Målet er fortsatt et uavhengig varslingsombud

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Politiets Fellesforbund er sterkt kritiske til prosessen rundt nasjonalt varslingsombud for politiet.

– Vi er meget kritiske til prosessen forut for Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev for et varslingsombud for politiet tidligere i år – og innholdet i det. Vi er dessuten kritiske til at Politidirektoratet har hatt så direkte innvirkning på ordlyden i oppdragsbrevet uten å informere partene om dette. Politidirektoratet har alltid vært klar på at de ikke vil ha et varslingsombud, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Det er også hvordan arbeidsgiver har håndtert varslinger i etaten for dårlig i for mange år som er grunnlaget for Politiets Fellesforbunds kontroversielle landsmøtevedtak om ikke å anbefale medlemmene om å varsle.

– Da er det spesielt at justisministeren ikke søkte tilsvarende råd hos politiets største fagforening hvis ambisjonen var at etableringen av et varslingsombud skulle lykkes. Politiets Fellesforbund vil likevel fortsette å kjempe for et varslingsombud som et minimum for justissektoren, sier Skatvold.

Denne uka skulle Politiets Fellesforbund deltatt i et viktig møte om varsling sammen med Politidirektoratet og de andre partene, men det blir det ikke noe av.

– Vi skulle deltatt i et styringsgruppemøte om intern håndtering av varsling sammen med Politidirektoratet og de andre partene i dag, men der besluttet styret i Politiets Fellesforbund i et ekstraordinært møte i går ettermiddag at vi ikke stiller, sier Skatvold.

Støy i media

De siste dagene har det stormet i media rundt justisministerens håndtering av et mulig varslingsombud for politiet. Oppdragsbrevet ble sendt tidligere i høst, men det ga føringer som Politiets Fellesforbund ikke kunne stå inne for.

– Oppdragsbrevet la opp til at varslingsombudet kun skulle omfatte politiet. Ombudet skulle ikke tildeles ressurser, og det skulle organisatorisk ligge under bedriftshelsetjenesten i politiet. Dette var forutsetninger som var helt uakseptable for oss, understreker Unn Alma Skatvold.

Kampen fortsetter

Uavhengig av all støy og oppmerksomhet saken om et varslingsombud for politiet har hatt, så er forbundslederen i Politiets Fellesforbund opptatt av at kampen for å få på plass et varslingsombud løper videre.

– Politiets Fellesforbund har siden 2015 jobbet for å få på plass et nasjonalt varslingsombud. Det er like aktuelt i dag som det var den gangen. Om det viser seg at et nasjonalt varslingsombud for hele arbeidslivet blir for ambisiøst, så mener Politiets Fellesforbund at et varslingsombud for hele justissektoren må på plass, sier Skatvold.

– Med tanke på de varslingsrutinene som eksisterer i politietaten i dag, så kan ikke vi anbefale våre medlemmer å varsle, og det har vi også et tidligere landsmøtevedtak på. Vår erfaring er at hovedutfordringen med håndtering og ivaretagelse i varslingssaker er at de som skal behandle sakene ofte ikke er objektive. Det er ofte manglende tillit til at varslene blir korrekt behandlet. Det er nettopp derfor at vi synes det er så viktig å få på plass et uavhengig varslingsombud i det minste for hele justissektoren. Det er likevel viktig å få fram at behandling av varslingssaker fortsatt i all hovedsak vil finne sted i politietaten, så selv om det skulle komme på plass et varslingsombud for justissektoren, så er det fortsatt en omfattende og viktig jobb som må gjøres i politiet for å gjøre det trygt å varsle, sier Unn Alma Skatvold.

Enorme besparelser

Varslingssaker er svært krevende i hele arbeidslivet. Sakene er oftest veldig komplekse og stiller strenge krav til korrekt oppfølging og behandling.

– På kursene vi har i Politiets Fellesforbund pleier vi å si at «å varsle vil si å varsle fra til noen som kan gjøre noe med det». Og vi er svært opptatt av at et varslingsombud blir gitt tilstrekkelig myndighet, rolle og ansvar til å kunne ta hånd om varsler på en tillitvekkende måte. Det er avgjørende at varslingsombudet er uhildet og at det kan gi informasjon og råd både i enkeltsaker og generelt. Det må ha ressurser til å kunne foreta selvstendige undersøkelser, og det må selvfølgelig kunne håndheve varslingsreglene, sier Skatvold.

Varsling er av stor betydning for samfunnet.

– En analyse utført av Oslo Economics i 2017 anslår at samfunnsnytten av å avdekke kritikkverdige forhold kan beløpe seg til opp mot tolv milliarder kroner per år. Det er dermed enorme summer å spare på å få på plass primært et varslingsombud for hele offentlig sektor, men i hvert fall et eget varslingsombud for justissektoren som en sterk begynnelse, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Veien videre

Politiets Fellesforbund er glad for at forbundet har vært med på å rette fokus mot varsling. Nå håper forbundslederen at de siste dagenes oppmerksomhet knyttet til saken kan få temaet inn på riktig spor igjen.

– Vi kunne ikke støtte oppdragsbrevet som Justis- og beredskapsdepartementet kom med tidligere i år, men om departementet har som ambisjon å utforme et nytt oppdragsbrev, så vil Politiets Fellesforbund bidra konstruktivt med hva vi kan for å få på plass et varslingsombud. Men vi rokker ikke på kravet om at et varslingsombud må både være uavhengig og habilt og med nødvendige ressurser til å utføre oppgaven på en tillitvekkende måte, avrunder Unn Alma Skatvold.