Bevæpning

Politiets Fellesforbund vedtok under sitt landsmøte i november 2012 at vi skulle jobbe for generell bevæpning av norsk politi.

Vi mener det er det beste for å trygge den enkelte tjenestemann og -kvinne, og for befolkningens sikkerhet.

Fokusområde, Bevæpning
Politiets Fellesforbund håper norske politikere ser viktigheten av at politiet blir generelt bevæpnet.

Politiets Fellesforbund vil:

  • Ha generell bevæpning av norsk politi.
  • Ha forståelse for at generell bevæpning både er viktig for befolkningens sikkerhet og politiets egensikkerhet, i et samfunn med et endret trusselbilde.
  • At det nedsettes et utvalg som utreder alle sider ved bruk av mindre dødelig våpen.

Trusselbildet gjør bevæpning nødvendig

Bevæpning har sin naturlige plass i diskusjonen om hvordan politiet skal se ut for fremtiden.

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere skarpe situasjoner, når andre trekker seg ut. Publikum har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed kan tilgang til våpen være en avgjørende faktor.

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med våpen, for å beskytte publikum og sikre den enkelte tjenestemann og -kvinne.

Politiets Fellesforbund har fattet vedtak som fastslår at forbundet jobber for generell bevæpning av norsk politi. Norsk politi har behov for en vesentlig bedre tilgang til bevæpning enn hva som er dagens situasjon. Disse vedtakene blir av mange sett på som dramatiske.

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. Politiets Fellesforbund mener det er på høy tid at norsk politi blir generelt bevæpnet, for å håndtere disse situasjonene.

Har kompetansen som trengs

Våre naboland praktiserer tilsvarende ordning. De står for de samme grunnleggende verdiene som norsk politi, hvor det er høyt fokus på tillit og minst mulig bruk av makt.

I løpet av en 14 måneders periode (fra november 2014 til februar 2016) var norsk politi midlertidig bevæpnet, grunnet et skjerpet trusselbildet. Denne perioden visste at politiet håndterte bevæpningen på en svært god måte. Dette mener Politiets Fellesforbund gir et godt grunnlag for å vise at norsk politi har kompetansen som trengs for å være generelt bevæpnet.

Den midlertidige bevæpningen ga også politiet flere læringspunkter som kan benyttes for å videreutvikle rutiner og opplæring.

Politiets Fellesforbund mener at politikerne også må få på plass et bredt sammensatt utvalg som utreder bruk av mindre dødelige våpen.

Fagperson

Linda Verdal

Linda Verdal

Forbundssekretær