgruppen.

– Vi har gitt svar på en rekke spørsmål og samtidig gitt våre anbefalinger. Arbeidsgruppen er sammensatt av fagpersoner, men det er lagt opp til stor grad av involvering av berørte hovedsammenslutninger. Vi får gjennom Unio komme med både skriftlige og muntlige innspill til arbeidsgruppen underveis, sier Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbunds pensjonsgruppe.

Bør ikke anbefale vesentlige endringer

Politiets Fellesforbund mener eventuelle endringer av særaldersgrensene i politiet må ses i sammenheng med politiets organisering og måten politiet for framtiden skal utføre sine oppgaver på. Dersom man fjerner eller vesentlig endrer særaldersgrensene, må det også få konsekvenser for politiets handleplikt, hvilke oppgaver de kan pålegges og om de skal inngå i politiets «gripbare ressurser».

– Dette vil igjen påvirke sentrale grunnprinsipper for norsk politi, herunder prinsippet om et enhetspoliti og prinsippet at politiet i stor grad skal være generalister. Dette er store og viktige spørsmål som Politiets Fellesforbund mener arbeidsgruppen ikke har grunnlag for å vurdere på en forsvarlig måte. Arbeidsgruppen bør derfor ikke anbefale vesentlige endringer i særaldersgrensene i norsk politi. Disse spørsmålene bør avklares gjennom de prosesser som allerede er satt i gang, herunder arbeidet med å revidere politiets grads- og stillingskodesystem, sier Monsvoll.

Må følge samfunnsutviklingen

Vegar Monsvoll påpeker at Politiets Fellesforbund jobber for at særaldersgrensene skal opprettholdes i størst mulig grad, men samtidig så vet man at reglene om særaldersgrensene og særalderspensjon må følge samfunnsutviklingen.

– Satt på spissen er særaldersgrensene begrunnet i at det ikke er forsvarlig at en 65 eller 70 år gammel politiansatt skal rykke ut på skarpe oppdrag, gjøre pågripelser eller gripe inn ved pågående livstruende vold – hverken av hensyn til politimannen/-kvinnen selv eller samfunnet, sier Monsvoll.

Han understreker at dette gjelder uansett om man rykker ut på slike oppdrag ofte eller mer sjelden.

– Politiet er organisert ut fra et prinsipp om at politiansatte med særaldersgrenser kan bli (og blir) satt i situasjoner hvor disse fysiske og psykiske egenskapene kan være avgjørende, legger Vegar Monsvoll til.

Kort tidsfrist

Den eksterne arbeidsgruppen har frist frem til 1. juni.

– Arbeidsgruppen har et stort, krevende og viktig utredningsarbeid foran seg med svært kort tidsfrist. Politiets Fellesforbund er, i samarbeid med Unio, svært tett på. Pensjon og særaldersgrenser er blant våre viktigste saker. Vi har en egen pensjonsgruppe i Politiets Fellesforbund, samtidig er vi opptatt av å involvere og forankre. Innspillene som vi nylig leverte over har hele «PF-laget» bidratt til; enkeltmedlemmer, tillitsvalgte, lokallag, forbundskontoret og ikke minst vår eksterne pensjonsekspert advokat Trond Erik Solheim, sier Monsvoll.

Spørsmål om pensjon?

Har du spørsmål om prosessen videre i arbeidet med pensjon og særaldersgrenser? Dersom du ikke finner svar på våre nettsider, send ditt spørsmål til pensjon@pf.no.