Innbyggernes tillit til politiet på stabilt nivå

Unn Alma Skatvold #13

I 2023 hadde 72 prosent av befolkningen svært eller ganske høy tillit til politiet, viser politiets innbyggerundersøkelse. – Dette er fortsatt positive tall, men det kan raskt snu, og vi har sett noe synkende tall de siste årene, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun påpeker at effekten av den kraftige reduksjonen i politiårsverk gjennom 2023 slår inn for fullt i 2024.

– På samme tid står norsk politi overfor store utfordringer med å levere tjenestene publikum, med rette, forventer av oss, sier forbundslederen.

Tilliten på nasjonalt nivå har ikke endret seg siden forrige måling, i 2022. Det er likevel ned fra tidligere undersøkelser, selv om disse ikke er direkte sammenlignbare. Det er samtidig bekymringsfullt at opplevd trygghetsfølelse går ned blant innbyggerne i de mellomstore og mest sentrale kommunene.

Avhengig av tillit

– Det er veldig positivt at innbyggerne har høy tillit til politiet. Politiet forvalter et viktig samfunnsoppdrag, der man er avhengig av tillit fra innbyggerne til å kunne utføre det, sier Skatvold.

Politiets kjerneoppgave er å bidra til trygghet i samfunnet. På spørsmål om innbyggerne føler seg trygge når de ferdes alene på kveldstid i sentrum av sin kommune føler 66 prosent av innbyggerne seg trygge. Det er likevel en tydelig forskjell mellom de mest sentrale kommunene (59 prosent føler seg svært eller ganske trygge på kveldstid) og de minst sentrale kommunene (85 prosent).

Mindre forebygging

Unn Alma Skatvold synes det er bekymringsverdig at trygghetsfølelsen i de store kommunene har gått ned.

– Vi vet at det nå er en økning i voldsbruk og alvorlig kriminalitet blant ungdom og mindreårige, som kan spille inn på innbyggernes trygghetsfølelse generelt. Det har også vært økt oppmerksomhet knyttet til gjengkriminalitet. Ifølge Kripos er nå svenske gjengkriminelle aktive i samtlige politidistrikt. I tillegg har drapsbølgen i vinter vist utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder vold i nære relasjoner og partnerdrap. Samtidig bygges de forebyggende enhetene ned og politiets evne til å forebygge og bekjempe kriminalitet svekkes, sier forbundslederen.

Hun er tydelig på at det ikke er gitt at dagens høye tillit til politiet fortsetter, og at politiet trenger nok ressurser til å kunne reelt sett prioritere forebygging og å gå etter de miljøene som begår kriminalitet.

– Den kraftige nedbyggingen og nedbemanningen av norsk politi vi så gjennom 2023, kan få betydning for innbyggernes tillit når de ser at politiets evne til å sikre trygghet og rettssikkerhet blir svekket som følge av den stramme ressurs- og bemanningssituasjonen, som igjen kommer av den tøffe budsjettsituasjonen. Det må snu, og det er et politisk ansvar å sørge for at politiet har nok ressurser til å levere på de løftene og lovnadene politikerne setter. Ja, på det samfunnsoppdraget politiet har fått, konkluderer Unn Alma Skatvold.