Ønsker innspill fra kommunene for bedre polititjenester

Unn Alma Skatvold #04

Regjeringen har sendt et brev til kommunene hvor de ber om innspill på beredskap og hvordan politiet kan levere bedre tjenester i lokalsamfunnet.

Fungerende forbundsleder i Politiets Fellesforbund er positiv til kartleggingen.

– Det er kommunene selv som vet hva de trenger av beredskap og polititjenester. Vi vet at mange kommuner føler at politiet er lengre unna nå enn før reformen og dette er viktig å fange opp, sier Unn Alma Skatvold.

Målet for regjeringen er en justissektor som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelige og finner hverandre, og der politiet og nødetatene er til stede i hele Norge, står det i brevet fra Justisdepartementet.

Dette mener Skatvold er svært positivt.

– Vi mener alle tiltak som kan sørge for så god beredskap og tilstedeværelse som mulig, ute der hvor befolkningen bor og oppholder seg, er gode tiltak, sier Skatvold.

Hverdagsberedskapen må satses på

– Jeg vil med dette invitere kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet. Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder kriminalitet, beredskap og sivile tjenester, og hvordan kan politiet bidra til å håndtere utfordringene, spør justisministeren i brevet.

Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelig på at hverdagsberedskapen ute i lokalsamfunnene har gått på bekostning av satsingen på den spisse beredskapen med beredskapssenter og nye helikopter.

– Selv om beredskapssenter og helikopter var nødvendige satsninger burde dette vært i tillegg til og ikke i stedet for satsing på hverdagsberedskapen. Nærpolitireformen skulle sørge for mer tilstedeværelse og at vi kom tettere på, slik ble det ikke. Det er derfor svært positivt at kommunene selv får anledning til å komme med innspill på hva de trenger og komme med forsalg til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet, sier Skatvold.

Innspillene sees i sammenheng med evalueringer fra DFØ

I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 kommer det også frem at det er stor forskjell på hvordan kommunene opplever sin polititjeneste.

Mens 66 prosent i store kommuner er helt eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, svarer henholdsvis 55 og 39 prosent det samme i mellomstore og små kommuner.

Innspillene må sendes til Justisdepartementet innen 1. juni, og vil så behandles sammen med blant annet evalueringene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Også Politidirektoratet og politidistriktene vil bidra i prosessen som skal føre til bedre polititjenester i hele landet, skriver Justisdepartementet i brevet til kommunene.

I brevet blir også kommunene spurt om de ønsker nytt tjenestested i kommunen og om dette eventuelt kan samlokaliseres med andre kommunale tjenester.