Anbefaler å flytte oppgaver fra Politidirektoratet

Jakkemerke 3

En rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) anbefaler å overføre oppgaver fra Politidirektoratet (POD) til andre deler av politiet. – Vi skal finlese rapporten, men Politiets Fellesforbund som fagforening har som ambisjon å bidra med gode råd og innspill hvor vi støtter videreutviklingen av Politidirektoratet som et fagdirektorat, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Regjeringen har allerede kommentert noen av hovedpunktene.

– Vi vil ha et sterkere lokalt politi i hele landet, og redusere byråkrati og konsulentbruk i politiet. I år får ni kommuner nye tjenestesteder og vi vil komme med en ny lokalpolitiplan. I statsbudsjettet er Politidirektoratets budsjett skilt ut i et eget kapittel for å gi bedre oversikt over hvilke midler som går til drift i politidistriktene og hva som brukes sentralt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Det var i regjeringsplattformen det ble varslet en gjennomgang av Politidirektoratet, som også var i tråd med innspill fra Politiets Fellesforbund.

– Rapporten peker blant annet på at flere av Politidirektoratets oppgaver bør flyttes ut av direktoratet. Som det står i Hurdalsplattformen, er det viktig for oss å gi tilliten tilbake til dem som utgjør førstelinjen som politibetjenter, sier justis- og beredskapsministeren.

Godt kunnskapsgrunnlag

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, sier at fagforeningen nå skal sette seg grundig inn i rapporten.

– Politiets Fellesforbund er glad for at det er gjort en gjennomgang av Politidirektoratet og tenker at rapporten er et godt kunnskapsgrunnlag som blir viktig i den videre utviklingen av Politidirektoratet til et sterkt fagdirektorat, sier Skatvold.

Anbefalinger

Rapporten fra DFØ understreker at det er viktig å styrke Politidirektoratets faglige rolle og en videreutvikling av virksomhetsstyringen. Selve fagutviklingen og fagforvaltningen bør skje i særorgan og/eller i politidistriktene. Dette innebærer å utvikle og komme med forslag til metoder, prosedyrer og retningslinjer.

– Rapporten peker dessuten på at Politidirektoratet bør ha et overordnet fagansvar – samt å beslutte nasjonale faglige retningslinjer og prosedyrer. Rapporten understreker at videreutvikling av virksomhetsstyringen er viktig. Og det foreligger et forslag om å innføre et fast faglig råd fra politidirektøren som kan bidra til en mer langsiktig og mer helhetlig styring av politiet. Dette er ambisjoner vi kan støtte, men vi skal finlese DFØs rapport før vi uttaler oss bombastisk, sier Unn Alma Skatvold.

HR noe av det viktigste

Politiets Fellesforbund er kritisk til hvordan HR-arbeidet har utviklet seg i Politidirektoratet. Her mener PF at det har blitt for mye sentral styring.

– Vi mener dette har hatt negativ innvirkning på medbestemmelsen lokalt. Politiets Fellesforbund er opptatt av at arbeidsgivers ansvar for å ivareta medbestemmelsen ikke delegeres. Det har blitt slik at distriktene i for stor grad lener seg på Politidirektoratet. Konsekvensen er at saker ikke løses på lavest mulig nivå og at konfliktnivået i etaten øker. Politiets Fellesforbund er opptatt av at arbeidsgivers ansvar for å ivareta medbestemmelsen ikke delegeres til HR, sier Unn Alma Skatvold.

Har de nødvendige fullmaktene

Rapporten fra DFØ konkluderer med at Politidirektoratet har de fullmaktene som er nødvendige for et direktorat. Det pekes på at Politidirektoratet har generell instruksjonsmyndighet overfor politidistriktene, særorganene og øvrige underlagte enheter, der ikke annet er regulert ved lov. Rapporten fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring anbefaler også Justis- og beredskapsdepartementet å styrke Politidirektoratets handlingsrom ved å begrense sin detaljstyring på områder hvor etatslederen generelt bør ha ansvar og myndighet.