Nytt gradssystem på plass

Gradssystem

Roar Fosse, Lars Reiersen og Espen Sjeggestad har jobbet med det nye gradssystemet.

Behovet for nytt gradssystem ble åpenbart etter en større uenighet i «stillingskodesaken» som startet i 2017. Det aktualiserte en rekke problemstillinger omkring særalder, politimyndighet og kvalifikasjonsprinsippet, og ikke minst knytningen mellom stillingskoder og grader.

Politiets Fellesforbund, øvrige parter og Politidirektoratet var enige om at gradssystemet var utdatert, og at et nytt gradssystem også kunne løse uenighetene omkring stillingskoder og grader.

Gradssystemet eies av Justis og beredskapsdepartementet, med Politidirektoratet som forvalter. PF har vært i tett dialog med Politidirektoratet over tid for å presentere våre tanker og prinsipper.

Slik vi ser det har vi totalt sett fått et bra resultat, som ikke minst viser en tydelig kobling mellom stillingskoder og grader. I tilhørende forslag til lønnsplan fremgår det tydelig at lensmann/lensmannsbetjentkoder nå er fullstendig fjernet fra gradssystemet, noe som er naturlig så lenge lensmannsetaten har opphørt å eksistere. Det er enighet om forslaget til ny lønnsplan mellom partene i politiet. Forslaget vil bli fremlagt for de sentrale parter ifm. årets Hovedtariffoppgjør og forhandles der.

Dersom alt går etter planen vil justisdepartementet som eier av gradssystemet godkjenne dette i nærmeste fremtid, og den tilhørende lønnsplanen i hovedtariffavtalen (stillingskodene) blir forhandlet av partene i kommende tariffoppgjør.

De viktigste momentene for PF i det nye gradssystemet:

 • Kobling mellom stillingskoder og grader, hvor det går tydelige skiller mellom stillinger med og uten særalder.
 • Bortfall av lensmann/lensmannsbetjentkoder.
 • En helt ny alternativ karrierevei for fagspesialister med formelt krav om Politihøgskole til og med nivå 3.
 • En helt ny karrierevei for personell med begrenset politimyndighet, både på fag- og ledernivåer.
 • Tydeligere skille i gradssystemet mellom politimyndighet, påtalemyndighet og begrenset myndighet. Det har vært viktig for arbeidsgiver å synliggjøre dette visuelt, og påtalemyndighetens stillingskoder vil derfor ha eikeløv.
 • Det operative politimyndighetshierarkiet består kun av politigrader.
 • Ledere som i dag har stillingskoder med særalder vil beholde disse inntil de søker ny stilling/går av med pensjon.
 • Nivå 4-ledere (avsnittsledere) som i dag går med stillingskoder uten særalder, vil måtte få tilbud om ny stillingskode med særalder.

Vi ser også en del utfordringer med det nye gradssystemet som må løses:

 • Politidirektoratet har vært tydelig på kravet om kun fire ledernivåer.
 • Det gir en tydelig utfordring i geografiske driftsenheter på ledernivå 3, hvor stasjonssjef/tjenesteenhetsledere og seksjonsledere er på samme nivå. I funksjonelle driftsenheter vil ikke dette være et problem, da disse enhetene ikke har tjenesteenhetsledernivået.
 • For mange distrikter, spesielt de med stor geografisk utbredelse, vil det være en utfordring å ha to ulike nivåer samlet. Vi vet at mange stasjonssjefer/tjenesteenhetsledere i dag har personalledelse for seksjonsledere, og det vil være en utfordring å løse.
 • Det vil ikke lenger være et krav om at driftsenhetsleder skal ha to roller, driftsenhetsleder og stasjonssjef/tjenesteenhetsleder. Dette er en hybrid som ble konstruert før reformen av daværende justisminister, og det er bra at denne knytningen ikke lenger er aktuell. I de største driftsenhetene kan det være aktuelt å ha en stedfortreder/NK for driftsenhetsleder. Det vil imidlertid være en utfordring i gradssystemet og finne grad/nivå for en slik stilling.

Det vil alltid være utfordringer med å innføre et nytt gradssystem når man har hatt et system i så mange år. Nye gradsbenevnelser, nye nivåer og ikke minst hvilke funksjoner som skal inn på de nye karriereveiene for både fagspesialister og begrenset myndighet vil måtte innebære grundige prosesser for implementering. Dette har Politidirektoratet signalisert at man vil komme tilbake til og medbestemmelse i denne forbindelse vil bli ivaretatt.


Gradssystem2024

Her er det nye gradssystemet. Du kan laste ned bildet under.