Temaområder

Hva koster et medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Her finner du ut mer om hva et medlemskap i Politiets Fellesforbund koster per måned. Det er en svært god investering!

Politi pa Arendalsuka 2019 5 foto Erik Inderhaug

Sentral fagforeningskontingent

0,9 prosent av pensjonsgivende inntekt. Tak på kr 53 357,-, maks trekk kr 480,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8302, navn «Politiets Fellesforb.»


Lokal fagforeningskontingent

Beløp varierer fra lokallag til lokallag. Gjennomsnittlig beløp er ca. kr 100,-. Eksempel på beløp i Oslo politiforening er kr 96,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8316, navn varierer.


Streikefond

0,2 prosent av pensjonsgivende inntekt. Tak på lønnstrinn 47, maks trekk kr 67,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8371, navn «PF streikefond».

Les mer om statutter for Politiets Fellesforbund solidaritetsfond. Lurer du på hva streikefond er? Les hva Frifagbevegelse skriver.

PF Obligatoriske forsikringer

Kr 239,-

På lønnslippen vises trekket med art. 8330, navn «PolitietsFellesf.Gr.1.»

Les om de 10 dekningene den inkluderer.


Les mer om hvilke saker vi jobber med for deg som er medlem og hvilke medlemsfordeler du kan benytte deg av som medlem i Politiets Fellesforbund!


Hva er streikefondet?

 • FriFagbevegelse forklarer det slik: For å være i stand til å gjennomføre en arbeidskamp, setter fagbevegelsen til side penger slik at ikke økonomien skal være til hinder for å gjennomføre en streik. Disse midlene samles i et eget fond, streikefond eller kampfond. De avsatte midlene brukes for å dekke tapt inntekt for de medlemmene som tas ut i lovlig streik eller lockout.
 • Politets Fellesforbunds vedtekter § 1-3 Forbundets virksomhet, punkt 9 sier: Avsette midler til et fond som skal nyttes til å støtte medlemmene under arbeidskamp, i henhold til egne retningslinjer.
 • Hvem får utbetalt? Statuttene i Politiets Fellesforbund sier følgende om utbetaling:
  • Medlemmer som har innbetalt til fondet og går av med pensjon eller etterlatte til medlemmer får utbetalt medlemmets andel av fondet.
  • Med andel menes det medlemmet selv har betalt inn tillagt andel av årlig avkastning fratrukket andel av fondet som eventuelt er forbrukt til streikebidrag.
 • Når utbetales det?
  • 4 ganger i året: mars, juni, september og desember.
  • Innbetalt bonus utbetales skattefritt, mens avkastning oppgis til beskatning.

Hva brukes sentral kontingent til?

Kontingentinntektene benyttes til å drifte det politiske og administrative arbeidet i Politiets Fellesforbund. Eksempelvis frikjøp av tillitsvalgte, lønnsarbeid og arbeidsvilkår, forhandlinger og politisk arbeid, ulike utvalg og arbeidsgrupper osv. Politiets Fellesforbund satser også bredt og tungt på opplæring, slik at medlemmene våre får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Opplæringen finansieres i hovedsak av tildelte OU-midler. I tillegg utgis fagbladet Politiforum, som sendes ut til alle medlemmer 11 ganger i året (løssalg kr 75,-). For utfyllende informasjon om aktiviteten i Politiets Fellesforbund henvises til årsmeldingene og informasjon her på www.pf.no. Oversikt over tillitsvalgte og ansatte ved forbundskontoret finnes her

Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

For inntektsåret 2020 gis det skattefradrag for betalt fagforeningskontingent inntil kr. 3 850,-. Les mer om fagforeningsfradrag hos Skatteetaten.

Regnskap

Regnskapet for Politiets Fellesforbund legges frem for forbundsstyret og for landsmøtet. Revisorgodkjent årsregnskap sendes inn til Brønnøysundregistrene og er tilgjengelig der, men er ikke publisert på www.pf.no.