Grunnbemanningen må sikres

Lokalsamfunnskonferansen 1

Foto: Lokalsamfunnsforeningen

På årets lokalsamfunnskonferanse satte forbundsleder Sigve Bolstad fokus på lokal forankring og at politiet må få på plass en grunnbemanning som gir to politifolk per tusen innbyggere uansett hvor du bor i landet.

Denne uka ble Lokalsamfunnskonferansen 2022 arrangert digitalt. Konferansen, som er et samarbeid mellom Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund, handlet denne gangen i hovedsak om hvordan regjeringens Hurdalsplattform vil påvirke oss fremover.

Tematikk som strømkrisen, reformarbeid, desentralisering eller sentralisering og lokal beredskap var noe av det som ble diskutert.

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, deltok på konferansen, både som innleder og i debatt, og han var særlig opptatt av grunnbemanningen i norsk politi.

– Vi har spilt inn til politikerne, blant annet via våre innspill til statsbudsjettet, at det er viktig med en økt grunnbemanning. Politiets Fellesforbund har fattet et vedtak om at det er et behov for minst to polititjenestemenn og -kvinner per tusen innbyggere i samtlige tolv politidistrikt. Dette er nettopp fordi man ikke skal gråskravere ut deler av kongeriket Norge og at det blir en ulik polititjeneste, sier Bolstad.

Mye bra i regjeringsplattformen

Sigve Bolstad trekker frem at det står mye bra i Hurdalsplattformen om fremtidens politi.

– Det står mye om ressurser, kapasitet, kunnskap og slagkraft. Vi mener at det i tillegg til å sikre grunnbemanningen er viktig å styrke etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen. Når man går ut av PHS er man ikke ferdigutdannet for livet, men det er viktig med påfyll og ny kompetanse. Dette tilbudet er mangelfullt i dag og vi ber regjeringen bevilge penger til å styrke dette, sier forbundslederen.

Se Sigve Bolstads innlegg under Lokalsamfunnskonferansen.

Bolstad mener det er viktig å få reformen evaluert. Han sier at slik han ser det og det gjennomgang av reformen så langt viser, er at mye har blitt bedre, men hovedintensjonen om å komme tettere på ikke er oppnådd.

– Den forrige regjeringen gjorde om 400 midlertidige stillinger til faste, og dette var et godt trekk av regjeringen. Nå må man sørge for at dette blir fulgt opp og faktisk blir 400 nye stillinger. Det står som sagt mye bra i Hurdalsplattformen, og dersom man klarer og er villig til å omsette teori til praksis så ser det lyst ut fremover, sier Bolstad.

Sigve Bolstad deltok i paneldebatt sammen med statssekretær i Justisdepartementet, John-Erik Vika (Sp), stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomité, Odd Harald Hovland (Ap), og lagdommer i Gulating lagmannsrett, Per J. Jordal.

Vært en utfordrende tid

Forbundslederen startet sitt innlegg med å snakke om hvordan koronapandemien sammen med større og alvorlige saker som tragedien på Gjerdrum, Kongsberg og Bislett har påvirket politiet.

– Det har vært og er en utfordrende tid for norsk politi med de oppgavene som skal løses, men samtidig har denne tiden gjort at man nå forstår enda bedre at man er en samfunnskritisk organisasjon, som skal sørge for at befolkningen føler seg trygg på både beredskapen og den jobben som politiet gjør, sier Bolstad.

Bolstad nevnte også viktigheten med å få på plass et nasjonalt varslerombud, at politifolk må få sikrere ID-skjerming og at det trengs en gjennomgang av Politidirektoratet.

– Vi er for et politidirektorat. Men vi ser at en gjennomgang kan være sunt. Ikke minst for å se om dagens praktisering er i tråd med det som ble bestemt da Politidirektoratet ble opprettet i sin tid. Tilbakemeldingene vi får er at direktoratet har blitt i overkant operativt, og foretar seg oppgaver som skulle skje ute i politidistrikt og særorgan, sier Sigve Bolstad.

Må forhandle om særalder

Også særaldersgrensene og pensjonsreformen var viktig for forbundslederen å få snakket om.

– Pensjonsreformen av mars 2018 tok ikke for seg kapittelet knyttet til særaldersgrensene, da dette skulle tas på et senere tidspunkt. Vi opplever at lovnaden om at dette skulle forhandles mellom partene ble brutt med Høyre-regjeringens lovforslag som tar vekk plikten til å gå av. Den nye regjeringen må reversere det som skjedde der, og sørge for at partene kommer tilbake til forhandlingsbordet og gjør ferdig det siste kapittelet i pensjonsavtalen. Dette er viktig og noe vi er veldig opptatt av, sier Bolstad til panelet.