Ny våpenforskrift kan gi mindre øvelsesskyting

Bevaepnet Politi

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund er positiv til forenklinger og forbedringer i forslaget til ny våpenforskrift, men er bekymret for at øvelsesskyting blir vanskeligere tilgjengelig for polititjenestepersonell og -studenter.

Forslag til ny våpenforskrift, med utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018, har vært på høring. Politiets Fellesforbund er positiv til at det gjennomføres en tilpasning og presisering av ny våpenlov gjennom en oppdatert forskrift, men påpeker i høringssvaret (PDF) noen utfordringer med forskriften slik høringsutkastet legger opp til.

Vanskeligere med øvelsesskyting for politiet

For eksempel fjerner forslag til ny våpenforskrift dagens mulighet for politistudenter og politipersonell til å ha private skytevåpen til yrkesmessig øvelsesskyting. Muligheten tas bort gjennom at nåværende § 14 fjernes i ny forskrift.

– Denne endringen har åpenbare negative konsekvenser for våre medlemmer, og ivaretar heller ikke et helhetsperspektiv på samfunnets behov for forsvarlig beredskap og kompetent politipersonell. Vi regner med dette ikke er hensikten med endringene i forskriften, og en slik endring er ikke i hverken de ansattes, politiets eller samfunnets interesse eller behov, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund mener at dagens ordning og intensjon i våpenforskriftens § 14 må videreføres i ny forskrift. Et bortfall av politipersonells mulighet til erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting vil svekke nødvendige ferdigheter blant distriktets operative mannskaper og dermed beredskapen i politidistriktet.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

§ 14 I DAGENS VÅPENFORSKRIFT
§ 14. Erverv av skytevåpen for polititjenestemenn og befal

Krav om medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon for erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting gjelder ikke for
  • a) yrkesbefal og avdelingsbefal, jf. lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 3,
  • b) ansatte i politiet med politimyndighet og som har tilfredsstillende våpenkyndighet, eller
  • c) politihøgskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten.
Det kan etter denne paragraf kun erverves inntil 3 skytevåpen.

Gå til gjeldende våpenforskrift hos Lovdata


Også forbedringer i ny forskrift

Politiets Fellesforbund framhever at det også legges opp til positive endringer fra dagens forskrift, blant annet at det gjennomgående i nytt regelverk foreslås krav til våpenkunnskap før det gis tillatelse til å kjøpe og eie våpen. – Dette vil kunne forhindre en rekke uønskede hendelser og uhell knyttet til våpen, og vi anser derfor denne endringen som svært positiv, sier forbundslederen.

Videre foreslås det en rekke endringer som vil føre til økt arbeidsbelastning for politiet. – Dette kan være fornuftige endringer, men da forutsetter vi at det følger med nødvendige ressurser til oppfølging av dette, avslutter Sigve Bolstad.