Hva betyr egentlig lønnsoppgjøret?

Roar Fosse (2022)

Roar Fosse er forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund har fått inn en god del spørsmål etter at lønnsoppgjøret ble klart. I denne artikkelen svarer forhandlingssjef Roar Fosse på noen av de mest stilte spørsmålene.

Det ble i år enighet mellom Unio og staten i lønnsoppgjøret. I år er det mellomoppgjør, som betyr at det kun ble forhandlet om lønnsjusteringer. Les mer om enigheten >

Trykk på spørsmålet for å se svaret.

1. Ny minstelønn ved nytilsettinger for pb1 og førstekonsulenter med masterutdanning heves med 31 000 kroner. Gjelder dette kun dem som blir nytilsatt etter 1. mai? Og hva blir minstelønna?

Økningen i minstelønn ved tilsettinger betyr nettopp det. Det er ikke anledning til å ansette en PB1 til under 432 800 kroner i årslønn. Ny minstelønnssats ved tilsettinger for førstekonsulenter som har mastergrad er 509 300 kroner. Dersom man er ansatt før 1. mai, og ligger under dette i årslønn, må man ivaretas i det lokale lønnsoppgjøret. Potten i år er større enn den har vært på lenge, men det vil være de lokale lønnsforhandlingene som avgjør hvordan den disponible økonomien blir fordelt mellom våre medlemmer.

2. LO/YS-avtalen har allerede bestemt at 85 prosent av pengesekken skal gi et generelt kronetillegg til alle. 15 prosent går til lokale forhandlinger. Hva er utgangspunktet til Unio og Akademikerne?

Unio og Akademikerne har ikke begynt å bruke penger ennå, og har delegert hele potten til lokale lønnsforhandlinger. Bakgrunnen for dette er at vi erfaringsmessig får til et bedre lønnsoppgjør samlet sett på lokalt nivå enn dersom vi fordeler alt sentralt. Politiets Fellesforbund har dyktige tillitsvalgte i alle ledd som er vant til å forhandle lokalt. Uten å forskuttere forhandlingene vil resultatet kunne være en kombinasjon av kollektive tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg, slik som tariffavtalen legger opp til.

3. Om jeg bytter fagforening fra Politiets Fellesforbund til LO/YS, får jeg da det oppgjøret de har fått?

Nei. Frem til hovedtariffoppgjøret i 2024 er du omfattet av vår avtale, og du vil bli ivaretatt av oss så lenge du er medlem hos oss.

4. Når vil oppgjøret for medlemmene av Politiets Fellesforbund være klart?

Fristen er 31. oktober, men resultatet vil ha virkning fra 1. mai i år, så det vil bli etterbetaling for juni, juli, august, september og oktober. Det er også mulig for partene å bli ferdig før det. Da vil det bli færre måneder med etterbetaling.

5. Når får jeg penger på konto, og hvor mye?

Det avhenger av når partene blir ferdige å forhandle (før fristen 31. oktober). Utbetaling skjer så fort som mulig etter sluttføring av forhandlingene, med etterbetaling fra 1. mai. Hvor mye du får er det forhandlingene som bestemmer, men potten har en viss størrelse i år, så det skaper noen forventninger til våre forhandlere.

6. Vil det påvirke min del av lønnsoppgjøret om jeg bytter arbeidssted før lønnsoppgjøret er klart?

Dersom du begynner i en ny jobb etter 1. mai, er du i posisjon til å forhandle lønn ved tilsetting, samt å be om en ny lønnsvurdering i løpet av de første 12 månedene etter tilsetting. Ved skifte av arbeidssted kan det være viktig å påse at lønnsnivået blir ivaretatt ved tilsetting, og at man har en avtale med arbeidsgiver om lønnsvurdering etter sluttføring av oppgjøret. Dette vil imidlertid være avhengig av hva som avtales, og hvilke føringer som gis av partene på sentralt nivå i politiet med hensyn til hvilke grupper som skal ut av oppgjøret. Så svaret på spørsmålet er: Det KAN påvirkes av jobbskifte. Snakk med din lokale tillitsvalgte om dette.

7. Hva anses som høyere akademisk utdannelse?

Gammelt hovedfag eller mastergrad.

8. Om jeg har permisjon uten lønn, med lønn eller er sykmeldt: Får jeg min andel av lønnsoppgjøret?

Følgende arbeidstakere omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig:

  • a) Arbeidstakere som har permisjon med lønn
  • b) Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5
  • c) Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i andre ulønnede permisjoner med inntil én måneds varighet

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig.

Har du spørsmål?

Denne artikkelen vil bli oppdatert med nye spørsmål og svar når de dukker opp. Har du spørsmål? Send dem til oss på pf@pf.no