Stortingsmeldingen om politiet:

Bad om et reelt nærpoliti og løft for etterforskning

Sigve Bolstad #10

Stortingsmeldingen om politiet nærmer seg. – Vi er spent på innholdet i meldingen, og håper den svarer på de utfordringene politiet og nærpolitireformen fortsatt har, sier Sigve Bolstad.

Denne uka hadde Politiets Fellesforbund og de øvrige fagforeningene i politi- og lensmannsetaten møte med justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Her ble status for koronasituasjonen og den kommende stortingsmeldingen om politiet diskutert.

– Dette var et godt og konstruktivt møte med statsråden. Det var en god oppfølging fra vårt møte med Mæland tidligere i mai, sier Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Han forteller at det virker som koronasituasjonen har stabilisert seg, også for politiet.

– Det gjøres utrolig mye godt arbeid ute i politiet, og vi er glade for at regjeringen tilførte politiet 400 nye midlertidige stillinger i denne situasjonen. Dette viser at politiet dessverre ikke var bemannet til å håndtere en ekstraordinær situasjon, og vi krever derfor fortsatt at disse 400 stillingene blir faste. Budsjettrammene for politidistriktene er i tillegg for stramme og skaper stor usikkerhet ute i etaten, fortsetter Bolstad.

Stortingsmeldingen kommer snart

Regjeringen har i lengre tid varslet en stortingsmelding om veien videre for politiet.

– Det er positivt at statsråden er tydelig på at målet fortsatt er at stortingsmeldingen skal legges fram før sommerferien. Den er allerede forsinket, og vi ser fram til å få vite mer om hvordan regjeringen mener politiet skal utvikles framover, sier Sigve Bolstad.

Stortingsmeldingen vil ifølge statsråden omtale utviklingen man har sett i politiet de siste årene, hva status er i dag og vise vei for politiet i framtiden.

– Politiets Fellesforbund har noen tydelige mål for hvordan framtidens politi bør se ut, og skal arbeide for at politiet er rustet til å møte framtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft. Konkret handler det blant annet om at grunnutdanningen må bestå; et lokalt forankret politi som er desentralisert og integrert i lokalsamfunnene; og god hverdagsberedskap tuftet på forebygging, etterforskning og et tilgjengelig nærpoliti, sier forbundslederen.

Må justere reformen

Han legger til at det er positivt at Mæland legger opp til at stortingsmeldingen blir en justering av nærpolitireformen.

– Politiets Fellesforbund mener det er mange gode intensjoner i nærpolitireformen, med sterkere forebygging, bedre etterforskning og et politi tettere på befolkningen. Dessverre er reformen underfinansiert, som evalueringer og undersøkelser viser. Politiet har for få folk og politidistriktene for stramme økonomiske rammer til å oppfylle de intensjonene reformen har, forteller Bolstad, og trekker fram evalueringsrapporten fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som viser at nærpolitireformen har fjernet lokalt politi fra befolkningen.

Sigve Bolstad sier at selv om det ikke følger med penger i en stortingsmelding håper han at meldingen belyser forholdet mellom ambisjonene for politiet og de økonomiske rammene.

– Kart og terreng må stemme overens, sier forbundslederen.

Sender innspill

Politiets Fellesforbund vil i tillegg sende inn skriftlige innspill til stortingsmeldingen neste uke, etter behandling i forbundsstyret tirsdag 26. mai. Forbundet vil også være aktiv i debatten når stortingsmeldingen er lagt fram.

– Statsråden beklaget at dette møtet ikke er gjennomført tidligere. Vi er glad for at Mæland slik regner det som naturlig å ha god dialog med fagforeningene i etaten, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med statsråden i tiden som kommer, avslutter Bolstad.