Arbeidsgruppe i PF ser på gjennomgang av POD

POD gruppe

Tre tidligere toppledere i POD, Ingelin Killengreen, Vidar Refvik og Oddbjørn Mjølhus, har nettopp møtt arbeidsgruppen og bidratt med verdifull informasjon om Pod. Per Anders Røsjorde (leder av arbeidsgruppen) og Unn Alma Skatvold (forbundsleder i PF) var vertskap.

En arbeidsgruppe i Politiets Fellesforbund bestående av ulik kompetanse fra politiet har siden juni vært i sving for å gjøre en analyse av Politidirektoratet (POD).

– Arbeidsgruppa har hatt som oppdrag å være en faglig støtte for forbundsleder og forbundsstyret når det kommer til POD sin rolle. Så langt er konklusjonen at vi trenger et politidirektorat, men det finnes også en god del utfordringer, særlig på personalpolitikksiden og HR, sier arbeidsgruppens leder, Per Anders Røsjorde.

Han er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund Sør-Vest og har med seg Jan Erik Haugland (seksjonsleder i Øst politidistrikt), Mari Hauknes (forbundssekretær i Politiets Fellesforbund), Christian Stoutland (politiinspektør i Politidirektoratet) og Stine Mæland Bergan (forebyggende risikoanalytiker i Sør-Øst politidistrikt) i arbeidsgruppen.

Den er nedsatt av forbundsstyret for å gi Politiets Fellesforbund størst mulig innsikt i styrkene og svakhetene knyttet til Politidirektoratet – med tanke på at regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har gitt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å gjennomgå Politidirektoratets oppgaver, mandat og ressurser. Det vurderes å omfordele oppgaver til Justis- og beredskapsdepartementet, særorgan og politidistrikt.

– Jobben gjøres for at Politiets Fellesforbund kan tydeliggjøre hva vi ønsker og ikke ønsker av Politidirektoratet. Forbundsleder Unn Alma Skatvold er med i referansegruppen til DFØ, og derfor er det nødvendig at vi sørger for at hun har størst mulig ballast i den viktige jobben, fortsetter Per Anders Røsjorde.

Grundig jobb

Siden sommeren har arbeidsgruppen vært i sving og har innhentet mye historisk dokumentasjon: Rapporter og gjennomganger av direktoratet er finlest. Undersøkelser er gjort i lokallagene. Intervjuer er gjort med historisk viktige toppledere og tillitsvalgte i politiet.

– På bakgrunn av all denne informasjonen skal arbeidsgruppen forsøke å peke på hvor utfordringene ligger og i hvilken retning Politiets Fellesforbund vil jobbe for at POD skal ta. Vi må se at direktoratet utvikler seg i en retning som kan være med på å skape tillit i hele organisasjonen og blant alle medlemmene, sier Røsjorde.

Han kan allerede nå røpe hvilke hovedpunkter som skiller seg ut:

– Vi ønsker et politidirektorat som kan styrke fagområdene innen politi og beredskap. Den største utfordringen er knyttet til det personalpolitiske sporet og HR. Her er det til dels store utfordringer. Et velfungerende politidirektorat er viktig for at Norge skal kunne håndtere de utfordringene som ligger i å være en beredskapsorganisasjon og ivareta den store rollen norsk politi har i vårt demokratiske samfunn, understreker han.

Kompleks problemstilling

Arbeidsgruppen har også avdekket at Politidirektoratet ofte havner i en kompleks problemstilling:

– Politidirektoratet opplever mange fasetter av politisk styring. Og i noen tilfeller velger politimestere å skylde på POD i situasjoner hvor de kunne besluttet sakene selv. Oppsummeringen til arbeidsgruppen er at vi trenger Politidirektoratet, men det må en del endringer til for at det skal fungere mest mulig effektivt, sier Per Anders Røsjorde.