I møte med den nye justiskomiteen

Stortinget feb 2022

En stor delegasjon fra Politiets Fellesforbund har vært i et halvdagsmøte med den nye justiskomiteen på Stortinget. Forbundet brukte møtet til å presentere ulike politiske saker som de mener justiskomiteen bør ha fokus på fremover.

– Det var et veldig godt møte med justiskomiteen i dag. Vi hadde mange viktige presentasjoner med oss, og medlemmene i justiskomiteen var veldig interessert og stilte gode spørsmål. At vi holdt på over stipulert tid sier noe om engasjementet, sier en fornøyd forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Forbundet hadde flere viktige saker på agendaen, og var innom både rollen til Politidirektoratet, hvem som skal ha politimyndighet og hvorfor, og politirollens oppgaver og plikter. Også statsbudsjettet og viktigheten av oppbemanningen i etaten, samt en satsing på videre- og etterutdanning ved Politihøgskolen, ble tatt opp. Her var leder av PF Politistudentene med for å snakke om bruken av midlertidige stillinger i etaten, og hvordan dette påvirker de ferdigutdannede.

– Det var et veldig nyttig møte, og det var fint å få en tilbakemelding fra politiet og politiet sin fagforening. Det er mange viktige innspill som vi nå tar med oss videre i arbeidet vårt. Det er særlig dette som går på ressurs- og budsjettfordeling, og måten man fordeler ressurser på i norsk politi, som er utrolig viktig for oss fremover, og det var godt å få disse tilbakemeldingene fra PF, sier Odd Harald Hovland (Ap).

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Amundsen PF studentene og Sigve

F.v.: Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen (Frp); Josefine Bjørshol Roksvaag, leder av PF Politistudentene; og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

– Pengene når ikke frem

Tematikken rundt finansieringsmodellen i politiet og hva som fungerer og ikke fungerer i dag engasjerte politikerne bredt.

– Alle de temaene som var oppe i dag er viktige og ting vi jobber med. Men jeg må særlig si at jeg ser med bekymring på budsjettutviklingen for politiet, da snakker jeg særlig budsjettsystem. Utfordringen ved at Politidirektoratet har blitt sittende igjen med store summer som ikke har gått videre til politidistriktene og særorgan er noe jeg, som politiker, synes veldig trist, for det betyr at pengene vi har bevilget ikke har nådd frem til det som var tanken bak bevilgningene, sier leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp).

Han ønsker å se nærmere på hele systemet for hvordan pengene forvaltes og distribueres.

– Vi må gjøre noe for å ha en tydeligere styring fra Stortinget sin side og kunne prioritere for eksempel innkjøp av flere politibiler eller flere ansettelser i politidistriktene. Og da tror jeg kanskje det er på tide å gjennomføre en budsjettreform. Det er et veldig stort beløp som bevilges på en post i dag, over 20 milliarder, og det kan hende det bør ses på nærmere og at vi har en bedre fordeling på de ulike oppgavene som politiet faktisk skal ha, både et investeringsbudsjett, og bevilgninger til de ulike politidistriktene og særorgan, sier Amundsen.

Må se nærmere på bevæpning

Politiets Fellesforbund fortalte også om hvordan vold og trusler i stadig større grad rammer politiet, og behovet for at politikerne gjør noe med identitetsskjerming av de ansatte i norsk politi. Også bevæpning og maktmiddelprosjekt var på agendaen til forbundet. Dette skapte naturligvis også et engasjement blant politikerne.

– Vi har sett en utvikling som er bekymringsfull hva gjelder sikkerhet for norsk politi, trusler og mer utsatt situasjon. Da handler det om å ta vare på politiets trygghet og sikkerhet, og vi må gjøre mer for å sikre alle polititjenestekvinner og -menn der ute. Det handler om identitetsvern, og det handler om å ta vare på norsk politi så de kan stå i den jobben som faktisk kan være svært krevende og da må vi tenke HMS og sikkerhet i hverdagen, sier Amundsen (Frp).

Han var naturligvis klar i sitt synspunkt angående bevæpning.

– Dette er en veldig viktig debatt som jo også handler om politiets sikkerhet og den jevne borger sin sikkerhet. Frp ønsker bevæpning av norsk politi i likhet med stort sett alle andre land i verden, og da er det også naturlig at også Norge får bevæpning av politiet, sier Amundsen.

Også Hovland fra Arbeiderpartiet var interessert i Politiets Fellesforbunds innspill angående bevæpning.

– Dette er en sak som engasjerer vidt i hele befolkningen, og å få de tilbakemeldingene fra PF i dag og ikke minst hvordan de tenker rundt det; at de tenker mest mulig kunnskap og vil ha mer forskning på feltet – det var viktig og gode tilbakemeldinger, sier han.

Sigve og komite

Forbundsleder Sigve Bolstad innleder for justiskomiteen.