Pensjon:

Arbeidsgruppe skal vurdere særaldersgrenser

Forbundsnestleder Vegar Monsvoll, mars 2022

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. – Det blir en krevende vår med pågående utredninger fram til 1. april, deretter forhandlinger planlagt sluttført 1. juli, og innspill til arbeidsgruppen, sier Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbunds egen pensjonsgruppe.

Pensjonsavtalen fra 2018 sier det skal utredes og avtales pensjonsregler for personer som har særaldersgrenser, og som er omfattet av ny tjenestepensjon. Nå skal en egen arbeidsgruppe se på behovet for denne ordningen.

Denne arbeidsgruppen skal, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet, blant annet:

  • Kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene.
  • Vurdere arbeidets art for stillinger med særaldersgrenser sammenlignet med andre stillinger.
  • Kartlegge avgangsmønster for yrker med og uten særaldersgrenser og omfanget av personer som fortsetter i arbeid etter uttak av særalderspensjon.
  • Vurdere hensiktsmessige tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere for personer i stillinger med særaldersgrense og vurdere muligheten for overgang til annet arbeid.

To prosesser

– Sommeren 2022 ble partene enige om en prosessavtale hvor det ble lagt opp til to prosesser. En prosess som skal se på innholdet i pensjonsreglene og en annen prosess som skal vurdere aldersgrensene. Det at disse prosessene nå skal foregå parallelt er krevende. Den eksterne arbeidsgruppens arbeid har stor innvirkning i det vi skal forhandle om når det gjelder innhold, sier Monsvoll.

Det er Unio som skal forhandle om særaldersgrenser på vegne av Politiets Fellesforbund.

– Det er ingen representanter fra fagforeningene som skal være medlem i arbeidsgruppen, men vi skal delta på møtene, komme med innspill til arbeidet og kommentere utkast til rapporten, sier forbundssekretæren.

Den eksterne arbeidsgruppen har frist frem til 1. juni.

– Det er ambisiøst med tanke på at pensjon og særalder er meget kompliserte områder. Uansett, skal vi som fagforening komme med våre innspill under dette arbeidet, sier Vegar Monsvoll.

Vil komme endringer

Han påpeker at Politiets Fellesforbund jobber for at særaldersgrensene opprettholdes i størst mulig grad og at medlemmene skal få en pensjon som er rettferdig sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser.

– Samtidig vet vi at reglene om særaldersgrensene og særalderspensjon vil endre seg som følge av samfunnsutviklingen, avslutter Monsvoll.

Mer informasjon

Har du spørsmål om pensjon?