Medbestemmelsesbarometeret 2020:

Tillit gir et bedre arbeidsliv og et bedre politi

Medbestemmelsesbarometeret2020 3

Forbundsleder Sigve Bolstad under lanseringen av Medbestemmelsesbarometeret 2020.

Foto: OsloMet

Medbestemmelse og medvirkning gir høy grad av tillit og bedre produktivitet på arbeidsplassen. – Gjennom at politiet er et godt sted å jobbe kan vi levere bedre på samfunnsoppdraget, sier Sigve Bolstad.

Medbestemmelsesbarometeret ble i 2016 etablert av et partnerskap, som i 2020 består av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen, Norsk tjenestemannslag (NTL), Politiets Fellesforbund og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

AFI har nå publisert Medbestemmelsesbarometeret 2020, «Styring, ledelse og tillit». I 2020 har forskerne hatt et særlig fokus på tillitsrelasjoner i arbeidslivet, hvor de har sett nærmere på hvordan tillit henger sammen med partssamarbeid, styringsformer og digitaliseringen i arbeidslivet. Rapporten avdekker hvordan tillit differensierer mellom vertikal og horisontal tillit, og fastslår at man generelt sett i arbeidslivet har større tillit til kolleger på samme nivå. Dette er nok et kjent fenomen, som mange i politi- og lensmannsetaten vil gjenkjenne.

Undersøkelsen viser hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte ansatte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid. Det er ansatte i sektoren forsvar, politi og rettsvesen som har høyest grad av tillit til de tillitsvalgte.

Styrings- og ledelsesformene medbestemmelse og medvirkning har en positiv sammenheng med egenvurdert produktivitet. Denne sammenhengen er enda sterkere når man også tar hensyn til at disse formene gir et høyere nivå av tillit i virksomheten, som igjen virker positivt på produktiviteten.

Tillit viktig for å løse samfunnsoppdraget

– Det er mange interessante funn i denne undersøkelsen. Politiet er avhengig av å ha høy tillit i befolkningen for å kunne løse samfunnsoppdraget sitt, og for å klare det er det også viktig at politiet er et godt sted å jobbe. Rapporten viser at arbeidslivet blir bedre gjennom høy grad av tillit, og derfor er høy tillit innad i politiet viktig for å levere beredskap og trygghet. Det handler om tillit mellom kollegaer; mellom ansatte og arbeidsgiver lokalt; og opp mot sentral ledelse i Politidirektoratet, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

I politiet er det gode formelle arenaer for medvirkning og medbestemmelse, gjennom både sentrale og lokale informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, og partene jobber for å benytte disse arenaene konstruktivt og godt. På noen områder har man likevel en vei å gå. Undersøkelsen viser at medarbeiderne har høy grad av tillit til nærmeste leder, men at tilliten så reduseres opp til øverste direktoratsnivå.

– Politiets Fellesforbund som ansatterepresentant og ledelsen i Politidirektoratet har en jobb å gjøre for å redusere denne forskjellen og sørge for minst mulig avstand. Politiet har vært gjennom store endringer de siste tiårene. At man har blitt organisert i større politidistrikter og sentrale enheter, samt at Politidirektoratet har vokst, har nok gjort at noe av nærheten mellom ansatte og ledelse har forsvunnet. Man må derfor jobbe for en tillitsbasert og tilstedeværende ledelse ute i politidistriktene og særorganene, samtidig som det også er en jobb å gjøre for å skape høyere tillit til den sentrale ledelsen i politiet, sier Bolstad.

Han legger også til at det er gledelig at ansatte i sektoren forsvar, politi og rettsvesen har svært høy grad av tillit til de tillitsvalgte.

– Det tar vi som en tilbakemelding om at det gjøres mye godt tillitsvalgarbeid ute i etaten. Det skal vi gjøre vårt for å styrke videre, både lokalt og sentralt i Politiets Fellesforbund, sier forbundslederen.

Rapporten viser også at høyere grad av tillit til lederen sin gir høyere egenrapportert produktivitet, og at produktiviteten da reduseres ved redusert tillit.

– Vi er ikke overrasket over det. Tillit avler vilje til å gjøre en god jobb, for man er sammen om det. Det understreker igjen hvor viktig det er å arbeide for god tillit på arbeidsplassen, sier Sigve Bolstad.

Digital overvåking kan medføre lavere tillit

Rapporten sier at digital overvåking som begrenser faglig skjønn er forbundet med et lavere nivå av tillit fra arbeidstakere til ledelse og kollegaer. I politiet er det de siste årene tatt i bruk nye digitale verktøy blant annet gjennom konseptet om «flåtestyring», slik at operasjonssentralene kontinuerlig har oversikt over hvor politipatruljene befinner seg. Dette er et eksempel på digital kontroll i politi- og lensmannsetaten, og selv om slik kontroll hjelper til for å kunne styre politiets innsats, så er det nok mange i politiet som kunne tenkt seg større mulighet og åpning til å gjøre egne politifaglige vurderinger.

– Vi kan ikke havne i en situasjon der politifolk vegrer seg for å forlate patruljebilen, for å drive forebygging og vise tilstedeværelse i lokalsamfunnet, fordi man er redd for at man ikke skal møte responstidskravet på neste oppdrag. Ja, politiet skal levere beredskap når noe skjer, men politiet skal være der og være synlig ute blant folk også når det ikke har skjedd noe, sier Bolstad.

Du kan se lanseringen av Medbestemmelsesbarometeret i videoen under.

Det empiriske grunnlaget for analysene er en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av norske arbeidstakere. Undersøkelsen er utarbeidet av forskerne ved AFI i samarbeid med Partnerskapet. Datainnsamlingen er gjennomført av TNS Gallup.

Medbestemmelsesbarometeret 2020 Oslo Met
Se video: Presentasjon av Medbestemmelsesbarometeret 2020