Gratulerer med kvinnedagen!

Kari Anne9 1

Kari Anne Kristiansen er forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid i Politiets Fellesforbund.

– Like muligheter og likeverd er grunnverdier som vi som fagforening skal verne om og videreutvikle. Politiets Fellesforbund trenger også likestilling og mangfold for å utvikle oss, sier forbundssekretær Kari Anne Kristiansen.

Kristiansen er forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid i Politiets Fellesforbund. I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars forklarer hun viktigheten av å fortsette arbeidet med likestilling og mangfold, med like muligheter og likeverd, og av å markere dagen.

– Vi trenger å bruke kompetansemangfoldet blant våre tillitsvalgte for bedre måloppnåelse på lønn og arbeidsvilkår. Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, sier Kristiansen.

Ulike begrunnelser for likestilling

– Å stille seg spørsmålet om «hvorfor likestilling» tror jeg er sentralt for å lykkes med likestilling i politiet og i Politiets Fellesforbund. Det er ulike begrunnelser for at organisasjoner fremmer likestilling, og hvilken begrunnelse du bruker vil påvirke resultatet, forteller forbundssekretæren.

Hun forklarer at en begrunnelse kan handle om å jobbe med likestilling og mangfold fordi man må og at det er nedsatt i lov, mens en annen kan være at man gjør det fordi det handler om at man ser verdien ulikheter representerer. Det er gjort forsking som viser at organisasjoner med god kjønnsbalanse har mer sannsynlighet for å levere bedre resultater enn sammenlignbare organisasjoner, og at det er positivt for arbeidsmiljøet og for beslutningstaking.

– Som fagforening som skal fremme medlemmenes interesser innenfor dette, må vi ha med begge perspektivene, men for å lykkes med arbeidet tror jeg det er viktig å ta med perspektivet som handler om verdiskapning: På hvilken måte tenker vi at de kvinnene eller mennene vi ønsker rekruttere kan bidra til en bedre oppdragsløsning og tjeneste for publikum? Eller innad i Politiets Fellesforbund: På hvilken måte tenker vi at kjønnsbalanse og de ulike perspektivene det representerer, kan bidra til at vi blir en bedre fagforening for medlemmene våre? Hvis lederne, de ansatte eller de mennene/kvinnene som blir rekruttert ikke vet svaret på dette spørsmålet, viser mange av våre erfaringer at de slutter – fordi de ikke får brukt kompetansen sin. Dette blir også et tap for organisasjonen, sier Kristiansen.

Hun legger til at likestilling innad i Politiets Fellesforbund også handler om den sivile medlemsgruppen.

– Evner vi å være en fagforening som ivaretar deres rettigheter like bra som de politiutdannede som utgjør majoriteten blant våre medlemmer? Her er det satt ned en gruppe i Politiets Fellesforbund som jobber systematisk med dette, sier forbundssekretæren.

Beholde kvinner i operative stillinger lenger

En av hovedutfordringene med likestilling i politiet er særlig knyttet til å beholde kvinner i operative stillinger etter at de har fått barn.

– Det jobbes for å få opp prosentandelen kvinner i UEH (utrykningsenheten) og spesialfelt i politiet som bombe-/livvakttjenesten etc. I dag er det kun 10 prosent kvinner i UEH, forteller Kristiansen.

Hun forklarer at budsjettsituasjonen spiller inn.

– Mange politidistrikter sier at de gjerne vil tilrettelegge for kvinner i operativ tjeneste, men får det ikke til å gå opp. De er helt nødt til å ha et gitt antall personer ute i patruljen, sier hun.

Videre er det også en lav prosent kvinneandel i lederstillinger, særlig i operative felt, med 24 prosent andel kvinner i lederstillinger.

Flere utfordringer for mangfold

– Utfordringene når det gjelder likestilling og like muligheter er ikke begrenset til å kun handle om kvinner. Mange medlemmer med tilhørighet til en annen stat enn Norge opplever ikke like muligheter som resten av politiet, grunnet problematikk rundt sikkerhetsklareringer. Mange karriereveier i politiet krever sikkerhetsklarering, og anvendelsen av regelverket ekskluderer ansattgrupper fra en karriere i politiet. Vi har ikke et mål om å få flest mulig klarert, men slik loven anvendes nå oppstår det et sikkerhetsparadoks: Etaten går glipp av kompetanse som trengs nettopp for å beskytte rikets sikkerhet og løse samfunnsoppdraget vårt, sier Kristiansen.

Forbundssekretæren legger til at politiet nå også har en utfordring med å rekruttere menn i noen deler av politiet, som for eksempel i noen etterforskningsmiljø.

Langvarig endringsprosess

– Å behandle noen likt er ikke det samme som å oppnå likeverd. Noen ganger må menn og kvinner behandlers ulikt for å oppnå likeverd, kanskje særlig i en etat som opprinnelig var til for menn, sier Kristiansen.

Politiet er en etat som tidligere stort sett besto av kun menn, med system, kulturer og rekrutteringsprosesser tilpasset det. Forbundssekretæren forteller at det fortsatt kan lønne seg å være mann i enkelte deler av politiet.

– Idealet om den løsningsorienterte, sterke, tydelige politiansatte vil jeg påstå lever i beste velgående i mange politikulturer, og dette vil igjen påvirke hva som blir premiert i en rekrutteringsprosess, sier Kristiansen.

Forbundssekretæren legger til at det ikke holder å rekruttere inn mangfold, man må også jobbe for å beholde de kvinnene og mennene som er rekruttert inn og som bidrar til å skape mangfoldet.

– Bedre kjønnsbalanse og økt mangfold gir ikke automatisk bedre resultater, men gir et potensiale for det. Dette handler om god kultur og ledelse. Kultur preget av høy grad av inkludering og psykologisk trygghet, hvor de ansatte opplever at det er trygt å være seg selv og ulikheter anerkjennes som en resurs. Ledere som ser hele mennesket og verdsetter ulikhetene, og som håndterer friksjon som ulikheter kan gi gjennom å fokusere på likheter for å håndtere ulikheter, med å fokusere på hva som binder ansatte sammen, som felles mål, verdier og grunnleggende behov, sier Kristiansen.

Kommet et stykke på vei

Hun konkluderer med at dette er et arbeid vi aldri kommer i mål med og må fortsette jobbe med, spesielt i disse tider med stramme budsjetter, endringer av pensjonsregler osv.

– Så har vi likevel kommet et stykke på vei. Det er veldig bra at livsfasepolitikk nå er et satsningsområde fra Politidirektoratet gjennom vedtak i HAMU, og Politiets Fellesforbund er tett på. Hvert lokallag har nå en likestillings- og mangfoldskontakt, som brenner for dette arbeidet og for å utgjøre en forskjell for medlemmene. Sammen med eget styret har de satt ned konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet lokalt, forteller Kristiansen.

Visjonen til Politiets Fellesforbund understøtter dette arbeidet: Sterkt fellesskap, trygghet for alle – og at samhold er vår styrke.