Full tillit til at politidirektøren følger opp

Unn Alma Skatvold #02

En rapport fra Riksadvokaten har avdekket svakheter ved politiets tvangsmiddelbruk i forbindelse med mindre alvorlige narkotikasaker. – Feil tvangsmiddelbruk skal ikke skje, men vi har full tillit til at politidirektøren nå i samarbeid med Riksadvokaten følger opp de tiltakene de allerede har igangsatt, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Det er statsadvokatene som, på oppdrag fra riksadvokaten, har gjennomført en undersøkelse av tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. Undersøkelsen slår fast at kravet om skjellig grunn til mistanke i all hovedsak er oppfylt, men at det er usikkerhet rundt deler av regelverket. Riksadvokaten skriver at det særlig gjelder adgangen til å ta urinprøver utelukkende for å bekrefte eller avdekke bruk av narkotika, og om reglene for når politiet kan beslutte ransaking på egen hånd uten å kontakte påtalemyndigheten.

Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid daglig i politiet på dette feltet, men at det er nødvendig med en gjennomgang og oppfølging for å sørge for at dagens rettsforståelse på dette feltet følges.

– Både politi og påtalemyndighet gjør en svært viktig og god jobb når det gjelder forebygging og avdekking av narkotikakriminalitet. Derfor er det bra at politidirektøren har satt i verk tiltak som vil bli fulgt opp på Politihøgskolen og i distriktene, sier forbundslederen.

Viktig samfunnsoppdrag

Skatvold poengterer at ansatte i politiet og påtalemyndigheten utfører et viktig samfunnsoppdrag, for å bidra til trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge.

– Som riksadvokaten også understreker i rapporten, må resultatene sees i lys av at vurderingene av bruk av tvangsmidler har gitt stort rom for tolkning, noe som også kan endre seg over tid, og riksadvokatens skriv som ble sendt ut 9. april 2021 illustrerer det, sier Skatvold.

Politidirektoratet har allerede satt i gang en rekke tiltak.

– Vi er informert om at det er gjort flere tiltak i både politi og påtalemyndighet for å sikre riktig etterlevelse av gjeldende regelverk. Politiets Fellesforbund opplever at Politidirektoratet tar funnene på største alvor og vi har full tillit til at dette blir fulgt opp på en god måte, avslutter Unn Alma Skatvold.