Ny yrkesskadeordning snart på plass

Linda Verdal 3 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Ny lov om yrkesskadeerstatning for politiansatte trer snart i kraft. Politiets Fellesforbund har over tid kjempet for den nye yrkesskadeordningen: – Vi startet dette arbeidet opp mot politiske beslutningstakere høsten 2018 og er snart i mål, sier Linda Verdal i Politiets Fellesforbund.

Linda Verdal er forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og har vært prosjektleder for å sikre politiansatte en bedre yrkesskadeerstatning:

– Gjennom systematisk og målrettet arbeid fra Politiets Fellesforbunds side ble det i fjor vedtatt en lovendring i Stortinget. Den tar sikte på å sikre politiansatte yrkesskadeerstatning etter skader under pålagt trening. Lovendringen vil tre i kraft når forskriften, som nå har vært ute på høring, er klar, sier hun, og fortsetter:

– På vegne av Politiets Fellesforbund vil jeg si at forskriftsforslaget i sum gir et dekkende bilde av de sentrale vilkårene til erstatning.

Politiets Fellesforbund var høringsinstans

Politiets Fellesforbund har vært en av høringsinstansene til ny erstatningsordning i politilovens § 23a, som skal sikre politiansatte en mer forutsigbar yrkesskadeordning.

– I arbeidet med lovendringen la Justisdepartementet vekt på å utforme en så presis erstatningshjemmel som mulig. Imidlertid var det ikke mulig å få med alle avklaringer i lovteksten. Denne tilhørende forskriften fastsetter mer detaljerte regler og presiseringer. Nå er høringssvarene gitt, og ny erstatningsordning trer i kraft om ikke lenge, sier Linda Verdal.

Tre klare tilbakemeldinger

I det store og hele stiller Politiets Fellesforbund seg bak den nye yrkesskadeerstatningen, men kom med tre klare tilbakemeldinger i sitt høringssvar:

– B1- og B3-studentene ved Politihøgskolen er ikke omfattet av den nye loven når de øver på politioperative oppgaver. Politiets Fellesforbund ga i sitt høringssvar en klar tilbakemelding om at studentene utsettes for samme risiko som ferdigutdannede kolleger. De risikerer å bli påført betydelige skader som kan få store konsekvenser for fremtidig arbeidsevne, men uten å ha rett på erstatning, sier Linda Verdal.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Yrkesskade gjennomslag

Prosjektleder Linda Verdal sammen med tidligere PF-leder Sigve Bolstad (til venstre) og hovedverneombud Audun Buseth.

Videre påpekte Politiets Fellesforbund i sitt høringssvar at retten til erstatning ikke omfatter skader som påføres under alminnelig eller generell oppvarming:

– Politiets Fellesforbund har en rekke medlemmer som er påført skader under aktiviteter som er karakterisert som oppvarming, gjerne to og to sammen i kampsportlignende øvelser. Oppvarmingen skjer uten tilstrekkelig kontroll og sikkerhet, slik at sener og ledd kan påføres uopprettelige skader. Politiets Fellesforbund vil ha en presisering som viser at så snart aktiviteter som innebærer fysisk kontakt mellom deltagerne er igangsatt, så bør de være omfattet av den nye erstatningsordningen, kommenterer prosjektlederen.

Også når det gjelder klagebehandling og tvisteløsning hadde Politiets Fellesforbund et viktig høringssvar:

– Det bør komme klart fram at rett til klagebehandling og tvisteløsning er en tretrinns prosess: Først intern klagebehandling etter Statens pensjonskasses retningslinjer. Deretter muligheten til å klage til Finansklagenemnda – og deretter mulighet for domstolsbehandling, avslutter Linda Verdal.