Lønnsoppgjøret 2022:

Bryter med LO?

Forbundsnestleder Vegar Monsvoll, mars 2022

– Det er viktig at alle Unio stats medlemmer skal være sikret en akseptabel lønnsutvikling og et akseptabelt lønnsnivå over tid, sier Vegar Monsvoll, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Høsten 2021 innledet Unio stat sonderinger med Akademikerne med tanke på sammen med dem å etablere en ny tariffavtale i staten. Om så skjer, skiller Unio stat lag med LO stat.

Forbundsnestleder Vegar Monsvoll i Politiets Fellesforbund redegjør for bakgrunnen for at det nå kan bli en ny felles avtale:

– Unio stat – og derigjennom Politiets Fellesforbund - la ikke skjul på at lønnsoppgjøret i 2021 var skuffende. Det er ingen tvil om at utdanningsgruppene i staten har hatt dårlig lønnsutvikling over tid. Dette gjelder både om man sammenligner med utdanningsgrupper i det private, med øvrige grupper i staten, og med utdanningsgrupper i andre tariffområder i offentlig sektor. Vi vurderer derfor at et avtaleskifte vil gagne våre medlemmer, sier forbundsnestlederen.

Har tapt lønnskampen

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå bekrefter bildet om at utdanningsgruppene i staten på mange måter har tapt lønnsmessig. Om det nå skulle bli en realitet at Unio stat og Akademikerne går sammen om å forhandle tariffavtale med staten, så vil det bli endringer på noen områder:

– Det vil fortsatt kunne være en kollektiv lønnsdannelse, men den vil skje lokalt. Det er de tillitsvalgte og arbeidsgiver ved den enkelte virksomhet som kommer til å forhandle om både generelle tillegg, gruppevise tillegg og individuelle tillegg, sier Monsvoll.

På spørsmål om et avtaleskifte vil true streikeretten er Vegar Monsvoll klar:

– Nei, Unio stat vil aldri gi fra seg streikeretten. Alle elementene i tariffavtalen kan streikes på. Streikeretten vil ligge hos de sentrale partene, slik det alltid har vært, men dersom partene er enige om å legge den disponible rammen i oppgjøret ut på virksomhetene (i vårt tilfelle politiet) – kan vi ikke streike på fordelingen, mellom for eksempel generelle tillegg og individuelle tillegg. Det må man da forhandle seg frem til, og eventuelt benytte ordinære tvisteløsninger om man ikke blir enige. Det er Politiets Fellesforbund godt rigget til å kunne håndtere, svarer Monsvoll.

Skal ivareta alle Unio-medlemmer

Et nærmere samarbeid med Akademikerne skal ivareta samtlige Unio-medlemmer:

– Det er viktig at alle Unio stats medlemmer skal være sikret en akseptabel lønnsutvikling og et akseptabelt lønnsnivå over tid. Det vil kunne bli en del endringer, spesielt knyttet til stillinger som er på lønnsrammer, men alle detaljer her er ikke klare. Vi vil sikre at våre medlemmer ikke taper på noen ny avtale. Ingen skal gå ned i lønn. Dagens stillingskoder vil bli beholdt, men en del medlemmer kan bli flyttet fra lønnsrammer til lønnsstiger. En viktig endring vil være at det ikke lengre blir lønnstrinn, men at lønn vil bli oppgitt i kroner, sier Vegar Monsvoll.

Fortsatt mulig med særavtaler

Det vil ikke bli noen endringer når det gjelder muligheten for lokale særavtaler. Og Statens lønnsutvalg vil fortsatt være tvisteløser.

– Et av de viktigste resultatene av en eventuell ny tariffavtale vil være at de tillitsvalgte lokalt vil få økt ansvar og innflytelse, gjennom at midlene i sin helhet skal fordeles lokalt. Likevel er det fortsatt mye som skal bestemmes sentralt. Rammene legges sentralt, og det samme gjelder fellesbestemmelser, minstelønnsnivåer og lønnsstiger, understreker Vegar Monsvoll.

Ingen endelig beslutning

På spørsmål om det kan oppfattes som usolidarisk å bryte med LO, så mener Vegar Monsvoll at det ikke bør oppfattes slik:

– Vårt mandat vil til enhver tid være å føre forhandlinger på vegne av Unio sine medlemsgrupper, herunder medlemmene i Politiets Fellesforbund. Utfordringene med dagens avtale er at vi må komme til enigheten både med LO og YS, i tillegg til staten. Det har vist seg vrient å hente støtte blant LOs forhandlere når det gjelder våre krav. Ansatte med høyere utdanning har hatt lavest lønnsvekst de siste årene. Når man oppgjør etter oppgjør opplever å ikke få gjennomslag for en tariffavtale som speiler våre behov, er det vår oppgave å se på andre muligheter. Noe annet ville vært en tjenesteforsømmelse fra vår side. Det kan ikke fortsette, avslutter forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund.