PF skal være det beste alternativet for alle politiansatte

IMG 2829

OU-gruppen møtte styret i PF Sør-Øst i forrige uke.

Nestleder Ørjan Hjortland leder et prosjekt som ser på hvordan Politiets Fellesforbund på best mulig måte kan ivareta alle medlemmer, uavhengig av fagområde. – Vi er den fagforeningen i politiet med desidert størst medlemsandel også innen de stillingskategoriene som ikke har politiutdannelse. Vi ser likevel et stort potensial til å øke denne andelen ytterligere, sier Hjortland.

Politiets Fellesforbunds landsmøte har gjennom flere år debattert ivaretakelse av alle typer medlemsgrupper. Landsmøtet besluttet i 2022 en prosess hvor Politiets Fellesforbund skulle jobbe med konkrete forslag. Organisasjonsutviklings-prosjektet (OU-prosjektet) har etter dette jobbet over tid med å blant annet se på hvilke tiltak Politiets Fellesforbund kan iverksette for å være en mer attraktiv fagforening også for alle politiansatte uavhengig av fagbakgrunn:

– For Politiets Fellesforbund er alle medlemmer like mye verdt, påpeker Hjortland.

Grundig kartlegging

Til nå har OU-prosjektet gjennomført gruppearbeid og intervjuer med det eksisterende sivilutvalget. Spørreundersøkelse er gjennomført med lokallagslederne. Gruppeintervjuer med sivile kontaktpersoner og samtaler med utmeldte fra Politiets Fellesforbund har blitt gjort. Også PF Ung, utvalgsledere og samtaler med enkelte medlemsgrupper er gjennomført:

– Dette har vi gjort for å kartlegge virkelighetsbildet. I dette arbeidet har vi avdekket store forskjeller mellom lokallagene. Vi har sett utfordringer med deler av dagens struktur, og vi har sett et overordnet behov for endringer. Selv om alt har blitt gjort med gode intensjoner om å behandle alle likt, er det tydelig at deler av dagens struktur er med og bidrar til å opprettholde et skille og ulikheter mellom medlemsgrupper. Det er først og fremst disse ulikhetene vi vil motarbeide. Uavhengig av hvilken bakgrunn man har eller hvilke fagområder man jobber med, så er våre medlemmer først og fremst politiansatte. Dagens organisering skaper et skille i organisasjonen, og det ønsker vi ikke, fortsetter Ørjan Hjortland.

Sikre bedre oppfølging av alle medlemmene

OU-prosjektet er nå i ferd med å ferdigstille sin rapport med forslag om endringer og tiltak, som skal legges frem for landsmøtet i 2024. OU-gruppen har underveis i arbeidet diskutert sine funn og forslag til endringer både med lokallag, sivilutvalg og forbundskontoret. Det foreslås mange ulike endringer i driften av Politiets Fellesforbund, både lokalt og sentralt, og flere tiltak er allerede påbegynt.

– Vi ser at dagens organisering er med på å skape et unaturlig og uønsket skille mellom medlemsgrupper internt i PF. Tiltakene som blir foreslått er for å sikre en bedre oppfølging av medlemmene våre ute, uavhengig av fagområde, sier Hjortland.

En av de strukturelle endringene som blir foreslått er å avvikle sivilutvalget.

– Dagens organisering har over tid medført uklarheter, blant annet om rollefordeling og ansvarsområder for medlemsgruppene det egentlig var ment å ivareta. For å sikre et større helhetlig fokus foreslås det å opprette en ny forbundssekretær-stilling, hvor hovedoppgaven vil være å koordinere medlemspleien gjennom hele organisasjonen og sikre god ivaretakelse av alle våre medlemmer, sier Hjortland.

I dag har alle lokallagene sivile kontaktpersoner som arbeider for de sivile medlemmene.

– Dette er dyktige tillitsvalgte som vi ønsker å ha med videre i den nye strukturen, men med et noe endret mandat, sier Hjortland.

Flere viktige grep

Et av de viktigste funnene er behovet for å løfte fram og tydeliggjøre rollen til de lokale tillitsvalgte. OU-gruppen foreslår en større satsing på de lokale tillitsvalgte, for å ytterligere styrke deres rolle og den nære kontakten med medlemmene.

– Det er viktig å bygge et sterkere fellesskap og viske ut skiller i organisasjonen. Vi ser behov for flere tiltak for å sikre bedre ivaretakelse. Vi må tilpasse modulkursene våre, og vi vil foreslå mer bruk av spesialkurs, sier Ørjan.

Det vil bli fokus på den tillitsvalgte i ytterste ledd som den aller viktigste til å ivareta alle medlemmene. Sentrale fagsamlinger, med fag som treffer bredden i etaten og medlemmene, må gjennomføres.

– I tillegg må vi styrke satsningen på målrettede vervekampanjer og fagkampanjer mot de målgruppene vi i dag ikke når. En av tilbakemeldingene vi har fått fra en av dem vi intervjuet var: «Jeg vil ha hele PF i ryggen. Ikke bare et utvalg!». Slike tilbakemeldinger må OU-prosjektet ta med seg i det videre arbeidet, avslutter nestlederen i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland.