Hva koster et medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Her finner du ut mer om hva et medlemskap i Politiets Fellesforbund koster per måned. Det er en svært god investering!

Politi pa Arendalsuka 2019 5 foto Erik Inderhaug

Ordinært medlemskap

For ordinært medlemskap består kontingenten du betaler til Politiets Fellesforbund av fire elementer, og den vil variere etter hvilken lønn du har og hvilket lokallag du tilhører.

Sentral fagforeningskontingent

0,9 prosent av pensjonsgivende inntekt. Tak på kr 60 937,-, maksimalt trekk per måned kr 548,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8302, navn «Politiets Fellesforb.»

Lokal fagforeningskontingent

En viss sum til lokallaget ditt. Beløp varierer fra lokallag til lokallag. Gjennomsnittlig beløp er ca. kr 108,- per måned. Eksempel på beløp i Oslo politiforening er kr 96,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8316, navn varierer.

Streikefond

0,2 prosent av pensjonsgivende inntekt, til forbundets streikefond. Maksimalt trekk per måned kr 67,-.

På lønnslippen vises trekket med art. 8371, navn «PF streikefond».

PF Obligatoriske forsikringer

Kr 242,- per måned

På lønnslippen vises trekket med art. 8330, navn «PolitietsFellesf.Gr.1.»

Les om de 10 dekningene i PF Obligatoriske forsikringer.

Halv pris for førstegangsmedlemmer

Alle førstegangsmedlemmer i Politiets Fellesforbund får halv pris på medlemskontingenten (sentralt og lokalt) det første året (gjelder om du verken har hatt studentmedlemskap eller ordinært medlemskap tidligere).

Bli medlem nå

Hva er streikefondet?

  • FriFagbevegelse forklarer det slik: «For å være i stand til å gjennomføre en arbeidskamp, setter fagbevegelsen til side penger slik at ikke økonomien skal være til hinder for å gjennomføre en streik. Disse midlene samles i et eget fond, streikefond eller kampfond. De avsatte midlene brukes for å dekke tapt inntekt for de medlemmene som tas ut i lovlig streik eller lockout.»
  • Politets Fellesforbunds vedtekter § 1-3 Forbundets virksomhet, punkt 9 sier: Avsette midler til et fond som skal nyttes til å støtte medlemmene under arbeidskamp, i henhold til egne retningslinjer.

Hvem får utbetalt?

Statuttene i Politiets Fellesforbund sier følgende om utbetaling:

  • Medlemmer som har innbetalt til fondet og går av med pensjon eller etterlatte til medlemmer får utbetalt medlemmets andel av fondet.
  • Med andel menes det medlemmet selv har betalt inn tillagt andel av årlig avkastning fratrukket andel av fondet som eventuelt er forbrukt til streikebidrag.

Når utbetales det?

  • 4 ganger i året: mars, juni, september og desember.
  • Innbetalt bonus utbetales skattefritt, mens avkastning oppgis til beskatning

Les mer om statutter for Politiets Fellesforbund solidaritetsfond.

Hva brukes sentral kontingent til?

Kontingentinntektene benyttes til å drifte det politiske og administrative arbeidet i Politiets Fellesforbund. Eksempelvis frikjøp av tillitsvalgte, lønnsarbeid og arbeidsvilkår, forhandlinger og politisk arbeid, ulike utvalg og arbeidsgrupper osv.

Politiets Fellesforbund satser også bredt og tungt på opplæring, slik at medlemmene våre får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Opplæringen finansieres i hovedsak av tildelte OU-midler.

I tillegg utgis fagbladet Politiforum, som sendes ut til alle medlemmer seks ganger i året.

For utfyllende informasjon om aktiviteten i Politiets Fellesforbund henvises til årsmeldingene og informasjon her på pf.no.

Oversikt over tillitsvalgte og ansatte ved forbundskontoret finnes her

Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7 700 kroner i din skattepliktig inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8 000 kroner.

Les mer om fagforeningsfradrag hos Skatteetaten.

Regnskap

Regnskapet for Politiets Fellesforbund legges frem for forbundsstyret og for landsmøtet. Revisorgodkjent årsregnskap sendes inn til Brønnøysundregistrene og er tilgjengelig der, men er ikke publisert på www.pf.no.

Assosiert medlemskap

Jobber du ikke i etaten, men ønsker å videreføre ditt medlemskap i Politiets Fellesforbund? Da kan du bli assosiert medlem. Kontingenten for assosierte medlemmer er 100 kr per måned. I tillegg kommer gruppelivsforsikringen.

Les mer om assosiert medlemskap.

Studentmedlemskap

PF Politistudentene er Politiets Fellesforbunds lokallag for studenter ved Politihøgskolen. Som studentmedlem betaler du kun 300 kroner for tre år.

Les mer om studentmedlemskap.