Med budsjett på agendaen

20240118 111246 1

Forbundssekretær og analytiker i Politiets Fellesforbund, Dag Arne Thoresen, var kursleder.

Politiets Fellesforbund satte, under fagdager om budsjett, fokus på partssamarbeid og analyser av budsjettsituasjonen nå og framover. – Viktige tema har vært knyttet til tillitsvalgtes rolle i budsjettarbeid og praktisk gjennomføring av hovedavtalens føringer på området, sier analytiker Dag Arne Thoresen.

Forbundssekretær og analytiker i Politiets Fellesforbund, Dag Arne Thoresen, stod for opplegget og hadde satt sammen et variert program over to dager tidligere i januar. Det ble to innholdsrike dager hvor budsjettarbeid og dets betydning ble belyst fra flere sider:

  • forbundsnestleder Ørjan Hjortland holdt innlegg om budsjett i et strategisk politisk perspektiv.
  • hovedverneombud Audun Buseth ga sin analyse av budsjettarbeid i et verneperspektiv.
  • avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet tok for seg budsjettet for 2024 og om det kan skapes større forutsigbarhet i budsjettstyringen av norsk politi.
  • seksjonssjef Espen Frøyland fra analyseseksjonen i Politidirektoratet ga innblikk i strategiske planer og analyser og hvordan framtiden vil påvirke bemanningsbehovet og måten det jobbes på i politiet.
  • forhandlingsleder Grete Thorsby fra Befalets Fellesorganisasjon fortalte hvordan budsjettprosessen i Forsvaret foregår og hvordan hovedavtalen og tilpasningsavtalen er tilpasset medbestemmelse i Forsvaret.
  • Dag Arne Thoresen stilte spørsmål om hvilke krav det skal stilles til saksunderlag ved budsjettdrøftinger.
  • lokallagsleder Espen Orud i PF Øst presenterte hvordan budsjettarbeidet fungerer i Øst politidistrikt.

– Det siste året har det vært en kraftig nedbemanning av politiårsverk, men på tross av dette betydelige merforbruk i politidistrikter og særorgan. Dette synligjør sårbarhet i planlegging og styring av politibudsjettet, sier Dag Arne Thoresen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

20240118 111337 2

Engasjerte deltakere fra mange av Politiets Fellesforbunds lokallag.

Behov for mer langsiktig planlegging

Politiets Fellesforbund jobber derfor med å få gjennomslag for innføring av en langtidsplan for politiet, som skal gi mulighet for mer forutsigbar planlegging av både drift og investeringer.

– Her vil det måtte ligge til grunn en analyse av hvilke behov politiet har for budsjetter til bemanning, drift og investeringer. En naturlig del av behovsanalysene vil være å kartlegge hvilke behov politietaten har knyttet til for eksempel informasjonsteknologi og større investeringer. Dette vil bidra til en mer forutsigbar situasjon hvor det er mulig å gjøre ressursbehovet mer forutsigbart og at vi unngår disse gass/brems-periodene for bruk av ressurser i politiet, som de korte ettårige budsjettsyklusene nå legger opp til, sier Dag Arne Thoresen.

Engasjerte deltakere

Han forteller om kursdeltakere med stor interesse for å bidra til å belyse utfordringene dagens politibudsjetter gir, både gjennom kortsiktighet og at rammene er for små til å kunne ha nødvendige ressurser og bemanning til å løse politiets samfunnsoppdrag.

– Deltakerne delte av erfaringer fra sine distrikter og særorgan og engasjerte seg i gode faglige diskusjoner. Det lover godt for videre arbeid med budsjetter ute i politi-Norge. Framover skal Politiets Fellesforbund fortsatt være tydelige på hva som trengs av budsjett, ressurser og bemanning for at politiet skal kunne levere på de mange bestillingene fra politisk ledelse, sier Thoresen.